آخرین مصوبات ، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در چه صلاحیت هایی از آزمون نظام مهندسی می‌توانند شرکت کنند؟

مخصوص داوطلبان آزمون سال 98:

جهت دریافت پیامک رایگان و لحظه ای تاریخ ثبت نام، منابع و اخبار آزمون نظام مهندسی دوره‌ی بعدی، ضمن انتخاب رشته، تلفن همراه خود را در کادر زیر وارد نمایید:

 

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آخرین به روز رسانی مصوبات ( ۱۳۹۸/۱۱/۰۶) :

اطلاعیه

قابل توجه کلیه متقاضیان ورود به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی

کشور در رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان

 

 

مصوبه کمیسیون هم ارزی  رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹

 

مقطع کارشناسی پیوسته :

 1. به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد .
 2. نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارك تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههاي جامع علمی کاربردي همانند دارندگان مدارك کارشناسی علمی -کاربردي رشته هاي اصلی از دانشگاههاي مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري می باشد.
 3. سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد.
 4. دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.
 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
 1. تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 1. در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان ، تنها مدرك کاردانی قابل قبول می باشد که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد.
 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته اصلی مقطع کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون

محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی مرتبط با رشته مقطع

کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت طراحی ونظارت بدون محدودیت و

بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۰ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی اصلی و یا مرتبط در زمینه سایر

رشته هاي هفتگانه ساختمان ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت فقط نظارت بدون

محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۱ . صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته

اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.

۱۲ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در

رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه

رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با

حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۳ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی – کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در

رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کاردانی اصلی یا مرتبط در زمینه

سایر رشته هاي هفتگانه ساختمان (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با

حدود صلاحیت فقط نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۴ . صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با

عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ،کاربردي با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه

ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.

۱۵ . به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته هایی با سایر عناوین مرتبط با رشته هاي هفتگانه

ساختمان تنها در صورتیکه کاردانی آنها در زمینه رشته مقطع کارشناسی ( اصلی و یا مرتبط ) باشد ،

پروانه اشتغال بکار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق

می گیرد.

۱۶ . دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا

همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام

مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.

۱۷ . نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارك تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههاي جامع علمی کاربردي

همانند دارندگان مدارك کارشناسی علمی-کاربردي رشته هاي اصلی از دانشگاههاي مورد تایید

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري می باشد.( عناوین درج شده با عناوین علمی کاربردي در همان

رشته مطابقت دارد)

۱۸ . تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم

داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.

کارشناسی ارشد :

۱۹ . به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۸۹ وزارت علوم،تحقیقات وفن آوري، دریافت پروانه /۲/ ۲۲ مورخ ۱۳ / ۲۰ . به استناد نامه شماره ۲۶۳۶ اشتغال به کار مهندسی در رشته هاي مرتبط با شهرسازي براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهاي مرتبط با شهرسازي با مدرك کارشناسی در رشته معماري بلامانع می باشد.

۲۱ . دانش آموختگانی که با هرکدام از مدارك کارشناسی در زمینه رشته هاي عمران، شهرسازي ، معماري ، جامعه شناسی ، جغرافیا ، اقتصاد و رشته عمران- نقشه برداري وارد مقطع کارشناسی ارشد شهرسازي- برنامه ریزي شهري می شوند می توانند پس از گذرانیدن دروس جبرانی مندرج در بخشنامه هاي کمیسیون هم ارزي رشته ها، پروانه اشتغال به کار شهرسازي – برنامه ریزي شهري دریافت نمایند.

۲۲ . دریافت پروانه اشتغال به کار طراحی شهري فقط براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد طراحی شهري با کارشناسی در زمینه رشته هاي معماري و شهرسازي بلامانع می باشد.

۲۳ . اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی در گرایشهاي رشته عمران (که بتو انند با آن پروانه اشتغال بکار مهندسی در زمینه رشته عمران دریافت نمایند ) یا رشته عمران- نقشه برداري باشند و مدرك کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابري یا حمل و نقل نیز دریافت نمایند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته ترافیک را به عنوان صلاحیت دوم دریافت نمایند.

۲۴ . از آنجائیکه به دارندگان مدارك تحصیلی از سازمان امور اداري و استخدامی کشور با توجه به عدم تایید اینگونه مدارك توسط وزارت علوم،تحقیقات و فن آوري ، پروانه اشتغال به کار مهندسی تعلق نمی گیرد ، لذا در صورت اخذ مدارك مورد تایید وزارت مذکور در مقاطع بالاتر نیز امکان دریافت پروانه، براي نامبردگان وجود ندارد.

۲۵ . سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از

زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد.

۲۶ . دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.

۲۷ . تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.__

مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱- دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین كل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .

۲- فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی – کاربردی عمران – تأسیسات آبی ( یا ساختمانهای آبی ) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۳- به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران ( بورسیه جهادسازندگی ) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳، تعلق می گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه و یا عمران – زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن تعلق می گیرد.

۶- به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی ( مهندسی عمران – آب ) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی با مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد.

۷- به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۸- به فارغ التحصیلان رشته علمی – کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۹- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۱۰- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مکانیک ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۱- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۲- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۳- به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۵ – به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۶- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۷- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۸- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۹ – به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۲۰- فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی – کاربردی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، | تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

۲۱- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه های انتقال و توزیع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد.

بخشنامه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي معماري ۲۸/۰۴/۱۳۹۰

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۰/۶۳۰/۸۸۹۰ مورخ ۱۱/۳/۹۰ در خصوص بند ۲۰ بخشنامه مذکور به اطلاع می رساند ، فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری که دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند و واحدهای گذرانده شده ایشان در مقطع کارشناسی ، مطابق جدول شماره ۶ پیوست بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۲۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ می باشد ، می توانند پروانه اشتغال به کار با حدود صلاحیت طراحی و نظارت بر حسب سنوات با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن دریافت نمایند.

مصوبه در خصوص کارشناسی ناپیوسته یا کاردانی با کد اصلی به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰

پیرو ابلاغ بند ۳۰ بخشنامه شماره۹۰/۴۳۰/۸۸۹۰ مورخ ۱۱/۳/ ۱۳۹۰ کمیسیون هم ارزی رشته ها درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی شامل کارشناسی ناپیوسته رشته های موضوع مادتين ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق بندا بخشنامه شماره ۸۹/۴۰۰/۶۲۲۷۱  مورخ ۷/۱۲/۸۹  چنانچه نامبردگان دارای مدرک کاردانی با کد اصلی در همان رشته مقطع کارشناسی باشند نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد.

مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

کلیات :

 1. به استناد تصویب نامه شماره ۷۷۵۴۹/۳۳۱۲۰ مورخ ۳/۱۲/۸۴  هیأت محترم وزیران و همچنین رأى شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۱۹ مورخ ۲۰/۳/۸۸  کشور در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد.

۲. تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های مرتبط با مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار با کد اصلی بوده اند، با همان کد و صلاحیت قبلی، بلامانع می باشد. لازم به ذکر است ، ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار نامبردگان فقط با کد مرتبط و با ذکر صلاحیت محاسبه و یا طراحی قبلی ظهر پروانه اشتغال به کار، امکان پذیر می باشد .

٣. دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .

کارشناسی ناپیوسته :

۴. نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عینا یکسان می باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن میباشد.

۵. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند .

۶. چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی – کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ( تصویر پیوستهای شماره ۱ تا ۵)، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه ۲ دریافت نمایند . لازم به ذکر است منظور از واحد های گذرانیده شده در طول زمان تحصیل ، تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ، قابل قبول نمی باشد. تذکر : مطابق بخشنامه شماره ۴۰۰/د/۶۸۰  مورخ ۲۸/۴/۹۰  فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند ، در صورتیکه کلیه واحدهای مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند .

کارشناسی ارشد :

۷. به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۸ . به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در رشته عمران یا مرتبط با آن نباشد ، با توجه به عدم ارتباط بیش از ۷۰٪ محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی کارشناسی مهندسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد .

۹.صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد .

گروه عمران :

۱۰. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی – کاربردی عمران – تأسیسات آبی (یا ساختمانهای آبی ) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۱۱. به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران ( بورسیه جهادسازندگی ) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۱۲. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳ تعلق می گیرد.

۱۳. به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۱۴. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیلان رشته علمی – کاربردی ساختمان و یا عمران بلامانع می باشد.

۱۵. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته های عمران و یا ساختمان بلامانع می باشد.

۱۶. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی و آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.

۱۷. فارغ التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء، دریافت نماید .

۱۸. به فارغ التحصیلان کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط و ابنیه که با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صلاحیت محدود ( فقط نظارت در حد پایه ۳ ) تعلق می گیرد ، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه صلاحیت نظارت خود اقدام نمایند.

۱۹. به فارغ التحصیلان رشته مدیریت و آبادانی روستا هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۲۰. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحيت فقط نظارت حداکثر پایه ۳ برای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مدیریت پروژه بلامانع است .

۲۱. به فارغ التحصیلان رشته عمران – خاک پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق می گیرد.

۲۲. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی – کاربردی نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بلامانع است .

۲۳. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند.

گروه معماری و شهرسازی :

۲۴. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با معماری برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، بلامانع می باشد .

۲۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی گیرد .

۲۶. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهرسازی ، معماری ، عمران ، جغرافيا ، جامعه شناسی ( علوم اجتماعی ) و اقتصاد باشند ، در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۰/۴۳۰/۸۶۵۵۳۸ مورخ ۲۱/۹/۹۰ ، می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند .

تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذراندن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران ، تهران، شهید بهشتی ، تربیت مدرس تهران ، تبریز ، شیراز ، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اقدام نمایند.

۲۷. صدور پروانه اشتغال به کار شهر سازی – برنامه ریزی شهری دارندگان مدرک تحصیلی عمران – نقشه برداری با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در صورت گذرانیدن واحدهای ذکر شده برای رشته عمران ، بلامانع می باشد.

۲۸. دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر می باشد. ۲۹. به فارغ التحصیلان رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۰. رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و همچنین رشته برنامه ریزی منطقه ای با رشته برنامه ریزی شهری مطابقت دارد. ۳۱. ارتقاء پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار شهرسازی – برنامه ریزی شهری، با مدرک تحصیلی کارشناسی جغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی ، در صورتیکه در سنوات گذشته و به استناد مدرک کارشناسی ارشد پروانه دریافت نموده اند تنها در صورت گذرانیدن دروس مشخص شده در بند ۲۶ امکان پذیر می باشد.

۳۲. به دارندگان مدرک کارشناسی مهندسی فضای سبز از دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد . گروه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان :

۳۳. در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت

علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند.

