تگ معرفی رشته اصلی نظام مهندسی

دی ۱۳۹۵

رشته اصلی نظام مهندسی

عناوین مدرک دانشگاهی منطبق بر رشته های اصلی مهندسی ساختمان

معرفی رشته اصلی نظام مهندسی :  رشته اصلی نظام مهندسی :در جدول زیر عناوین مدارک دانشگاهی منطبق بر رشته های اصلی (رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی مشخص شده است. عنوان رشته اصلی عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلیمعماری 1ـ مهندسی معماری، کارشناسی معماری2ـ کارشناسی ارشد معماری با کارشناسی مرتبط با معماریعمران 1ـ مهندسی یا کارشناسی عمران، عمران ـ عمران، عمران ـ سازه، عمران ـ ساختمان2ـ مهندسی یا کارشناسی ساختمان3ـ مهندسی یا کارشناسی سازه4ـ مهندسی یا کارشناسی راه و [...]

X