تگ اشتغال به کار مهندسی

آبان ۱۳۹۵

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی (براي اولين بار)

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال :  مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال : 1_ تكمیل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی(کاربرگ) 2_ ارائه گواهی سابقه كار متقاضی به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.(كاربرگ) 3_ دریافت فرم اعلام بدهی عضویت و پرداخت بدهی اعلام شده در باجه بانك ملی مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزی بعنوان تسویه حساب، در هنگام تحویل دادن مدارک. 4_ ارائه تصویركارنامه و شماره سریال قبولی در [...]

X