۳۴. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۳۵. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۳۶. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۷. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مهندسی دریا پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتهاصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۳۸. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۹. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۴۰. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۱. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد .

۴۲. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۴۳. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۴. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۴۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۴۶. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی – صنایع پالایش – پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مکانیکی یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۷. به فارغ التحصیلان رشته الکترومکانیک – صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۸. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات

مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۹. به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد . شایان ذکر است پایه پروانه اشتغال به کار در بخش صلاحیت طراحی پایه ۳ و برای اشخاصی که دارای صلاحیت طراحی بوده اند ، همان پایه طراحی مندرج در پروانه اشتغال به کار قبلی نامبردگان می باشد و جهت ارتقاء پایه باید مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور عمل شود .

۵۰. فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند. ۵۱. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی یا مرتبط با آن ساختمان تعلق نمی گیرد.

۵۲. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۵۳. فارغ التحصیلان مهندسی کاربردی برق – قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تایید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند ۵۴. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

۵۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی رباتیک ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

۵۶. به فارغ التحصیلان رشته کنترل – ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۵۷. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۵۸. دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط با تاسیسات مکانیکی و یا برقی ساختمان که جهت دریافت صلاحیت طراحی توسط کمیسیون هم ارزی رشته ها مجوز گذراندن کسری واحدها دریافت نموده اند ، می بایست تا پایان سال تحصیلی ۹۲-۹۳ باید واحدهای معرفی شده را بگذرانند، در غیر این صورت صلاحیت طراحی به اشخاص مذکور تعلق نمی گیرد.

پیوست ۱

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور

پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ هندسه کاربردی با هندسه ترسیمی

 

۱۵ متره و برآورد
۲ بیان معماری ۲ با تمرین معماری ۱۶ مدیریت و تشکیلات کارگاه
۳ ریاضیات و آمار ۱۷ مصالح ساختمانی با شناخت مواد
۴ مقدمات طراحی معماری ۱ یا ساخت و أرانه ۱ ۱۸ ساختمان ۱ یا عناصر ۱

 

۵ مقدمات طراحی معماری ۲ یا ساخت و  ارائه ۲ ۱۹ روستا ۱

 

۶ مبانی نظری معماری ۲۰ ساختمان ۲ و گزارش کارگاه با عناصر ۲
۷ آشنایی با معماری جهان ۲۱ طرح معماری ۱
۸ آشنایی با معماری اسلامی ۲۲ طرح معماری ۲
۹ آشنایی با معماری معاصر ۲۳ طرح معماری ۳
۱۰ تأسیسات الکترونیکی و نور و صدا ۲۴ طرح معماری ۴
۱۱ تأسیسات مکانیکی ۲۵ طرح معماری ۵
۱۲ ایستایی ۲۶ طرح فنی
۱۳ مقاومت مصالح و سازه های فلزی ۲۷ طرح نهایی
۱۴ سازه های بتنی ۲۸ جمع كل

 

 • برای فارغ التحصیلان خارج از کشور تطبيق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضمونا یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد.

پیوست ۲

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها

جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی عمومی ۱ ۱۵ سازه های بتن آرمه ۲
۲ ریاضی عمومی ۲ ۱۶ پروژه بتن آرمه
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۷ سازه های فولادی ۱
۴ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ۱۸ سازه های فولادی ۲
۵ نقشه برداری و عملیات ۱۹ پروژه سازه های فولادی
۶ مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ۲۰ زمین شناسی مهندسی
۷ تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ۲۱ مکانیک خاک

 

۸ اصول و مبانی معماری و شهرسازی ۲۲ آزمایشگاه مکانیک خاک
۹ استاتیک ۲۳ مهندسی پی
۱۰ دینامیک ۲۴ روشهای اجرایی ساختمان
۱۱ مقاومت مصالح ۲۵ متره و برآورد پروژه
۱۲ تحلیل سازه ها ۱ ۲۶ طراحی معماری
۱۳ تحلیل سازه ها ۲ ۲۷ تأسیسات مکانیکی و برقی
۱۴ سازه های بتن آرمه ۱ ۲۸ بارگذاری
    ۲۹ اصول مهندسی زلزله

 

پیوست ۳

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها

جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی ۱ ۱۹ نقشه برداری ۲
۲ ریاضی ۲ ۲۰ نقشه برداری ژئودتیک
۳ معادلات دیفرانسیل ۲۱ نقشه برداری مسیر
۴ برنامه نویسی کامپیوتر ۲۲ نقشه برداری زیرزمینی
۵ نقشه برداری و عملیات ۲۳ فتوگرامتری ۱
۶ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ فتوگرامتری ۲
۷ فیزیک ۱ ۲۵ فتوگرامتری ۳
۸ فیزیک ۲ ۲۶ فتوگرامتری ۴
۹ ریاضی مهندسی ۲۷ ژئودزی ۱
۱۰ هندسه دیفرانسیل ۲۸ ژئودزی ۲ و محاسبات
۱۱ تئوری خطاها ۲۹ نجوم ژئودزی
۱۲ سرشکنی ۳۰ ژئودزی فیزیک
۱۳ الکترونیک طولیاب ۳۱ ماهواره ای ژئودزی
۱۴ زمین شناسی ۳۲ کارتوگرفی اتوماتیک
۱۵ استاتیک و مقاومت مصالح ۳۳ کاداستر ۱
۱۶ راهسازی ۳۴ هیدروگرافی
۱۷ مبانی کارتوگرافي    
۱۸ نقشه برداری ۱    

پیوست ۴

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان ( کد ۰۴)

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی ۱ ۱۵ مکانیک سیالات ۱
۲ ریاضی ۲ ۱۶ مکانیک سیالات ۲
۳ برنامه سازی کامپیوتر ۱۷ آزمایشگاه مکانیک سیالات
۴ شیمی عمومی ۱۸ انتقال حرارت ۱
۵ فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۱۹ کنترل اتوماتیک
۶ فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲۰ توربو ماشین
۷ ریاضی مهندسی ۲۱ آزمایشگاه انتقال حرارت
۸ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲۲ حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
۹ استاتیک ۲۳ انتقال حرارت ۲
۱۰ مقاومت مصالح ۱ ۲۴ تاسیسات گاز رسانی با سوخت احتراق
۱۱ علم مواد ۲۵ تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال آب
۱۲ ترمودینامیک ۱ ۲۶ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه
۱۳ ترمودینامیک ۲ ۲۷ پروژه تخصصی تاسیساتی
۱۴ آزمایشگاه ترمودینامیک    

پیوست ۵

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵) – جدول اصلاح شده

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ فیزیک ۲( الكتریسیته و مغناطیس) ۱۸ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱
۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱۹ تجزیه و تحلیل سیستم ها
۳ کارگاه عمومی یا رسم فنی ۲۰ بررسی سیستم های قدرت ۱
۴ زبان تخصصی ۲۱ مخابرات ۱
۵ نقشه کشی صنعتی ۲۲ پروژه کارشناسی
۶ برنامه سازی کامپیوتر ۲۳ کار آموزی
۷ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ الکترونیک صنعتی
۸ کارگاه برق ۲۵ حفاظت و رله ها با تکنیک پالس
۹ مدارهای الکتریکی ۱ ۲۶ بررسی سیستم های قدرت ۲ یا میکرو پروسورها
۱۰ مدارهای الکتریکی ۲ ۲۷ ماشینهای الکتریکی ۳ یا فیزیک الکترونیک
۱۱ اندازه گیری الکتریکی ۲۸ تأسیسات الکتریکی یا الکترونیک ۳
۱۲ آزمایشگاه اندازه گیری و مدار ۲۹ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۲ یا آز الکترونیک ۲
۱۳ الكترومغناطیس    
۱۴ الکترونیک ۱    
۱۵ آزمایشگاه الکترونیک ۱    
۱۶ ماشینهای الکتریکی ۱    
۱۷ ماشینهای الکتریکی ۲    

مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها  تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲

معاونت مسکن و ساختمان دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای جدول کد رشته ها و نوع پروانه اشتغال به کار کاردانی، بر اساس عنوان مدارک تحصیلی

رشته کد پروانه رشته موضوع پروانه نوع پروانه عناوین مدارک تحصیلی کاردانها فنی ساختمان
اصلی مرتبط
معماری ۱۰۰ معماری *   معماری نقشه کشی معماری – معماری
۱۱۰ مرتبط با معماری   * دبیر فنی معماری / معلم فنی معماری / معادل کاردانی معماری / معماری – ساختمان / معماری – معماری داخلی / معماری سنتی /  معماری اسلامی / معماری – نقشه کشی ساختمان / معماری – مرمت و احیای بناهای تاریخی معماری / حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

 

شهرسازی ۲۰۰ شهرسازی *   کاردانی شهرسازی
عمران ۳۰۰ عمران *   عمران / ساختمان / کارهای عمومی ساختمان / راه و ساختمان / اجرای ساختمان‌های  بتنی / پیش ساخته ها / امور پیمانها / ساختمان های فلزی / ساختمان های فولادی / پل سازی و ابنیه فنی ساختمان سازی / مرمت و نگهداری ساختمان
۳۱۰ مرتبط با عمران   * دبیر فنی عمران / معلم فنی عمران / معادل کاردانی عمران / عمران – خط و ابنیه / عمران – تاسیسات آبی / عمران – ساختمان‌های آبی / عمران – سازه های دریایی / عمران – راهسازی / زیر سازی راه / روسازی راه / راهداری / عمران – روستایی /

کاردانی فنی آزمایشگاهی عمران / کاردانی فنی عمران شهری

تاسیسات مکانیکی  ساختمان ۴۰۰ تاسیسات مکانیکی ساختمان *   مکانیک /  تاسیسات حرارتی و برودتی / تاسیسات – ترید / تاسیسات – حرارت مرکزی و تهویه مطبوع / مکانیک – وسایل بهداشتی و گاز رسانی / مکانیک – آبرسانی و گاز رسانی
۴۱۰ مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان   * دبیری فنی مکانیک / معلم فنی مکانیک / معادل کاردانی مکانیک / مکانیک – تاسیسات حرارتی نیروگاهها / مکانیک صنایع – تاسیسات عمومی صنایع
تاسیسات برقی ساختمان ۵۰۰ تاسیسات برقی ساختمان *   تاسیسات الکتریکی / برق – قدرت / الکترونیک / الکتروتکنیک / برق  ماشین های الکتریکی / الکترونیک عمومی / الکتروتکنیک برقی صنعتی
۵۱۰ مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان   * دبیر فنی برق / معلم فنی برق / معادل کاردانی برق / برق  مخابرات / برق – الکترونیک و ابزار دقیق / الکترونیک و مخابرات دریایی
نقشه‌‌برداری ۶۰۰ نقشه‌‌برداری *   نقشه برداری / نقشه برداری – کارتوگرافي / عمران – نقشه برداری / عمران – ژئو دزی / عمران – فتوگرامتری
۶۱۰ مرتبط با نقشه‌‌برداری   * دبیر فنی نقشه برداری / معلم فنی نقشه برداری/ معادلی کاردانی نقشه برداری
ترافیک   ترافیک *    حمل و نقل / راه و ترابری

لازم به ذکر است ضمن اینکه به مدارک کاردانی علمی – کاربردی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان پروانه اشتغال به کار کاردانی با کد اصلی تعلق می گیرد، به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل:

 • نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک  ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲-  نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

مصوبه شماره ۴۳۰۲۹۷۸۰/۴۳۰ به تاريخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ و براساس مصوبات کمسیون هم ارزی رشته ها موارد زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد :

۱- درج عنوان مدرک کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان ، امکان پذیر نمی‌باشد.

