رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی یکی از مطالب مهم و پر تکرار در آزمون‌های نظام مهندسی می‌باشد.

همانطور که می‌دانید قسمت هاي فولادي باید در مقابل خوردگی محافظت شوند که براي این منظور باید سطوح آنها رنگ شوند.رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۱- مواد مورد استفاده

رنگ هاي مورد استفاده براي قسمت هاي فولادي باید از نوع آماده و مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشند و استفاده از رنگ ها پس از مشخص شدن کارخانۀ تولیدکنندة آنها منوط به تصویب مهندس ناظر می باشد. تمام موارد مورد استفاده جهت آماده سازي سطح و رنگ آمیزي آن باید مطابقت کامل با استانداردهاي معتبر داشته و مورد تصویب مهندس ناظر قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب برعهدة پیمانکار خواهد بود.

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۲- آماده سازي سطوح

تمیزکاري با پاشش مواد ساینده بهترین روش براي از بین بردن رنگ، اکسیدهاي حاصل از نورد، و رنگ هاي قدیمی با چسبندگی کم می باشد. به طور کلی در مورد آماده سازي سطح با پاشش مواد ساینده موارد زیر حایز اهمیت می باشند:

الف) اطمینان از فشار مؤثر باد. مقدار صحیح فشار باد در آماده سازي با مواد ساینده، تقریباً ۷/۰ مگاپاسکال می باشد. بعد از آماده سازي سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستري مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستري باید گرد و خاك بر روي سطح را با هواي فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروي برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

ب) اگر مقدار زنگ و رنگ ها، با چسبندگی کم بر روي سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زاید را کم کرده و سپس عملیات آماده سازي با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

پ) سطوح آلومینیومی آماده سازي نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی براي رنگ آمیزي می باشند، زیرا چسبندگی لایۀ پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوي کاملاً چربی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روي سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روي آن اعمال نمود.

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۳- درجات مختلف کیفیت آماده سازي سطوح

تمیزکاري با برس سیمی و یا پاشش مواد ساینده باید با توجه به چگونگی انجام کار به نتیجه اي مطلوب منتهی شود.

سطوح فولادي قبل از اعمال آستري ها به صورت زیر طبقه بندي می شود. درجات آماده سازي که در زیر آورده می شوند، بیانگر تمیزي سطح فولاد می باشند که باید از کثافات و چربی ها پاك شده و همچنین لایه هاي ضخیم زنگ از روي سطح آن برداشته شده باشند.

: Sa 1 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاري از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایۀ اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش هاي رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاري از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش هاي رنگی و مواد خارجی از روي سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

: Sa 2/5 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاري از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش هاي رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه هاي جزیی به شکل خال ها و نوارها به نظر بیاید.

: Sa 3 تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره اي

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاري از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایۀ اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش هاي رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. اینچنین سطحی باید داراي نماي فلزي یکنواخت نقره اي باشد. رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۴- رنگ آمیزي

براي حفاظت سازه هاي فولادي در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ آمیزي شوند، مگر در مواردي که از سوي دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به جز حالت هاي ویژه اي که مشخص شده باشد، کارهاي فولادي که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

الف) قبل از شروع عملیات رنگ آمیزي باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که براي اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تأیید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزي، نوع رنگ آمیزي، نوع رنگ، سیستم رنگ آمیزي و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.

ب) رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و براي جلوگیري از سوسماري شدن پوشش، باید رنگ هاي آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزي سطوح بزرگ باید با اسپري بی هوا صورت گیرد. تنها براي لکه گیري ها استفاده از قلم مو مجاز است.

پ) رنگ آمیزي باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.

ت) قطعاتی که تازه رنگ شده اند باید از گرد و خاك محافظت شده و سطح رنگ آمیزي تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.

ث) رنگ آمیزي باید در شرایط آب و هواي منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانۀ سازنده رنگ صورت گیرد.

