آخرین مصوبات ، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در چه صلاحیت هایی از آزمون نظام مهندسی می‌توانند شرکت کنند؟

[save_phone_manabe]

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آخرین به روز رسانی مصوبات ( ۱۳۹۸/۱۱/۰۶) :

اطلاعیه

قابل توجه کلیه متقاضیان ورود به دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی

کشور در رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان

 

 

مصوبه کمیسیون هم ارزی  رشته‌ها به تاریخ ۷/۱۲/۸۹

 

مقطع کارشناسی پیوسته :

 1. به استناد ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ ، رشته هاي اصلی مهندسی شامل معماري ، عمران ، تأسیسات مکانیکی ، تأسیسات برقی ، شهرسازي ، نقشه برداري و ترافیک می باشد و مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون مذکور رشته هاي مرتبط با مهندسی ساختمان به رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته هاي اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتواي علمی و آموزشی آنها با رشته هاي اصلی بیش از ۷۰ % در ارتباط باشد که تعیین حدود صلاحیت حرفه اي دارندگان اینگونه مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته ها به استناد تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازي، وزیر علوم ، تحقیقات و فنآوري و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازي می رسد .
 2. نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارك تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههاي جامع علمی کاربردي همانند دارندگان مدارك کارشناسی علمی -کاربردي رشته هاي اصلی از دانشگاههاي مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري می باشد.
 3. سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد.
 4. دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.
 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
 1. تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.

مقطع کارشناسی ناپیوسته :

 1. در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته هاي هفتگانه مهندسی ساختمان ، تنها مدرك کاردانی قابل قبول می باشد که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد.
 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته اصلی مقطع کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون

محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

 1. به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی مرتبط با رشته مقطع

کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت طراحی ونظارت بدون محدودیت و

بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۰ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی اصلی و یا مرتبط در زمینه سایر

رشته هاي هفتگانه ساختمان ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت فقط نظارت بدون

محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۱ . صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته

اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.

۱۲ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در

رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه

رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با

حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۳ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی – کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در

رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با کاردانی اصلی یا مرتبط در زمینه

سایر رشته هاي هفتگانه ساختمان (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با

حدود صلاحیت فقط نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.

۱۴ . صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با

عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ،کاربردي با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه

ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.

۱۵ . به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته هایی با سایر عناوین مرتبط با رشته هاي هفتگانه

ساختمان تنها در صورتیکه کاردانی آنها در زمینه رشته مقطع کارشناسی ( اصلی و یا مرتبط ) باشد ،

پروانه اشتغال بکار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق

می گیرد.

۱۶ . دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا

همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام

مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.

۱۷ . نحوه بررسی و تعیین وضعیت مدارك تحصیلی فارغ التحصیل از دانشگاههاي جامع علمی کاربردي

همانند دارندگان مدارك کارشناسی علمی-کاربردي رشته هاي اصلی از دانشگاههاي مورد تایید

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوري می باشد.( عناوین درج شده با عناوین علمی کاربردي در همان

رشته مطابقت دارد)

۱۸ . تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم

داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.

کارشناسی ارشد :

۱۹ . به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۸۹ وزارت علوم،تحقیقات وفن آوري، دریافت پروانه /۲/ ۲۲ مورخ ۱۳ / ۲۰ . به استناد نامه شماره ۲۶۳۶ اشتغال به کار مهندسی در رشته هاي مرتبط با شهرسازي براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهاي مرتبط با شهرسازي با مدرك کارشناسی در رشته معماري بلامانع می باشد.

۲۱ . دانش آموختگانی که با هرکدام از مدارك کارشناسی در زمینه رشته هاي عمران، شهرسازي ، معماري ، جامعه شناسی ، جغرافیا ، اقتصاد و رشته عمران- نقشه برداري وارد مقطع کارشناسی ارشد شهرسازي- برنامه ریزي شهري می شوند می توانند پس از گذرانیدن دروس جبرانی مندرج در بخشنامه هاي کمیسیون هم ارزي رشته ها، پروانه اشتغال به کار شهرسازي – برنامه ریزي شهري دریافت نمایند.

۲۲ . دریافت پروانه اشتغال به کار طراحی شهري فقط براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد طراحی شهري با کارشناسی در زمینه رشته هاي معماري و شهرسازي بلامانع می باشد.