۲- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته عمران تکنولوژی، علمی کاربردی و….) ، در صورتیکه حداقل یک درس و حداکثر سه درس از دروس طراحی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی ، اصول مبانی شهرسازی را نگذرانیده باشند ، پروانه مرتبط با صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر تا پایه ۳ تعلق می گیرد.

– به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری با کارشناسی ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی ترافیک تعلق می گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی و تکنولوژی نقشه برداری با کاردانی نقشه برداری با توجه به کامل بودن لیست دروس مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها برای رشته مذکور، پروانه اشتغال به کار مرتبط با نقشه‌برداری با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی تا پایه ۲ تعلق می‌گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی و تکنولوژی نقشه برداری با کاردانی نقشه برداری و کارشناسی ارشد نقشه برداری (گرایشهای فتوگرامتری و ژئودزی )، پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق میگیرد.

۶- حدود صلاحیت مهندسان در رشته های مرتبط با نقشه برداری به شرح ذیل می باشد :

– فقط ردیف ۱و۳ از جدول شماره ۱۷ و ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ از جدول شماره ۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

لازم به ذکر است کلیه شرح وظایف جداول مذکور برای مهندسان رشته اصلی نقشه برداری ، بلا مانع می باشد.

۷- در خصوص بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته معماری ، محتوای آموزشی دروس ذیل یکسان می باشد :

– هندسه کاربردی= هندسه مناظر و مرایا = هندسه ترسیمی پرسپکتیو = هندسه ۱

– بیان معماری  = درک و بیان = تمرینهای معماری

– ریاضیات و آمار =  ریاضی ۱ و ۲

– تاسیسات الکترونیکی و نور و صدا = تنظیم شرایط محیطی ۱

– تاسیسات مکانیکی = تنظیم شرایط محیطی ۲

– مقاومت مصالح و سازه های فلزی = سازه های فلزی

– متره و برآورد  =  برآورد

– مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲  =  آشنایی با طراحی معماری ۱ و ۲  =  ساخت و ارئه ۱ و ۲  =  درک و بیان۱ و ۲

– مصالح ساختمانی  =  شناخت مواد و مصالح

–  ساختمان ۱و ۲ = عناصر جزئیات ۱و۲

– طرح فنی = طرح فنی ساختمان

ضمنا در صورتیکه دانشگاه مرجع صدور مدرک تحصیلی، نامه ای مبنی بر مطابقت محتوای دروس گذرانیده شده با دروس مصوب در کمسیون هم ارزی رشته معماری صادر نماید، پس از تایید در کمسیون مذکور ملاک عمل می باشد.

مصوبه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹ به تاريخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲

پیرو بخشنامه ها شماره ۳۹۷۸۰/۴۳۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۹۱ و به استناد مصوبات مورخ۰ ۱۴/۸/۹۲ و ۸/۱۱/۹۲ کمسیون هم ارزی رشته ها موارد زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد :

 • افرادی که دارای مدرک کارشناسی امور اداری و استخدامی کشور می باشند و در حال حاضر به دلیل عدم تأیید مدارک تحصیلی امور اداری و استخدامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مدرک جدید کارشناسی در همان رشته از دانشگاههای مورد تأیید وزارت مذکور دریافت کرده اند، چنانچه از قبل و به استناد مدرک قبلی پروانه اشتغال به کار دریافت کرده اند، تمدیدیا ارتقاء همان پروانه بلامانع است.
 • تمدید پروانه اشتغال به کار برای افرادی که از قبل و به استناد مدرک کارشناسی ارشد پروانه دریافت کرده اند با همان کد و در همان پایه قبلی ، بلامانع می باشد ، لازم به ذکر است ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مطابق با ضوابط جدید می باشد.
 • سنوات تحصیلی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرک کارشناسی جدید و یا کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی و یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرک جدید محاسبه می گردد.
 • به دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با معماری با کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، کد اصلی معماری تعلق می گیرد.
 • به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته معماری ، که پس از مطابقت دروس مصوب کمیسیون ، فقط یک درس کسری دارند، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی معماری با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی حداکثر تا پایه سه بدون امکان ارتقاء تعلق می گیرد.
 • دروس گذرانیده شده در مقطع هنرستان جهت تطابق واحد دروس دانشگاهی قابل قبول نمی باشد.
 • آشنایی به طراحی معماری از لحاظ محتوای آموزشی با درس طرح معماری ۱ مطابقت دارد.
 • به دارندگان مدرک تحصیلی جریه راه آهن، با توجه به عنوان مدرک تحصیلی هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمیگیرد.

مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :

۱- در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.

۲- به مدارک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری رسیده و در اسفندماه ۱۳۷۰ به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است ، فقط کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

٣- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی عمران – آب و فاضلاب ، عمران – سد و شبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ، با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران – راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.

– کد رشته و حدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و با رعایت بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و سایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.

۷- صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد .

جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته :

حدود صلاحیت پروانه اشتغال به
کار
کد
رشته
عنوان مدرك تحصیلی کاردانی عنوان مدرك تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته
حدود صلاحیت رشته اصلی اصلی کاردانی در رشته هاي اصلیِ رشته مقطع کارشناسی کارشناسی ناپیوسته در

رشته هاي ساختمان

با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون

نظام مهندسی

وکنترل ساختمان ویا در رشته هاي

هم ارز با آنها

حدود صلاحیت طراحی ونظارت مرتبط کاردانی در رشته هاي مرتبط با رشته مقطع کارشناسی
حدود صلاحیت نظارت مرتبط کاردانی درسایر رشته هاي هفتگانه ساختمان
صدور پروانه اشتغال به کار امکان
پذیر نمی باشد
کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط
بارشته هاي هفتگانه ساختمان
حدود صلاحیت طراحی ونظارت مرتبط کاردانی در رشته هاي مرتبط و یا
اصلیِ رشته مقطع کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته با عناوین
تکنولوژي و یا علمی کاربردي در
رشته هاي اصلی و یا رشته هاي هم
ارز با آنها
حدود صلاحیت نظارت مرتبط کاردانی در سایر رشته هاي هفتگانه
ساختمان
صدور پروانه اشتغال به کارامکان
پذیر نمی باشد
کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط
بارشته هاي هفتگانه ساختمان

لازم به ذکر است جدول رشته هاي اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و همچنین عناوین رشته هاي هم ارز با رشته هاي مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،در بخشنامه هاي قبلی اعلام گردیده است.

مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ حاوی مصوبات کمیسیون موضوع بصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (هم ارزی رشته ها)، موارد زیر در خصوص نحوه جرای مصوبات مذکور اعلام می شود. مقتضی است مقرر فرمایید اقدامات لازم معمول گردد :

۱- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های مرتبط با رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی باشند، پروانه اشتغال به کار مرتبط با

مهندسی و صلاحیت نظارت و اجرا (برای رشته هایی که مشمول صلاحیت اجرا می باشند ) تعلق می گیرد.

۲- نحوه صدور و ارتقا پایه اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی و یا تکنولوژی در رشته های با عناوین اصلی ساختمان باشند وفق جدول پیوست بخشنامه۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ می باشد .

٣- در خصوص اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های با عناوین اصلی و کاردانی (مرتبط یا غیر مرتبط با رشته های مهندسی ساختمان، همچنین اشخاصی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته های مرتبط با مهندسی و کاردانی در رشته اصلی یا مرتبط یا غیر مرتبط با رشته های مهندسی باشند و قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در آزمون ورود به حرفه مهندسی شرکت نموده و قبولی ایشان پس از آن تاریخ اعلام شده است ، صدور پروانه اشتغال به کار برای ایشان تابع ضوابط زمان شرکت در آزمون ورود به حرفه می باشد. ضمنا تمدید پروانه اشتغال به کار ایشان نیز با همان شماره و صلاحیت صورت می گیرد.

۴- پروانه اشتغال به کار اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی با تکنولوژی

بوده و پروانه اشتغال آنان اصلی یا مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان و کاردانی غیر مرتبط با رشته های  مهندسی ساختمان وفق ضوابط قبلی صادر شده است ، با همان ترتیب تمدید می گردد.

۵- صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، با عناوین دبیری فنی در

رشته های هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اصلی موضوع رشته کارشناسی می گردند، همانند دارندگان مدارک تحصیلی رشته های اصلی ساختمان می باشد.

۶- اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع

ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند.

مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴

پیوست بخشنامه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴

شماره (کد) صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال به کار (اصلی-مرتبط) یا مرتبط طبق مدارک تحصیلی دانشگاهی

رشته کد پروانه رشته موضوع پروانه نوع پروانه عناوین مدارک تحصیلی کاردانها فنی ساختمان
اصلی مرتبط
عمران ۳۰۰ عمران *   مهندسی یا کارشناسی عمران -مهندسی یا کارشناسی سازه

-مهندسی با کارشناسی ساختمان – مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان و ساختمانسازی

۳۱۰ مرتبط با عمران   * مهندسی تکنولوژی(عمران یا ساختمان) -علمی کاربردی (عمران یا ساختمان) -مهندسی فن آوری (عمران یا ساختمان) مهندسی فن آوری عمران-ساختمانسازی

 

مهندسی با کارشناسی عمران روستایی ، عمران خاک و عمران راه
دبیری فني عمران
مهندسی و یا کارشناسی (عمران – اب یا عمران ساختمانهای آبی)
معادل لیسانس مهندسی (عمران – عمران) – مهندسی عملی (عمران یا ساختمان )
مهندسی اجرایی عمران
نقشه برداری ۶۰۰ مهندسی نقشه برداری *   مهندسی نقشه برداری
۶۱۰ مرتبط مهندسی نقشه برداری   * تکنولوژی نقشه برداری – علمی کاربردی نقشه برداری
معادل لیسانس مهندسی نقشه برداری
ترافیک ۷۰۰ مهندسی ترافیک *   – ترافیک – برنامه ریزی حمل و نقل -راه و ترابری -راهسازی  –راهداری
۷۱۰ مرتبط با مهندسی ترافیک   * تکنولوژی (ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یاراهسازی یا راهداری) – علمي کاربردی (ترافیک یا حمل و نقل با راه و ترابری پاراهسازی یا راهداری- فن آوری (ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یاراهسازی یا راهداری )
معادل کارشناسی و مهندسی ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یا راهسازی یا راهداری )
تاسیسات مکانیکی ۴۰۰ مهندسی تاسیسات مکانیکی *   مکانیک – حرارتی و سیالات / مکانیک –سیالات/ لکترومکانیک گرایش مکانیک قبل از سال ۶۰ / مکانیک قبل از سال ۶۰ /تاسیسات حرارتی /تاسیسات حرارتی و برودتي/ تاسیسات تهویه و تبرید/ تاسیسات تهویه مطبوع
۴۱۰ مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان   * تکنولوژی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهريه و تبرید با تأسیسات تبرید و سردخانه) /علمی کاربردی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا تاسیسات تبرید و سردخانه یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات ) /فن آوری (مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – سیالات با تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا مکانیک-جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات تبرید و سردخانه )
مکانیک – طراحی جامدات /مهندسی مکانیک (کاربردی) /تکنولوژی مکانیک /مکانیک – طراحی ماشینها /تأسیسات مکانیک – سردخانه /مکانیک- ماشینهای حرارتی / مکانیک (مکانیک ماشینها)
 دبیری فنی مکانیک – حرارت /دبیری فنی – جامدات
مهندس عملی مکانیک
معادل کارشناسی مکانیک-حرارت و سیالات
تاسیسات برقی ۵۰۰ مهندسی تاسیسات برقی ساختمان *   کارشناسی برق – الکترونیک /کارشناسی الکترونیک /کارشناسی برق – شبکه های انتقال و توزیع
۵۱۰ مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان   * تکنولوژی( برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق – شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل با برق – مخابرات ) / علمی کاربردی ( برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق – شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل ) /فن آوری (برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل ) /کاربردی (برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل بر ابزار دقيق با برق – کنترل ) /برق (کاربردی) خارج کشور
برق – مخابرات / برق – کنترل / برق – کنترل و ابزار دقیق / برق – الکترونیک و مخابرات دریایی /تکنولوژی برفی خارج از کشور
دبیری فنی برق – قدرت/ دبیری فنی برق – الکترونیک
معادل برق – قدرت / معادل برق-الکترونیک
معماری ۶۱ مهندسی معماری *   معماری
۱۱۰ مرتبط با مهندسی معماری   * علمی کاربردی معماری/ تکنولوژی معماری / فن آوری معماری

 

فن آوری معماری – طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده، /مرمت و احیای بنا های تاریخی

 

طراحی معماری داخلی /طراحی معماری درونی / طراحی معماری بیرونی /دبير فنی معماری
شهرسازی ۲۰۰ شهرسازی *    شهرسازی
شهرسازی-طراحی شهری *   شهرسازی-طراحی شهری
شهرسازی-برنامه ریزی شهری *   شهرسازی – برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای /شهرسازی طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای / شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای
۲۱۰ مرتبط با شهرسازی   * شهرسازی – مدیریت شهری

 

معماری منظر

 

شهرسازی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط یا محیط زیست
معادل کارشناسی شهرسازی (طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

مصوبه شماره ۴۰۰/۶۵۸۲۵ به تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴

به منظور تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در آزمون های ورود به حرفه، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های هفت گانه ساختمان که به استناد مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ امکان اخذ صلاحیت طراحی با محاسبات برای آنان میسر شده است چنانچه حداکثر تا ۴ سال قبل از آن بر اساس مدرک فارغ التحصیلی ملاک اخذ صلاحیت طراحی با محاسبات، در آزمون های مربوطه شرکت نموده و با لحاظ آن مدرک قبول شده اند، درج صلاحیت طراحی در پروانه اشتغال به کار ایشان با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن بلامانع است.

۲-برای شرکت در آزمونهای ورود به حرفه ، عضویت در سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی ساختمان الزامی نمیباشد. ليكن سازمانهای استان عهده دار کنترل مدارک متقاضیان آزمون هستند که پس از بررسی و تایید مراتب را به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها اعلام می نمایند. لازم به ذکر است برای صدور پروانه اشتغال به کار برای قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه ، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی است. همچنین اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان استان که در آزمون ورود به حرفه مهندسی قبول می شوند باید عضویت آنان در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان لغو شود و به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در آیند.

٣- صلاحیت اجرا و نظارت مستقل از هم می باشد و قبولی در آزمون هر یک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به ارائه سابقه سنواتی حرفه ای در همان زمینه برای اخذ صلاحیت ( اجرا با نظارت ) کافیست.

مصوبه شماره ۴۰۰/۱۶۳۷ به تاريخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰/۶۵۸۲۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ موضوع تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار به آگاهی می رساند در اجرای بند ۳ بخشنامه مذکور ، صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند بلا مانع است. مقتضی است مقرر فرمایید اقداد لازم معمول گردد.

مصوبه شماره ۴۰۰/۲۷۵۲۷ به تاريخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

به استناد آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود :

۱-در اجرای رای هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران، ئمعماری و شهر سازی با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن، بلامانع است. این مصوبه جایگزین بند ۲۶ مصوبه کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۴۳۰/ ۶۸۶۹۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱شده است.

۲- عناوین مندرج در رشته های مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد پیوسته (بدون گرایش)که با عناوین رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ منطبق می باشد، جزء رشته های اصلی ساختمان محسوب می شود.

۳- رشته کارشناسی فن آوری معماری و اماکن ورزشی، مرتبط با مهندسی معماری می باشد.

۴- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته دبیری فنی در رشته های اصلی موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که دارای مدرک کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان اشند، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته اصلی یکسان با عنوان مدرک کارشناسی، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی فقط با صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

مصوبه شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ به تاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶

در اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور یکسان سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان ها، آخرین مصوبات کمیسیون مذکور به شرح زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود؛ مقتضی است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد :

۱- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ، علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه

ساختمان، موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آنها غير مرتبط با رشته های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم ، صلاحیت طراحی (محاسبات دریافت نمایند.

۲- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند. لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، صلاحیت طراحی (محاسبات) | برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است.

٣- اشخاصی که در مقطع کارشناسی دانشگاهی در یکی از رشته های اصلی ساختمان پذیرفته شده اند، ولی پس از طی بخشی از دوره کارشناسی، به دلایلی موفق به اخذ مدرک کارشناسی نگردیده و به آنان مدرک کاردانی عمومی داده شده است، چنانچه بعدا موفق به اخذ کارشناسی ناپیوسته در همان رشته شده باشند، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت دریافت نمایند. توضیح اینکه مدرک کاردانی عمومی جزء مدارک فارغ التحصیلی رشته های مصرع در ماده ۶ قانون یادشده محسوب نمی شود و لذا برای دارندگان مدرک کاردانی عمومی مذکور، پروانه اشتغال به کار کاردانی

اعطاء نمی گردد.

۴- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مهندسی که در سنوات قبل با ضوابط مربوط، موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار با حدود صلاحیت طراحی و نظارت بدون محدودیت شده اند، در صورت اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های اصلی همسان و منطبق با رشته کارشناسی طبق جدول پیوست شماره ۲) پس از سپری شدن سنوات لازم قانونی از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار، همانند دارندگان مدرک تحصیلی در رشته اصلی، دریافت نمایند.

۵- دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های دبیری فنی پیوسته در رشته های اصلی در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته اصلی همسان و منطبق با مدرک کارشناسی رشته مربوط طبق جدول پیوست شماره ۲) پس از سپری شدن سنوات قانونی لازم از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد، می توانند با رعایت سایر شرایط الزامی، پروانه اشتغال به کار همانند دارندگان مدرک تحصیلی در رشته اصلی، دریافت نمایند. ۶- فهرست عناوین رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، تایید شده توسط کمیسیون مذکور، ضمیمه است. (پیوست شماره ۲)

مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷

به استناد آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود

 • دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان همسان با رشته کارشناسی شده اند، می وانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط مندرج در قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو دریافت نمایند. توضیح اینکه در خصوص رشته های معماری و نقشه برداری بخشنامه های قبلی کماکان ملاک عمل است.
 • دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط، که پس از اخذ مدرک کارشناسی، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت طراحی (محاسبات) و نظارت بدون محدودیت دریافت نمایند.
 • ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار در رشته شهرسازی برنامه ریزی شهری با طراحی شهری، برای اشخاصی که قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ ابلاغی به شماره ۴۳۰/۵۳۹۹۲ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵وزارت متبوع و به استناد ضوابط حاکم در همان زمان صادر شده است، با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون و آیین نامه مذکور، بلامانع است و رای مذکور دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نشده است .
 • دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان و کارشناسی ناپیوسته دبیری فنی در رشته های اصلی ساختمان که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت دریافت نمایند و برای دارندگان این ترتیبات در رشته های معماری و عمران صلاحیت اجرا نیز تعلق می گیرد.

۵- برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موارد زیر اعلام می گردد

۵-۱- اشخاصی که قبل از مصوبات کمیسیون یاد شده ابلاغی به شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ ، مطابق ضوابط و بخشنامه های زمان مربوط، در آزمون ورود به حرفه قبول شده یا موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند، ووفق آخرین ابلاغیه مصوبات این کمیسیون قبل از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۴مجاز به ارتقاء پایه پروانه بوده اند، می توانند با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون و و آیین نامه اجرایی آن نسبت به تمدید پروانه اشتغال یا ارتقاء پايه با همان شرایط مصوب زمان مربوط، اقدام نمایند.

۵-۲- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند.

۵-۳- ارتقا، پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های کارشناسی پیوسته علمیکاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که قبل از ابلاغ بخشنامه ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ و وفق ضوابط و بخشنامه های وقت موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند، با رعایت سایر ضوابط و مقررات، با همان شرایط امکان پذیر است.


معرفی آخرین مصوبات :

۱-در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان ، صرفا مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.
۲- به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسیده و در اسفندماه ۱۳۷۰ به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است ، فقط کد مرتبط وصلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
۳- به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.
۶- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.
۷- کد رشته وحدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و بارعایت بند “الف” ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،وسایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.
۸- صدور پروانه اشتغال به کار وتعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارك کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد.

