تگ ناظران ساختمان

آذر ۱۳۹۵

شرح وظایف ناظران ساختمان

شرح وظایف ناظران ساختمان

شرح وظایف ناظران ساختمان :  شرح وظایف ناظران ساختمان : ناظران رشته های معماری،عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته‌های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط سازمان استان تعیین و به صاحب کار، شهرداری ومجری ساختمان معرفی می‌شوند. ناظر هماهنگ‌کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هریک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با [...]

X