۲۳ . اشخاصی که داراي مدرك تحصیلی کارشناسی در گرایشهاي رشته عمران (که بتو انند با آن پروانه اشتغال بکار مهندسی در زمینه رشته عمران دریافت نمایند ) یا رشته عمران- نقشه برداري باشند و مدرك کارشناسی ارشد در رشته راه و ترابري یا حمل و نقل نیز دریافت نمایند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته ترافیک را به عنوان صلاحیت دوم دریافت نمایند.

۲۴ . از آنجائیکه به دارندگان مدارك تحصیلی از سازمان امور اداري و استخدامی کشور با توجه به عدم تایید اینگونه مدارك توسط وزارت علوم،تحقیقات و فن آوري ، پروانه اشتغال به کار مهندسی تعلق نمی گیرد ، لذا در صورت اخذ مدارك مورد تایید وزارت مذکور در مقاطع بالاتر نیز امکان دریافت پروانه، براي نامبردگان وجود ندارد.

۲۵ . سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از

زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد.

۲۶ . دریافت صلاحیت اجرا براي کلیه دارندگان صلاحیت نظارت در رشته هاي عمران ومعماري (حداکثر تا همان پایه نظارت) پس ازقبولی در آزمون مربوطه و با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی ،شیوه نامه ها وبخشنامه هاي جاري آن بلامانع می باشد.

۲۷ . تصدي برخی وظایف در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از قبیل عضویت در هیات مدیره مستلزم داشتن مدرك تحصیلی در رشته هاي اصلی می باشد.__

مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

۱- دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین كل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .

۲- فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی – کاربردی عمران – تأسیسات آبی ( یا ساختمانهای آبی ) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۳- به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران ( بورسیه جهادسازندگی ) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران تعلق می گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳، تعلق می گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – آب با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه و یا عمران – زلزله پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر در پایه ۲، با رعایت کلیه ضوابط مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن تعلق می گیرد.

۶- به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی ( مهندسی عمران – آب ) که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی آبیاری باشند ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی با مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد.

۷- به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۸- به فارغ التحصیلان رشته علمی – کاربردی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۹- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

۱۰- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مکانیک ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۱- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۲- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۳- به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۵ – به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۶- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۷- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق نمی گیرد.

۱۸- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۱۹ – به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۲۰- فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی – کاربردی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، | تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.

۲۱- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه های انتقال و توزیع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد.

بخشنامه فارغ التحصيلان كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي معماري ۲۸/۰۴/۱۳۹۰

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۹۰/۶۳۰/۸۸۹۰ مورخ ۱۱/۳/۹۰ در خصوص بند ۲۰ بخشنامه مذکور به اطلاع می رساند ، فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری که دارای پروانه اشتغال به کار کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند و واحدهای گذرانده شده ایشان در مقطع کارشناسی ، مطابق جدول شماره ۶ پیوست بخشنامه شماره ۶۹۳۸۳/۲۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ می باشد ، می توانند پروانه اشتغال به کار با حدود صلاحیت طراحی و نظارت بر حسب سنوات با رعایت قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن دریافت نمایند.

مصوبه در خصوص کارشناسی ناپیوسته یا کاردانی با کد اصلی به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۰

پیرو ابلاغ بند ۳۰ بخشنامه شماره۹۰/۴۳۰/۸۸۹۰ مورخ ۱۱/۳/ ۱۳۹۰ کمیسیون هم ارزی رشته ها درخصوص دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی شامل کارشناسی ناپیوسته رشته های موضوع مادتين ۶ و ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق بندا بخشنامه شماره ۸۹/۴۰۰/۶۲۲۷۱  مورخ ۷/۱۲/۸۹  چنانچه نامبردگان دارای مدرک کاردانی با کد اصلی در همان رشته مقطع کارشناسی باشند نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن می باشد.

مصوبه کمیسیون هم ارزی رشته ها به تاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۱

کلیات :

 1. به استناد تصویب نامه شماره ۷۷۵۴۹/۳۳۱۲۰ مورخ ۳/۱۲/۸۴  هیأت محترم وزیران و همچنین رأى شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۱۹ مورخ ۲۰/۳/۸۸  کشور در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد.

۲. تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های مرتبط با مهندسی که دارای پروانه اشتغال به کار با کد اصلی بوده اند، با همان کد و صلاحیت قبلی، بلامانع می باشد. لازم به ذکر است ، ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار نامبردگان فقط با کد مرتبط و با ذکر صلاحیت محاسبه و یا طراحی قبلی ظهر پروانه اشتغال به کار، امکان پذیر می باشد .