آخرین مصوبات : جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته:

عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسه عنوان مدرک تحصیلی کاردانی کد رشته حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار
کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در شته‌های هم ارز با آنها کاردانی در رشته‌های اصلی رشته مقطع کارشناسی اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی
کاردانی در رشته‌های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت
کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد
کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی و یا رشته‌های هم ارز با آنها کاردانی در رشته‌های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت
کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد

آخرین مصوبات : در جدول زیر عناوین مدارک دانشگاهی منطبق بر رشته های اصلی (رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی مشخص شده است.

عنوان رشته اصلی عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی
معماری ۱ـ مهندسی معماری، کارشناسی معماری

۲ـ کارشناسی ارشد معماری با کارشناسی مرتبط با معماری

عمران ۱ـ مهندسی یا کارشناسی عمران، عمران ـ عمران، عمران ـ سازه، عمران ـ ساختمان

۲ـ مهندسی یا کارشناسی ساختمان

۳ـ مهندسی یا کارشناسی سازه

۴ـ مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان

۵ـ مهندسی یا کارشناسی سیویل

۶ـ مهندسی ساختمان‌سازی (مهندسی عملی، فارغ‌التحصیلان بعد از بهمن‌ماه ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

تاسیسات مکانیکی ۱ـ مهندسی یا کارشناسی مکانیک ـ حرارت و سیالات

۲ـ مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک (مکانیک) قبل از سال ۱۳۶۰

۳ـ مهندسی یا کارشناسی مکانیک قبل از سال ۱۳۶۰ داخل کشور

تاسیسات برقی ۱ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ قدرت

۲ـ مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۱۳۶۰

۳ـ مهندسی یا کارشناسی الکتروتکنیک

۴ـ مهندسی یا کارشناسی برق و الکترونیک

۵ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ الکترونیک

۶ـ مهندسی یا کارشناسی برق (الکترونیک)

۷ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع

شهرسازی ۱ـ شهرسازی

۲ـ شهرسازی ـ طراحی شهری

۳ـ شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

۴ـ شهرسازی ـ طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

۵ـ شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری

۶ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازی با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی

۷ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته طراحی شهری با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی

۸ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری با مدرک کارشناسی در رشته‌های شهرسازی، جامعه‌شناشی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، معماری، اقتصاد

نقشه‌برداری ۱ـ مهندسی یا کارشناسی عمران ـ نقشه‌برداری

۲ـ مهندسی یا کارشناسی نقشه‌برداری

ترافیک ۱ـ برنامه‌ریزی حمل و نقل

۲ـ ترافیک و حمل و نقل

۳ـ راه و ترابری

۴ـ کارشناسی ارشد در رشته‌ راه و ترابری با کارشناسی عمران ـ عمران یا عمران ـ نقشه‌برداری

۵ـ کارشناسی ارشد در رشته حمل و نقل با کارشناسی عمران ـ عمران یا عمران ـ نقشه‌برداری

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

2,254 نظر در مورد «آخرین مصوبات ، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در چه صلاحیت هایی از آزمون نظام مهندسی می‌توانند شرکت کنند؟»

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • با سلام
  بنده کاردانی زیرسازی راه و راه آهن دارم و کارشناسی عمران-عمران دارای پروانه اشتغال نظارت و اجرا پایه دو هستم و مشکلی بابت تمدید و ارتقا نظارت ندارم اما بعد از مدتها خواستم طراحی امتحان بدم نظام مهندسی البرز گفت نمیتونم آزمون طراحی بدم اما امروز تو سایت شما خوندم چون رشته من مرتبط با عمران هست میتونم واقعیت اینه من هر چه بیشتر میخونم بیشتر گمراه میشم حتی نظام مهندسی هم میرم سوال میکنم با قاطعیت جواب نمیدن لطف کنید بررسی کنید ببینید با کاردانی زیر سازی راه و راه آهن و کارشناسی عمران عمران میشه آزمون طراحی شرکت کرد یا نه ؟

  ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است. موفق باشید.

 • سلام و عرض ادب
  اگه کاردانی عمران راه باشیم که جزء رشته های مرتبط با رشته های هفتگانه هست و کارشناسی عمران عمران و ارشد سازه، صلاحیت محاسبات تعلق میگیره؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، طبق مصوبه شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ به تاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، صلاحیت طراحی (محاسبات) | برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است. موفق باشید.

 • با سلام و احترام
  بنده در حال حاضر دارای مدرک دکترای تبدیل انرژی هستم ، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ناپیوسته تبدیل انرژی و کارشناسی ناپیوسته طراحی جامدات و کاردانی پیوسته ساخت و تولید بودم .آیا می توانم در آزمون طراحی تاسیسات مکانیکی شرکت کنم.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ به تاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ، علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آنها غير مرتبط با رشته های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم ، صلاحیت طراحی دریافت نمایند. موفق باشید.

 • حسین جمال زاده می‌گوید:

  سلام وقت بخیر
  بنده سال ۹۰ کاردانی مکانیک خودرو گرفتم و سال ۹۲ فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش سیالات شدم. الان متوجه شدم که نمیتونم با مدرک کاشناسی ناپیوسته که دارم عضو نظام مهندسی ساختمان شم. مگه قانون عطف به ماسبق شامل ما نمیشه. راهکار چیه بنظرتون ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ نمی توانید در آزمون شرکت کنید. تنها درصورتی که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته تبدیل انرژی باشید می توانید در آزمون نظارت شرکت کنید. موفق باشید.

 • با عرض سلام و خسته نباشید
  بنده مدرک لیسانس عمران عمران ام رااز ضمن خدمت فرهنگیان شیراز گرفته ام در سال ۱۳۸۲ و فوق لیسانس ام را از دانشگاه ازاد اذر شهر در رشته عمران سازه گرفته ام در سال ۱۳۹۷ و فوف دیپلم را از یزد در سال ۱۳۷۰ گرفته ام بامجوز سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایا میتوانم در نظام مهندس شرکت کنم و حق امضا بگیرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، صرفا داشتن مدرک مورد تایید وزارت علوم، کفایت خواهد کرد و معدل و نوع دانشگاه برای این آزمون ملاک نیست. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر ، بنده سال ۸۹ مدرک کاردانی در رشته الکتروتکنیک و سال ۹۸ هم کارشناسی خوندم در رشته مهندسی تکنولوژی برق قدرت،چه موقع میتونم در آزمون شرکت کنم و آیا طراحی و نظارت به من تعلق میگیره یا خیر سپاس

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ پس از گذشت سنوات لازم (۳ سال از مدرک کارشناسی) می توانید در آزمون نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام من با مدرک کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و ارشد معماری عضو نظام مهندسی هستم (برای رفع محدودیت ارتقای پایه) می تونم برم دانشگاه کارشناسی پیوسته معماری بخونم و مدرکش رو برای رفع محدودیت استفاده کنم؟ آیا نظام مهندسی اشکالی وارد نمی کنه ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. لطفا ، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک (اصل مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و پروانه) خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام من دانشجوی مهندسی عمران – عمران بودم که بعد از گذراندن ۸۹ واحد انصراف دادم که مدرک کاردانی با عنوان :” کاردانی در رشته ” به من داده شده و بعد کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران را گرفتم . میخواستم بدونم با توجه به گذشت بیش از سه سال از کارشناسی ناپیوسته میتوانم در امتحان نظارت ، اجرا و محاسبات شرکت کنم ؟ با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ به تاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ اشخاصی که در مقطع کارشناسی دانشگاهی در یکی از رشته های اصلی ساختمان پذیرفته شده اند، ولی پس از طی بخشی از دوره کارشناسی، به دلایلی موفق به اخذ مدرک کارشناسی نگردیده و به آنان مدرک کاردانی عمومی داده شده است، چنانچه بعدا موفق به اخذ کارشناسی ناپیوسته در همان رشته شده باشند، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت و اجرا دریافت نمایند. موفق باشید.

 • با سلام کاردانی در رشته عمران راه ۹۲ و کارشناسی نا پیوسته فناوری عمران نقشه برداری ۹۵ دارم. میتونم تو آزمون نقشه برداری شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی – کاربردی نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بلامانع است .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام و عرض خدا قوت بنده مدرک کاردانیم و سال ۹۰گرفتم در رشته حسابداری و بعدش در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران_عمران سال ۹۴ مدرکم و اخذ کردم و تمام دروس هم ارزی و حتی بیشترش رو هم پاس کردم ( نزدیک به ۳۰ واحد اضافه ) ایا میتونم در ازمون نظام مهندسی ساختمان شرکت کنم ؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام و احترام
  بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، همچنین کاردانی مکانیک- ماشین ابزار میباشم. در آزمون نظام مهندسی مهر ۹۸ شرکت کرده و قبول شده ام حال که برای عضویت و دریافت پروانه اقدام کرده ام میفرمایند چون کاردانی من مرتبط نیست به کارشناسی طراحی جامدات هم پروانه تعلق نمیگیرد.در حالی که این فیلتر را باید زمان ثبت نام در آزمون اعمال میکردند.پس از چند ماه تلاش و مطالعه و صرف هزینه فراوان در آزمون با نمره خوب قبول شدم.
  ضمنا من مطابق یکی از نامه های موجود در سایت راه و شهرسازی که اعلام کرده چنانچه مدرک کاردانی مرتبط با رشته مقطع کارشناسی باشد ،صلاحیت نظارت تعلق میگیرد اقدام کرده ام و الان با این مسئله مواجه شده ام.مگر مدرک کاردانی مکانیک اینجانب به کارشناسی مرتبط نیست؟ خواهشمنداست راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. تنها درصورتی می توانید دارای پروانه نظارت باشید که مدرک کارشناسی ارشد در گرایش تبدیل انرژی داشته باشید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر من کاردانی (کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان) خوندم وکارشناسی ناپیوسته (مهندسی اجرایی عمران).میتونم آزمون نظارت و اجرا شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سجاد احمدوند می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من کارشناسی ناپیوسته عمران عمران دارم و پروانه به اشتغال نظارت امسال مدرک کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نقشه برداری هم گرفتم آیا میتونم پروانه به اشتغال مربوط به هر دو رشته را داشته باشم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق بند ۳-۵ مبحث دوم می توانید در هر دورشته به نسبت پایه و ظرفیت مربوطه فعالیت کنید. جهت اطلاع بیشتر لطفا از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • سلام خداقوت
  من کاردانی عمران_آبشناسی،آبهای زیر زمینی، کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران_عمران و ارشد مهندسی عمران_مهندسی و مدیریت منابع آب دارم
  میخواستم بدونم میتونم تو آزمون نظام مهندسی (محاسبه، طراحی و نظارت) شرکت کنم و اینکه اگه بتونم شرکت کنم تا پایه چند میتونم بگیرم آیا محدودیتی دارم ؟
  اگه ارشد سازه بگیرم بازم محدودیت دارم یا خیر ؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. باتوجه به اینکه کاردانی عمران آب غیر مرتبط می باشد تنها درصورتی می توانید در آزمون شرکت کنید که درارای مدرک کاشناسی ارشد در یکی از گرایش های سازه، زلزله و یا راه باشید. درصورتی که ارشد سازه داشته باشید می توانید در آزمون نظارت و اجرا بدون محدودیت شرکت کنید و درصورتی که دکتری عمران داشته باشید می توانید در آزمون محاسبات شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام خدا قوت
  من کاردانی عمران_آبشناسی،آبهای زیرزمینی و کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران_عمران و ارشد مهندسی عمران_مهندسی و مدیریت منابع آب دارم
  میخواستم بدونم میتونم تو آزمون نظام مهندسی (محاسبه، اجرا و نظارت) شرکت کنم
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. باتوجه به اینکه کاردانی عمران آب غیر مرتبط می باشد تنها درصورتی می توانید در آزمون شرکت کنید که درارای مدرک کاشناسی ارشد در یکی از گرایش های سازه، زلزله و یا راه باشید. درصورتی که ارشد سازه داشته باشید می توانید در آزمون نظارت و اجرا بدون محدودیت شرکت کنید و درصورتی که دکتری عمران داشته باشید می توانید در آزمون محاسبات شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام بنده با مدرک کاردانی الکترونیک هواپیمائی ۸۹ و کارشناسی تکنولوژی عمران عمران ۹۴ میتوانم در آزمون ورودی نظارت – اجرا شرکت نمایم؟
  درصورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد امکان شرکت در آزمون فوق میسر میگردد ؟
  آیا گرایش کارشناسی ارشد دراین خصوص تفاوت دارند ؟ ( مثلا مدیریت ساخت یا سازه یا راه )

