استاندارد ۲۸۰۰ اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

استاندارد ۲۸۰۰ : اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد ۲۸۰۰) از چاپ چهارم به بعد در قسمت دانلود‌های سایت قرار داده شده است.


اطلاحات ویرایش چهارم

علاقه‌مندان میتوانند از طریق لینک ذیل فایل اطلاحات ویرایش چهارم را دانلود نمایند:

دانلود فایل PDF

پیشنهاد کتاب:

متن اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله:

رديف شماره صفحه قسمت/بند متن سابق متن اصلاحي ۱  علائم A شتاب مبناي طرح A نسبت شتاب مبناي طرح

الف- نامنظمي هندسي:

در مواردي كه پسرفتگي همزمان در دوجهت در يكي از گوشه‌هاي ساختمان بيشتر از ۲۰درصد طول پلان در آن جهت باشد.
۶ ۱-۷-۱ ۲
Stri <0.8   Stri+1
Stri+1
Stri
Stri <0.65   Stri+1
Str1 <0.8   Stri+1
Stri+1
Str1
Str1 <0.65   Stri+1
شكل ت- نامنظمي
مقاومت جانبي
۳ ۱۰
پ- براي ساختمانهاي با ساير سيستمهاي مندرج در جدول ۳ -۴ ،به غير از سيستم كنسولي، با يا بدون وجود جداگرهاي ميانقابي.
پ- براي ساختمانهاي با ساير سيستمهاي مندرج در جدول ۳ -۵ ،به غير از سيستم كنسولي، با يا بدون وجود جداگرهاي ميانقابي.
۱ -۳-۳-۳ ۳۱ ۴
۲ ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن آرمه ويژه، يا مهاربندهاي واگراي ويژه يا با مهاربندهاي همگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زير موجود باشد، ميتواند از ۵۰ متر به ۷۵ متر افزايش يابد.
الف- زمين ساختگاه از نوع I ،II يا III جدول (۲-۳ (باشد.

۲ ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن آرمه ويژه، با مهاربندهاي واگراي ويژه يا با مهاربندهاي همگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زير موجود باشد، ميتواند از ۵۰ متر به ۷۵ متر افزايش يابد.
الف- زمين ساختگاه از نوع I ،II يا III جدول (۲-۴ (باشد.
يادداشتهاي مربوط به (۴-۳) جدول ۳۵ ۵
در ساختمانهاي با بيشتر از ۱۵ طبقه و يا بلندتر از ۵۰ متر، استفاده از سيستم قاب خمشي ويژه و يا سيستم دوگانه، به استثناء موارد تصريح شده در يادداشت ۲ مربوط به جدول ۳-۴، الزامي است.

۴ -۵-۳-۳ ۳۶ ۶
ب) زمان تناوب اصلي نوسان كل سازه كمتر از ۱/۱ برابر زمان تناوب اصلي قسمت فوقاني باشد.
ب) زمان تناوب اصلي نوسان كل سازه بيشتر از ۱/۱ برابر زمان تناوب اصلي قسمت فوقاني باشد.

۲ -۹-۵-۳ -۳ ۳۸ ۷
در كليه سازهها تاثير بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير مكانهاي جانبي آنها، برشها و لنگرهاي خمشي موجود در اعضا و نيز تغيير مكانهاي جانبي طبقات را افزايش ميدهد. اين افزايش به اثر ثانويه و يا اثر Δ‐P معروف است.

اين اثر در مواردي كه شاخص پايداري θi ،در رابطه ۳-۱۲ ،كمتر از ده درصد باشد ناچيز بوده و ميتواند ناديده گرفته شود.

ولي اگر θi بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد.

در كليه سازهها تاثير بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير مكانهاي جانبي آنها، برشها و لنگرهاي خمشي موجود در اعضا و نيز تغيير مكانهاي جانبي طبقات را افزايش ميدهد.

اين افزايش به اثر ثانويه و يا اثر Δ‐P معروف است. اين اثر در مواردي كه شاخص پايداري θi ،در رابطه ۳-۱۱ ،كمتر از ده درصد باشد ناچيز بوده و ميتواند ناديده گرفته شود. ولي اگر θi بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد.

۳-۸-۳ ۵۰ ۹
پ- سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستمهاي مندرج در رديفهاي الف يا ب جدول (۳ -۴ (اين استاندارد باشد.
پ- سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستمهاي مندرج در رديفهاي الف يا ب جدول (۳ -۵ (اين استاندارد باشد.
۵۴ ۲-۱۳-۳ ۱۰
چنانچه در شكل (۷-۱ -الف) ۲/D<d و يا در شكل (۷ -۱-ب) ۲/L<l باشد، اين قسمتها پيشآمدگي تلقي نميشود.
چنانچه در شكل (۷-۱ -الف) ۵/L<l و يا در شكل (۷ -۱-ب) ۵/D<d باشد، اين قسمتها پيشآمدگي تلقي نميشود.
۸۸ ۱ -۲-۲-۷ ۱۱
زمان تناوب اصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر اندركنش خاك و سازه، Te ،از رابطه زير به دست ميآيد:
زمان تناوب اصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر انركنش خاك و سازه، Te ،از رابطه زير به دست ميآيد:

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

0 نظر در مورد «استاندارد ۲۸۰۰ اصلاحات ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *