محرممحرم

کتاب مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه‌های پمپ و پمپاژ

فهرست مطالب کتاب مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه‌های پمپ و پمپاژ

فصل اول: مقدمه

انواع پمپ
خواص سیال
وزن مخصوص
ویسکوزیته
فشار بخار
گرمای ویژه
فشار و هد مایع
انرژی جریان مایع و معادله برنولی
هد و ظرفیت پمپ
خلاصه
مسائل

فصل دوم: عملکرد پمپ

منحنی‌های عملکرد شرکت سازنده پمپ
توان مورد نیاز
NPSH در برابر ظرفیت پمپ
محرک پمپ و توان مورد نیاز
پمپ‌های چند مرحله‌ای
سرعت ویژه
خلاصه
مسائل

فصل سوم: خواص مایع در برابر عملکرد پمپ

افزایش دمای مایع، ناشی از ناکارآمدی پمپ
راه‌اندازی پمپ با شیر تخلیه بسته
منحنی هد سیستم
قطر لوله و نامگذاری
خلاصه
مسائل

فصل چهارم: افت فشار در سیستم‌های لوله‌كشی

سرعت جریان
انواع جریان
افت فشار ناشی از اصطکاک
محاسبه ضریب اصطکاک: معادله کال‌بروک
معادلات صریح برای ضریب اصطکاک
معادله هیزن – ویلیامز برای افت فشار
افت فشار در اتصالات و شیرها
تلفات ورودی و خروجی و تلفات ناشی از انبساط و انقباض لوله
لوله‌های سری و موازی
تلفات هد در لوله‌كشی سری
تلفات هد در لوله‌كشی موازی
خلاصه
مسائل

فصل پنجم: منحنی‌های هد سیستم

خفگی پمپ و تلفات توان
انواع منحنی هد سیستم
خلاصه
مسائل
فصل ششم: عملکرد پمپ در اندازه و سرعت‌های مختلف پروانه
محاسبه قطر پروانه و یا سرعت برای یک نقطه عملکرد خاص
خلاصه
مسائل

فصل هفتم: NPSH و کاویتاسیون پمپ

خلاصه
مسائل

فصل هشتم: کاربردها و اقتصاد پمپ

پمپ‌های سری و موازی
مبانی اقتصادی سیستم‌های پمپاژ
خلاصه
مسائل

فصل نهم: پایپینگ پمپ سانتریفیوژ

مقدمه
لوله‌كشی پمپ‌های گریز از مرکز افقی
لوله‌كشی پمپ‌های گریز از مرکز عمودی
لوله‌كشی پمپ رفت و برگشتی
لوله‌كشی پمپ‌های دوار (روتاری)
مسائل مربوط به تكیه‌گاه و تنش در لوله‌كشی

پیوست‌ها

پیوست الف
پیوست ب
پیوست ت
پیوست ث
پیوست ج
پیوست چ
پیوست ح

منابع و مآخذ کتاب مرجع کاربردی و محاسباتی ایستگاه‌های پمپ و پمپاژ