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبات شما تنها درصورتی می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی ارشد در یکی از ررشته های سازه، زلزله و راه باشید. موفق باشید.

 • سلام روزتون بخیر..من کاردانی معماری دارم..میخوام تو دانشگاه علمی کاربردی ادامه تحصیل بدم در رشته ای که بتونم بعدش تو آزمون نظارت معماری شرکت کنم..دانشگاه سه تا رشته بر ادامه تحصیل داره..۱-طراحی محیطهای بیرونی..۲-طراحی محیطهای داخلی…۳-طراحی بافتهای فرسوده….به نظر جنابعالی کدوم یکی از این رشته ها رو انتخاب کنم که بتونم بعدش نظارت داشته باشم؟
  ممنون از راهنماییتون…

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. هر ۳ رشته جزو رشته های مرتبط با معماری می باشند و شما می توانید در آزمون شرکت کنید موفق باشید.

 • سلام من كارشناسي مهندسي صنايع دارم.ميخواستم بدونم كه با ارشد عمران گرايش سازه ميتونم عضو نظام مهندسي بشم و حق امضا دارم يا نه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.خیر، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . موفق باشید.

 • با سلام
  میخواستم بدونم آیا فرقی بین مدرک مهندسی عمران با مدرک مهندسی عمران-عمران از لحاظ دریافت پروانه محاسبات و اجرا و نظارت هست یا نه(خیلی ها می گویند که فقط عنوان فرق مدرک فرق داره)؟؟؟؟ممنونم

 • سلام. ممنون از سایت خوبتون
  من کارشناسی ارشد معماری هستم و مدرک کارشناسی فیزیک دارم. اگه در دانشگاه پیام نور کارشناسی معماری بخونم، با مدرک کارشناسی ارشد میتونم در آزمون نظام مهندسی (طراحی) شرکت کنم یا کارشناسی؟ و اینکه باید سه سال از مدرک کارشناسی معماری هم بگذره یا با وجود داشتن کارشناسی ارشد لازم نیست؟
  شرکت در آزمون نظام مهندسی (طراحی) شرط سنی داره؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که مدرک کارشناسی معماری بگیرید پس از گذشت ۳ سال از مدرک کارشناسی می توانید در آزمون نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. خیر شرایط سنی ندارد. موفق باشید.

 • رضا کیانیان می‌گوید:

  سلام و وقت بخیر
  من کاردانی خودم رو در رشته حسابداری گذروندم و کارشناسی خودم رو در زمینه تکنولوژی عمران گذروندم الانم دانشجویی عمران سازه در مقطع ارشد هستم آیا بعد از اخذ مدرک ارشد میتونم در ازمون نظام شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله پس از گذشت سنوات لاز م(۲سال از مدرک کارشناسی ارشد) می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام من کاردانی عمران کارهای عمومی ساختمان دارم بعد کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی خوندم خواستم بدونم میتونم تو امتحان محاسبات شرکت کنم ؟ اگه نمیشه باید چکار کنم که بتونم مهر محاسبات بگیرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • علی نادری می‌گوید:

  سلام-بنده سال ۹۱ با کاردانی نقشه کشی صنعتی و کارشناسی ناپیوسته مهندسی معماری پروانه نظارت گرفتم-سال ۹۳ کارشناسی ارشد معماری گرفتم
  ۱-آیا میتونم ارتقاء پایه بدم؟
  ۲-تو آزمون طراحی میتونم شرکت کنم؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند. بله می توانید ارتقا دهید. تنها درصورتی می توانید در آزمون طراحی شرکت کنید که دارای مدرک دکتری باشید. موفق باشید.

 • سلام.بنده سال۹۱ پروانه نظارت پایه ۳ عمران رو دریافت کردم و هم اکنون پایه ۲ نظارت عمران دارم . یکی از دوستانم میگفت که چون قبل از سال ۹۲ پروانه گرفته ام ، بدون آزمون میتونم پروانه اجرا هم بگیرم (البته در کلاسهای آموزشی باید شرکت کنم ) . خواستم بدونم چنین موضوعی صحت دارد یا خیر ؟ با تشکر از سایت مفیدتون.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، باید در آزمون صلاحیت اجرا شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • با عرض سلام
  بنده کارشناسی مکانیک جامدات خوندم و ارشد هم تبدیل انرژی خوندم، ۳ سال از مدرک ارشدم گذشته، ایا میتونم با مدرک ارشدم پروانه اشتغال بگیرم؟؟
  و اینکه با مدرک کارشناسی شرکت کنیم یا ارشد مزیت خاصی داره؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. می توانید با مدرک کارشناسی و هم مدرک کارشناسی ارشد در آزمون شرکت کنید. خیر مزیتی ندارد. موفق باشید.

 • سلام.خسته نباشید.بنده کاردانی عمران گرایش پل وابنیه فنی هستم وکارشناسی مهندسی اجرایی عمران.الان پروانه اجراپایه۳ دارم.میخواستم بدونم در صورت قبولی در نظارت تا چه پایه ای میتونم پیش برم؟محاسبات میتونم شرکت کنم؟ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. برای نظارت و اجرا بدون محدودیت می باشد. خیر محاسبات نمی توانید شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • حسن زاده می‌گوید:

  سلام . من کاردانی پیوسته الکتروتکنیک ۱۳۸۶ و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق۱۳۹۱ را دارم. تو چه سطحی(نظارت و یا طراحی )می تونم شرکت کنم. ممنونم .

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

 • سلام
  من کارشناسی مهندسی شهرسازی دارم و کارشناسی ارشد معماری ، آیا می تونم نظام مهندسی معماری شرکت کنم یا فقط شهرسازی رو می تون شرکت کنم ، پیشاپیش از پاسخ شما ممنونم

 • سلام
  من کاردانی عمران -کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران -عمران دارم. پروانه پایه سه نظارت و اجرا دریافت کردم، اگر در آزمون محاسبات قبول شوم تا چه پایه ای می توانم بگیرم و اگر ارشد سازه داشته باشم تاثیری دارد؟
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

   ۱
 • سلام من کادردانی رشته ساختمان -کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران عمران-کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله برای دریافت پروانه اشتغال چه شرایطی دارم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • سعیدآتشی می‌گوید:

  با سلام و وقت بخیر
  ممنون از سایت خوبتون…
  بنده مدرک کاردانیم نقشه کشی معماری هست از دانشگاه علمی کاربردی.
  مدرک کارشناسیم علمی کاربردی معماری از دانشگاه سراسری (دانشکده فنی)
  وفعل حال ترم آخر ارشد مهندسی معماری از دانشگاه غیرانتفاعی هستم.
  آیا در ارتقاع پایه طراحی نظارت اجرا به مشکل برخواهم خورددرنظام مهندسی یاخیر؟ از پاسخگوییتون پیشاپیش سپاسگذارم.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و طراحی حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • با سلام
  من كارداني معماري دارم وكارشناسي نا پيوسته در رشته مهندسي تكنولوژي معماري، چه صلاحيت هايي رو ميتونم دريافت كنم ؟ ممنون

 • با سلام و عرض ادب
  من رشته کاردانی مکانیک خودرو و رشته کارشناسی ناپیوسته ام مکانیک سیالات آیا میتونم نظارت شرکت کنم یاراهکاری وجود داره برای نظارت مکانیک

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل:۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.موفق باشید.

 • معصومه رضایی می‌گوید:

  با سلام من مدرک کارشناسی برق_مخابرات و کارشناسی ارشد برق _مخابرات دارم آیا در آزمون طراحی برق نظام مهندسی میتونم شرکت کنم . مرسی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که مدرک کارشناسی شما گرایش سوییچ نباشد، می توانید در آزمون نظارت و طراحی شرکت کنید.

 • با سلام و احترام من دانشجویی ترم دوم برنامه ریزی شهری از شاخه های هنر هستم .
  و رشته تحصیلی کارشناسی بنده روابط عمومی رسانه ای بود (ارتباطات )
  ۱- آیا از شاخه هنر در رشته برنامه شهری می تواند در آزمون نظام مهندسی شرکت نماید ؟
  ۲- اگر بله – از ترم دوم میتوان در ازمون شرکت کرد ؟ یا اینکه باید پایان نامه رو گرفته و بعد از آن در ازمون شرکت کنیم .

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. لازم است از مدرک کارشناسی ۳ سال و از مدرک کارشناسی ارشد ۲ سال گذشته باشد. موفق باشید.

