تگ پروانه اشتغال به کار مهندسی

آبان ۱۳۹۵

مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی

مدارك مورد نياز جهت تمدید،تعويض،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی : مدارك مورد نياز جهت تمدید پروانه اشتغال به كار مهندسی :   1-مدارک عمومی (1-1) تكمیل كاربرگ درخواست تمدید،تعویض ،ارتقای پایه پروانه اشتغال به كار مهندسی (کاربرگ) (1-2) دو قطعه عكس رنگی 4*6جدیدتمام رخ بازمینه سفید(بدون عینك وكلاه و كروات و زیور آلات ودستمال گردن بدون روتوش) برای خانمها قرص صورت شخص با حجاب كه از تاریخ گرفتن عكس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.(عکس پرسنلی) (1-3)اصل پروانه اشتغال به کار مهندسی قبلی( [...]

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی (براي اولين بار)

مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی

معرفی مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال :  مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال : 1_ تكمیل كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی(کاربرگ) 2_ ارائه گواهی سابقه كار متقاضی به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان.(كاربرگ) 3_ دریافت فرم اعلام بدهی عضویت و پرداخت بدهی اعلام شده در باجه بانك ملی مستقر در سازمان و ارائه فیش واریزی بعنوان تسویه حساب، در هنگام تحویل دادن مدارک. 4_ ارائه تصویركارنامه و شماره سریال قبولی در [...]

X