تگ جوش الکتریکی

اردیبهشت ۱۳۹۶

جوش قوس الکتریکی

جوش قوس الکتریکی چیست ؟

جوش قوس الکتریکی چیست ؟  جوش قوس الکتریکی : جوشکاری به معنای دو نقطه فلز با حرارت و ذوب فلز مبنا به یکدیگر می باشد ، حدودا سی و پنج نوع جوشکاری وجود دارد ، که ساز و کار آنها ذوب و فلز و ریختن فلز مذاب در محل اتصال است . روش دیگری نیز در جوشکاری وجود دارد که مبنای آن گرم کردن فلزات تا دما و حرارت معین و اعمال فشار به منظور جوش خوردن فلزها به یکدیگر است البته [...]

X