 • قلی زاده می‌گوید:

  سلام، قلی زاده ام، دیپلم ساختمان دارم، فوق دیپلم نقشه برداری، کارشناسی عمران عمران ناپیوسته،کارشناسی ارشد عمران سازه،تو آزمون محاسبات میخوام شرکت کنم، راهش چیه، با توجه به اینکه تمام دروس تخصصی کارسناسی رو تو کارشناسی ناپیوسته گذراندم، موانعی که گذاشتند اصلا منطقی و اصولی نیست حقیقتا غیر کارشناسانه هست، ظاهرا به اینجور موارد فکر نشده است

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. لطفا حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام من در مقطع کاردانی رشته نقشه کشی معماری خوندم الان هم مهندسی تکنولوژی معماری آیا در آینده می توانم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم یا نه

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام وقتتو بخیر ممنون از اینکه به تمامی سوالات با دقت پاسخ میدید
  من کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد معماری دارم و کاردانیم غیر مرتبط هست و یک سال از سنوات کارشناسی ارشد من میگذره و من کارت شرکت در آزمون را خریداری کردم ، میخواستم بدونم امکانش هست درصورت قبولی در آزمون بعد از گذشت یک سال که سنوات بنده کامل میشه بتونم برا اخذ پروانه اشتغال اقدام کنم . یا حتما در زمان پایان سنوات باید برای شرکت در امتحان اقدام کرد

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. سنوات از آخرین مدرک شما محاسبه می شود. لازم است از مدرک کارشناسی ارشد شما ۲ سال گذشته باشد. موفق باشید.

 • گلى حسن پور می‌گوید:

  سلام وقتتون بخير
  من كاردانى پيوسته نقشه كشى معمارى دانشگاه آزاد بودم. الان كارشناسى حرفه اى طراحى محيط داخلى دانشگاه علمى كاربردى هستم. بعد از گذشت سنوات چه محدوديت هايى در آزمونهاى سه گانه نظام مهندسى دارم؟؟؟؟؟

  ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سجاد افراشته می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من کاردانی معماری دارم و لیسانسم عمران هست ایا میتونم تو ازمون نظام مهندسی نظارت و اجرا عمران شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

   ۱
 • سلام و خسته نباشید بنده کاردانی عمران دارم و کارشناسی مهندسی اجرایی عمران ایا میتوانم در ازمون شرکت کنم و در چه صلاحیت هایی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.

 • سلام عرض ادب واحترام
  من کارشناسی ارشد معماری هستم ولی مدرک کارشناسی آمارریاضی دارم .درآزمون نظام مهندسی می تونم شرکت کنم ؟با سپاس فراوان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر متاسفانه، طبق مصوبه، به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. موفق باشید.

 • سلام وقت به خیر ، اینجانب رشته کاردانی ام عمران – زیرسازی راه ، کارشناسی ناپیوسته ساختمان و ارشد سازه دارم حداکثر صلایت و پروانه اشتغال اینجانب چگونه است .آیا می توانم در انتخابات هیات مدیره شرکت نمایم . با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. موفق باشید.

   ۱
 • سلام … بنده مهندسی مکانیک بدون گرایش هستم و دروس جامداتو پاس کردم معدل ۱۳.۵دانشگاه دولتی دارم… میخواستم بدونم میتونم پروانه اشتغال بگیرم.. چون خوندم معدل زیر۱۴ کمیسیون هم ارزی اصن بررسی نمیکنه ..این داستانش چیه؟ مرسی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. صرفا داشتن مدرک مورد تایید وزارت علوم، کفایت خواهد کرد و معدل و نوع دانشگاه برای این آزمون ملاک نیست.

 • سلام و عرض خسته نباشید
  با داشتن مدرک کارشناسی عمران روستایی و کارشناسی ارشد راه و ترابری ، آیا مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی ترافیک هستم؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. و دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

   ۱
 • عقیل قدرتی می‌گوید:

  سلام بنده مدرک کاردانی پیوسته کارهای عمومی ساختمان دارم .آیا پروانه ای یا مهر جهت نظارت و یا اجرا به اینجانب تعلق میگیرد

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. شرایط شرکت در آزمون نظام مهندسی، داشتن حداقل مدرک لیسانس و مرتبط با رشته‌های نظام مهندسی (برای مشاهده رشته‌های مرتبط به لینک زیر رجوع کنید. https://noavarpub.com/?p=3752 ب) داشتن سنوات لازم، گذشتن ۳ سال از مدرک کارشناسی، می باشد. موفق باشید.

 • غیاثوند می‌گوید:

  سلام.بنده کارشناسی ناپیوسته مکانیک جامدات دارم و مدرک کاردانی بنده فوق دیپلم ماشین افزار میباشد.آیا مجاز به شرکت در ازمون نظارت یا طراحی هستم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام.بنده دانشجوی کارشناسی تکنولوژی معماری می باشم.مدرک کاردانی غیرمرتبط می باشد.درصورت اخذمدرک ارشدمعماری آیادقادربه اخذ پروانه اشتغال درزمینه طراحی معماری می باشم.باتشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر فقط نظارت و اجرا، طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند. درصورتی که دکتری در رشته معماری داشته باشید می توانید در آزمون طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام..من رشتم کارشناسی پیوسته مکانیک بدون گرایش هست، برای صلاحیت طراحی این درسته که اگه در ازمون قبول بشیم و تعدادی از دروسی که مشخص شده رو نگذرونده باشیم، بهمون معرفی نامه میدن که بگذرونیم؟ میگن قبلا اینطور بوده ولی الان دیگه اینطور نیست…؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند – کد رشته و حدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و با رعایت بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و سایر ضوابط مربوطه تعیین می شود. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

   ۱
 • ناصر مازنی می‌گوید:

  با سلام و تشکر از وقتی كه می گذارید ، بنده بدون داشتن مدرک کاردانی با مدرک کارشناسی کشاورزی در رشته کارشناسی ناپیوسته عمران دانشگاه علمی کاربردی در حال تحصیل می باشم ایا اگر ارشد عمران بگیرم می توانم در آزمون شرکت كنم.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند. موفق باشید.

 • علی سواری می‌گوید:

  سلام ، وقت بخیر
  من لیسانس ناپیوسته نقشه کشی معماری دارم که سال ۹۶ فارق التحصیل شدم و الان میخوام ارشد راه و ترابری بخونم آیا امکان داره بتونم با مدرکه لیسانسم کنکور راه ترابری شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله می توانید در کنکور با مدرک کارشناسی خود شرکت کنید. اما برای آزمون نظام مهندسی با مدرک کارشناسی خود می توانید در آزمون صلاحیت نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • علی شمسی می‌گوید:

  سلام بنده کاردانی معماری ۹۴فارغ تحصیل شدم و سال ۹۷دررشته تکنولوژی نقشه برداری ،کارشناسی ناپیوسته بودم آیا می تونم در آزمون گرفتن پروانه اشتغال شرکت نماییم،آیا فوق دیپلم نقشه کشی معماری غیرکارشناسی تکنولوژی نقشه برداری مرتبط هست یا غیر مرتبط ،آیا میشه پروانه صلاحیت نظام مهندسی گرفت .لطفا پاسخ بفرمائید .ممنون میشم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • علی شمسی می‌گوید:

  سلام بنده کاردانی معماری ۹۴فارغ تحصیل شدم و سال ۹۷دررشته تکنولوژی نقشه برداری ،کارشناسی ناپیوسته بودم آیا می تونم در آزمون گرفتن پروانه اشتغال شرکت نماییم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • فرزاد عباسی می‌گوید:

  با سلام ممنون از پاسخگویی شما من از کتابهای کلید واژه و آزمون های شما در نظارت و اجرا استفاده کردم و موفق به قبولی در هر دو آزمون شدم ولی در زمینه محاسبات کتابی از شما پیدا نکردم لطفا در صورت وجود معرفی فرمایید

 • سلام، من کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران و کارشناسی ارشد سازه خوندم،می خواستم بدونم من میتونم پروانه اجرا و محاسبات بگیرم.
  پیشاپیش ممنونم از راهنماییتون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی یا تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • ماهینی می‌گوید:

  با سلام
  به دارنندگان مدرک کارشناسی پیوسته عمران-اب (مرتبط) در صورت اخذ ارشد سازه یا زلزله کد اصلی داده می شود یا مرتبط؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه
   رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. و طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه و یا عمران – زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • فرزاد عباسی می‌گوید:

  سلام
  ممنون از پاسخ شما
  مطابق پاسخ داده شده کد مرتبط به من تعلق میگیرد آیا علت آن مدرک کاردانی عمران پیش ساخته ها است یا مدرک کارشناسی ساختمان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که مدرک شما علمی کاربردی یا تکنولوژی نباشد کد اصلی به شما تعلق می گیرد. موفق باشید.

   ۱
 • سلام
  با داشتن مدرک کاردانی عمران_ زیرسازی راه و کارشناسی مهندسی ناپیوسته عمران_ عمران حدود صلاحیت محاسبات تا چه پایه ای می باشد؟؟؟
  تشکر از شما

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • سلام
  من مدرک کاردانی عمران پیش ساخته ها و کارشناسی ناپیوسته ساختمان دارم و در مدرک عنوان رشته کارشناسی بدون عنوان تکنولوژی یا علمی کاربردی است و فقط ساختمان نوشته شده آیا کد اصلی به من تعلق میگیرد

 • با سلام یک راهنمایی میخواستم اگر مدرک کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان داشته باشیم و کارشناسی علمی- کاربردی معماری سطح اختیارات ما در چه حد است؟
  طراحی و نظارت یا فقط نظارت یا …

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

 • با سلام
  بنده كارداني نقشه كشي معماري دانشگاه سوره سال ٨٤ و كارشناسي معماري طراحي داخلي دانشگاه علمي كاربردي تهران سال ٩٧ دارم.
  آيا ميتوانم در آزمون نظام مهندسي شركت كنم؟
  با تشكر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ پس از گذشت سنوات لازم، می توانید در آزمون شرکت کنید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. درصورتی که مدرکتان کنترل ابزاردقیق و کنترل ساخت و تولید نباشد. می توانید در آزمون نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • فرهود ام ... می‌گوید:

  باسلام. بنده
  کاردانی طلاسازی دارم و کارشناسی
  کارشناسی اجرایی عمران دارم
  اگر کارشناسی ارشد سازه بخونم میتونم در آزمون شرکت کنم.ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله، طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند. موفق باشید.

 • فرزاد عباسی می‌گوید:

  سلام من مدرک کاردانی عمران پیش ساخته ها و مدرک کارشناسی ناپیوسته ساختمان هر دو از دانشگاه علمی کاربردی دارم آیا پروانه با کد اصلی را میتوانم بگیرم و در چه صلاحیتی میتوانم شرکت کنم

  ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ شما می توانید در آزمون، صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات شرکت کنید. پروانه مرتبط به شما تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سلام خسته نباشید
  من کاردانی رشته برق الکترونیک خوندم و کارشناسی رو برق قدرت الان میتونم آزمون نظام مهندسی رو شرکت کنم؟
  ممنون میشم اگه جواب بدین

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ شما می توانید در آزمون، صلاحیت نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ شما می توانید در آزمون، صلاحیت نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام
  با مدرک کارشناسی پیوسته مکانیک حرارت و سیالات ” دانشگاه پیام نور ” می توان در ازمون طراحی تاسیسات مکانیکی شرکت کرد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.طبق مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ می توانید در آزمون صلاحیت نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • محمد حسین بدیعی می‌گوید:

  سلام .من کاردانی شهرسازی پیوسته دارم سال ۸۶ و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی معماری ۹۱از دانشگاه ازاد .میتونم پروانه طراحی معماری دریافت کنم .در ضمن دیپلمم هم نقشه کشی ساختمانه….