ج) در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزي را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دماي شرایط نگهداري سطوح با کاتالوگ کارخانۀ سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

چ) در سطوح و لبه هایی از سازه فولادي که پس از رنگ آمیزي جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزي در فاصله ۵۰ میلی متري از خط جوش متوقف شود.

ح) تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجدداً رنگ آمیزي شوند به طوري که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تأمین گردد.

خ) در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترك ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزي صورت گیرد.

د) سطوح تمام شدة رنگ آمیزي باید داراي مشخصات زیر باشد

یکنواختی ظاهري در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروك و پخش نشدن پوسته رنگ، انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

ذ) اگر در حین اجراي عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند ( به واسطۀ عملیات جوشکاري، حمل،

بستن و یا… ) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به طوري که سطوح فولادي ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی لایه هاي رنگ متناسب و سازگار با لایۀ قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.

ر) نقاشی و رنگ کاري نباید در هواي سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از ۸۰ درصد و در حالتی که اختلاف دماي محیط و نقطۀ شبنم کمتر از ۵ درجۀ سلسیوس باشد، رنگ آمیزي ممنوع می باشد.

ز) سطوح غیرقابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزي شود.( البته در صورتی که در مدارك طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد .)

ژ) سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ هاي اصطکاکی رعایت شود.

س) سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می توان استفاده کرد.

ش) سطوح مجاور جوش کارگاهی: به جز حالت هایی که در مدارك طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصلۀ ۵۰ میلی متري از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادي که به جوشکاري صدمه می زند و یا درحین جوشکاري گازهاي سمی و مضر تولید می کند، کاملاً پاك شود. قبل از جوشکاري باید رنگ کارخانه اي از روي سطوحی که جوش انجام می گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاك گردد.

۵ – انبارداري رنگ

رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دماي محیط حداقل برابر ۱۸ و حداکثر ۳۵ درجه سلسیوس باشد. در این خصوص دستورالعمل هاي کارخانۀ سازندة رنگ می تواند ملاك عمل واقع گردد.

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۶ – ضخامت رنگ

هر لایه رنگ آمیزي باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازندة رنگ انجام گیرد. اما ضخامت رنگ خشک شده نباید از حداقل ضخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ آمیزي باید مجدداً تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم به دست آید.

کلیۀ مصالح قطعات فولاد باید طبق مشخصات جدول زیر رنگ شود.

جدول ۱- حداقل ضخامت رنگ آمیزي قطعات فولادي در شرایط محیطی مختلف

  • شرایط معتدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوي یا کمتر از ۵۰ %
  • شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۵۰% و مساوي یا کمتر از ۸۰ %
  • شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰ %
  • درصورتی که دستورالعمل رنگ آمیزي توسط کارشناس ذیصلاح تهیه شود، می توان از شرایط جدول فوق عدول نمود.
  • صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روي هم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به لایه اي در حد ۲۰ میکرون به عنوان رنگ انبارداري نیاز می باشد .
  • میکرون میلی متر است .
  • منظور از رطوبت نسبی متوسط، بیشترین مقدار رطوبت نسبی متوسط ماهانه است.

 رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

۷-  گالوانیزه کردن

عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه وري داغ به وسیلۀ روي با خلوص ۹۸/۰ در هر مترمربع انجام شود.

قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کاملاً تمیز و عاري از هرگونه آلودگی هاي خارجی گردد.

در مورد قطعات گالوانیزه شده و محل هایی که مورد عملیات جوشکاري قرار خواهند گرفت نباید نزدیکتر از  ۵۰ میلی متر به محل جوش گالوانیزه شوند، چنین قسمت هایی که گالوانیزه نشده اند مطابق آنچه در بخش رنگ آمیزي آورده شده است، باید مورد عملیات ترمیم قرار گیرند.

منبع: مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان ، ویرایش چهارم ۱۳۹۲.

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتب نظام مهندسی و عمران

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی

0 نظر در مورد «رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن اسکلت فولادی»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *