تگ ارزیابی خطر گود

خرداد ۱۳۹۶

ارزیابی خطر گود

نکات بسیار مهم ارزیابی خطر گود در آزمون نظام مهندسی

ارزیابی خطر گود ارزیابی خطر گود به چه منظور انجام می شود؟ ارزيابی خطر گود به‌منظور واگذاری طرّاحی گودبرداری و تفويض مسئوليّت‌ها به مرجع ذی صلاح انجام می گردد.  توجه بسیار مهم:  برای ارزیابی خطر گودهای قائم لازم است هر سه شرطِ تعیین‌شده برای هر دسته در جدول زیر برقرار باشد. درصورتی‌كه هر سه شرط مذكور با هم برقرار نباشند، خطر گود با توجّه به شرطی تعیین می‌شود كه خطر بیشتری را تعیین می‌كند. نکات بسیار مهم در رابطه با ارزیابی گود: * اگر آب [...]

X