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر متاسفانه، طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام مدرک کاردانی من کنترل صنعتی از دانشگاه علمی کاربردی هست و مدرک کارشناسی من مهندسی تکنولوژی برق ( قدرت) از دانشگاه غیر انتفاعی می باشد آیا می تونم در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت و طراحی شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. برای شرکت در آزمون سابقه کار لازم نیست صرفا گذشتن ۳ سال از مدرک کارشناسی کفایت می کند. موفق باشید.

 • سلام
  رشته من کارشناسی مهندسی تکنولوژی الکترونیک دانشگاه آزاد هستم. میتونم هم نظارت و هم طراحی شرکت کنم؟ اگه نه راهی نداره؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷ می توانید در آزمون نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • سلام من مدرک کاردانی ماشین ابزار و کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران تکنولوژی ساختمان دارم آیا میتوانم در آزمون نظام مهندسی برای اخذ پروانه شرکت کنم.با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴– مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام. من کاردانی شهرسازی و کارشناسی تکنولوژی معماری دارم.
  میخواستم برای طراحی و نظارت معماری میتونم شرکت کنم؟

 • سلام وقتتون بخیر,مدارک تحصیلیم
  کاردانی مکانیک خودرو تاریخ فارغ التحصیلی ۱۳۸۹
  کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی تاریخ فارغ التحصیلی۱۳۹۲
  کارشناسی ارشد تبدیل انرژی ۱۳۹۵
  با توجه به اطلاعاتی که دادم میتونم برا آزمون نظام مهندسی(تاسیسات مکانیکی) بخش طراحی شرکت کنم؟
  برای نظارت که گفتن مشکلی ندارم شرکت کنم درسته؟
  برای آزمون طراحی هم گفتن اگه یه سری از دروس خاص رو برم پاس کنم و مدرک ارشدم رو معادل سازی کنم میتونم برای طراحی هم شرکت کنم,صحت داره؟
  ممنون و متشکرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳-جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند. بنابراین شما می توانید در آزمون نظارت شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • رضا پاشایی می‌گوید:

  با سلام من کاردانیم ساختمان -کارهای عمومی ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران هستش .چه پروانه ای میتونم دریافت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات شرکت کنید. موفق باشید.

   ۱
 • سلام
  من کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات و کارشناسی ارشد گرایش طراحی کاربردی رو دارم
  میخواستم بدونم تو کدوم یکی از زیر شاخه های تاسیسات مکانیکی میتونم شرکت کنم و با کدوم مقطع مدرک تحصیلیم، امکان شرکت هست .
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

 • سلام خسته نباشید من کاردانی عمران سال ۹۴ مهر ماه فارغ التحصیل شدم و کارشناسی عمران اجرایی رو سال ۹۶ بهمن ماه گرفتم ایا میتونم اسفند ۹۸ ثبت نام کنم آزمون رو ؟ تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سید محسن می‌گوید:

  سلام من کاردانی امور بانکی و کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران و کارشناسی ارشد عمران – سازه خواندم
  لطفا راهنمایی کنید می توانم در ازمون نظام شرکت کنم یا نه

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. رشته کاردانی شما غیر مرتبط بوده و طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. و باتوجه به اینکه دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران می باشید بنابراین می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

   ۱
 • آرش سعادت می‌گوید:

  سلام
  بنده کاردانی و کارشناسی ناپیوسته سخت افزار دارم
  میخوام کارشناسی الکترونیک بگیرم تا در آزمون نظام شرکت کنم
  گفته بودید بعد از اخذ مدرک و گذشت سنوات میتونم در آزمون شرکت کنم
  آیا میشه کاری کرد که سنوات مربوطه از زمان اخذ کارشناسی سخت افزار من باشه تا پس از اخذ مدرک جدید کارشناسی الکترونیک بلافاصله در آزمون شرکت کنم ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من کاردانی تعمیرات مکانیکی خوندم کارشناسی ناپیوسته هم مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی
  هر دو مقطع علمی کاربردی بودم .
  لطفا راهنمایی کنید میتونم شرکت کنم در ازمون یا خیر ؟
  متشکرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد. و به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. با توجه به رشته کاردانی، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام من مدرک کاردانیم رو با عنوان نقشه کشی معماری از موسسه غیرانتفاعی گرفتم و مدرک کارشناسی ناپیوسته رو هم با عنوان علمی کاربردی معماری از موسسه غیرانتفاعی گرفتم نظارت، اجرا وطراحی میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می توانید در آزمون نظارت، اجرا و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • با سلام بنده دارای مدرک کاردانی مکانیک خودرو در سال ۸۸ و کارشناسی مهندسی مکانیک حرارت و سیالات در سال ۹۱ و کارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی در سال ۹۷ هستم
  آیا میتونم تو آزمون شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام و احترام
  بنده کارشناسی مهندسی برق – الکترونیک روزانه قبول شده بودم که انصراف دادم و با کاردانی الکترونیک فارغ التحصیل شدم. سپس کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کنترل ابزار دقیق خوندم و ۴ سال پیش فارغ التحصیل شدم. قبلا تو مصوبه ها گفته بودن که کنترل ابزاردقیق فقط می تونه صلاحیت نظارت تاسیسات برقی رو شرکت کنه. اما در مصوبه ای که خودتون در همین پست گذاشتید، برای کنترل ابزار دقیق محدودیتی وجود نداره و با توجه به اینکه عنوان مدرک تحصیلی کاردانی بنده (الکترونیک) جزو رشته های “اصلی” می باشد، طبق قسمت دوم جدول که مربوط به مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی است، اینجانب قادر به شرکت در هر دو آزمون تاسیسات برقی با “حدود صلاحیت طراحی و نظارت” هستم.
  آیا این نتیجه گیری صحیح است و تائید می فرمائید؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • علی محمد پارسانهاد می‌گوید:

  با سلام من در سال ۹۲ مدرک مهندسی مکانیک در طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی به صورت ناپیوسته دریافت کرده ام .مدرک کاردانی من هم در رشته تعمییر و نگهداری هواپیما از دانشگاه مالک اشتر می باشد
  آیا امکان ثبت نام در آزمون نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی صلاحیت های نظارت و طراحی وجود دارد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • با سلام.من کاردانی مکانیزاسیون کشاورزی سال ۸۳ هستم و کارشناسی مهندسی عمران سال ۹۲ و دروس جبرانی کمیسیون هم ارزی هم گذراندم.آیا میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم.؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • رضا احمدی می‌گوید:

  سلام خسته نباشید
  من کاردانی علمی کاربردی شهرسازی هستم سال۹۲، و کارشناسی ناپیوسته مهندسی شهرسازی غیرانتفاعی سال۹۵.میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟ و تا په پایه ای میتوانم بعدا ارتقا پیدا کنم؟ آیا استانها باهم تفاوت دارند؟من استان البرز هستم

  ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵، پس از گذشت سنوات می توانید در آزمون شرکت کنید. خیر استانها با هم تفاوت ندارند.

 • سلام وقتتون بخیر من کاردانی شهرسازی دارم و کارشناسی معماری فنی مرمت وبازسازی ابنیه تاریخی دارم آیا می‌توان تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون صلاحیت نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر متاسفانه، کاردانی شما غیرمرتبط می باشد بنابراین تنها درصورتی می توانید در آزمو شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته معماری باشید. موفق باشید.

 • سید رضا موسوی می‌گوید:

  عرض ادب و احترام
  بنده فارغ التحصیل کاردانی رشته مکانیک ماشین افزار سال۹۲ و کارشناسی ناپیوسته عمران اجرا در سال ۹۶ می باشم
  لطفا راهنمایی بفرمایید که ایامی توانم امسال ازمون بدم ؟
  و اینکه در چه رسته هایی از عمران می توانم ازمون بدم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر متاسفانه، طبق مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲ به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • عاطفه اسماعیل نژاد می‌گوید:

  سلام، وقتتون بخیر
  با توجه به مقاطع تحصیلی که من کسب کردم، می‌توانم در آزمون شرکت کنم ؟
  ارشد زلزله
  کارشناسی عمران عمران
  کاردانی ریاضی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون نظارت و اجرا شرکت کنید. موفق باشید.

   ۱
 • سلام.من کاردانی رشته برق صنعتی و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق قدرت خواندم میتونم در امتحان برق نظارت شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر طبق مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ شما می توانید در آزمون صلاحیت نظارت و طراحی شرکت کنید. موفق باشید.

 • من کارشناسی مهندسی برق مخابرات دارم،در کدام آزمون میتونم شرکت کنم و چه صلاحیتی با چه پایه ای به من داده میشه؟

 • با سلام من رشته کاردانی فناوری و اطلاعات می باشد و کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران – ساختمان دارم میتونم در آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر متاسفانه، کاردانی شما غیرمرتبط می باشد بنابراین تنها درصورتی می توانید در آزمو شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران باشید. موفق باشید.

 • من دارای مدرک کاردانی عمران(راه و ساختمان) و کارشناسی عمران( اب و فاضلاب) هستم ایا میتونم در ازمون های نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر.خیر متاسفانه، طبق مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹ به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

 • علی رمضانی می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید با توجه به اینکه من در مقطع کاردانی رشته ساختمان (کارهای عمومی ساختمان)و کارشناسی رشته تکنولوژی عمران_ عمران) خوندم میتونم تو ازمون طراحی شرکت کنم یا نه با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. شما می توانید در آزمون صلاحیت نظارت، اجرا و محاسبات شرکت کنید. موفق باشید.

   ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. خیر، رشته مدیریت پروژه جزو رشته های ارشد معماری پیوست ۲ نمی باشد. بنابراین شما می توانید با مدرک کارشناسی خود در آزمون شرکت کنید. موفق باشید.

 • با سلام
  من کاردانی برق الکتروتکنیک و کارشناسی عمران اجرایی دارم .اگر موفق به اخذکارشناسی ارشد عمران سازه یا زلزله شوم مجاز به کسب پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی خواهم شد.

  ۱
  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بله می توانید در آزمون شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

   ۱
 • سلام . من مدرک کاردانی کارهای عمومی ساختمان ، کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و کارشناسی ارشد زلزله دارم . من پروانه محاسبات تا چه پایه ای میتونم بگیرم؟

  ۱