تگ رشته های آزمون نظام مهندسی

آبان ۱۳۹۵

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی

آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی : آشنایی با رشته های آزمون نظام مهندسی: برای رشته های عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، شهرسازی و ترافیک هر ساله برگزار می شود و قبول شدگان در این آزمونها پروانه اشتغال بکار مهندسی یا همان حق امضا از سازمان نظام مهندسی ساختمان خواهد گرفت. برای صلاحیت در رشته های عمران و معماری هر کدام ۳ رشته آزمون و برای بقیه رشته ها هر کدام ۱ رشته آزمون در نظر گرفته شده است.رشته [...]

X