تگ ارکان و اجزای تشکیل دهنده صورت وضعیت

خرداد ۱۳۹۶

صورت وضعیت

نکات مهم نحوه تهیه و تدوین صورت وضعیت

صورت وضعیت  صورت وضعیت چیست؟  سندی است که مقدار کار یا خدمات انجام شده را در مقاطع زمانی مشخص و مبلغی را که باید برای آنها پرداخت شود (بر مبنای قرارداد یا مفاد پیمان) نشان می‌دهد.  انواع صورت وضعیتها: مطابق آنچه که در شرایط عمومی پیمان دیده شده است صورت وضعیت ها را به دو دسته زیر تقسیم می‌نماید:الف) صورت وضعیت موقت: صورت وضعیت موقت مدرکی است که توسط پیمانکار به طور ادواری در ضمن کار تنظیم شده و طی آن پول‌های [...]

X