٣. دانش آموختگان رشته های اصلی اعم از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی که مدارک تحصیلی آنها مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بوده و میانگین کل نمرات آنها کمتر از ۱۲ باشد . در صورتیکه عنوان معادل در مدرک تحصیلی ایشان قید نشده باشد می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی با کد اصلی دریافت نمایند .

کارشناسی ناپیوسته :

۴. نحوه بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای دارندگان مدارک تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی که عنوان رشته تحصیلی درج شده در دانشنامه ایشان در هر دو مقطع مذکور عینا یکسان می باشد همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته وفق ضوابط و مقررات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن میباشد.

۵. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های اصلی چنانچه به مدرک تحصیلی مقطع کاردانی آنها در همان رشته مقطع کارشناسی پروانه کاردانی با کد اصلی تعلق بگیرد ، نحوه بررسی و تعیین صلاحیت پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان همانند دارندگان مدارک کارشناسی پیوسته در همان رشته می باشد و در صورتیکه کاردانی آنها پروانه با کد اصلی تعلق نگیرد ، چنانچه کلیه واحدهای مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها را در طول زمان تحصیل و به صورت واحدهای مؤثر گذرانیده باشند، می توانند پروانه اشتغال به کار با کد اصلی دریافت نمایند ، و در غیر اینصورت نامبرگان فقط می توانند کد مرتبط با صلاحیت نظارت دریافت نمایند .

۶. چنانچه دارندگان مدارک تحصیلی ناپیوسته تکنولوژی و یا علمی – کاربردی در رشته های اصلی کلیه واحدهای مندرج در جدول ریزنمرات مصوت کمیسیون هم ارزی را در رشته خود به صورت کامل گذرانیده باشند ( تصویر پیوستهای شماره ۱ تا ۵)، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی و یا محاسبات حداکثر تا پایه ۲ دریافت نمایند . لازم به ذکر است منظور از واحد های گذرانیده شده در طول زمان تحصیل ، تنها واحدهای اصلی آن رشته می باشد و واحدهای بدون اثر ، قابل قبول نمی باشد. تذکر : مطابق بخشنامه شماره ۴۰۰/د/۶۸۰  مورخ ۲۸/۴/۹۰  فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری که دارای مدرک کاردانی در رشته اصلی معماری می باشند ، در صورتیکه کلیه واحدهای مندرج در جدول رشته معماری را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت و طراحی برحسب سنوات دریافت نمایند .

کارشناسی ارشد :

۷. به دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان که با مدرک کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۸ . به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در هر یک از گرایشهای عمران که مدرک کارشناسی آنها در رشته عمران یا مرتبط با آن نباشد ، با توجه به عدم ارتباط بیش از ۷۰٪ محتوای علمی و آموزشی آنها با رشته اصلی کارشناسی مهندسی عمران هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با عمران تعلق نمی گیرد .

۹.صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد .

گروه عمران :

۱۰. فارغ التحصیلان کارشناسی رشته مهندسی علمی – کاربردی عمران – تأسیسات آبی (یا ساختمانهای آبی ) از دانشگاه شهید عباسپور در صورت ارایه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران دریافت نمایند.

۱۱. به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ناپیوسته عمران – عمران ( بورسیه جهادسازندگی ) از دانشگاه صنعتی امیر کبیر با ارزشیابی معادل کارشناسی عمران ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۱۲. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی عمران – راهداری از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت فقط نظارت در پایه ۳ تعلق می گیرد.

۱۳. به فارغ التحصیلان کارشناسی عمران روستایی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۱۴. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای فارغ التحصیلان رشته علمی – کاربردی ساختمان و یا عمران بلامانع می باشد.

۱۵. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با عمران برای به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته های عمران و یا ساختمان بلامانع می باشد.

۱۶. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی و آبادانی روستا از مؤسسه آبادانی و توسعه روستاها و یا دانشگاه شهید بهشتی فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.

۱۷. فارغ التحصیلان رشته خط و ابنیه و یا خط و سازه های ریلی از دانشگاه علم و صنعت ایران می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران با حدود صلاحیت نظارت حداکثر پایه سه بدون امکان ارتقاء، دریافت نماید .

۱۸. به فارغ التحصیلان کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط و ابنیه که با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صلاحیت محدود ( فقط نظارت در حد پایه ۳ ) تعلق می گیرد ، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه صلاحیت نظارت خود اقدام نمایند.

۱۹. به فارغ التحصیلان رشته مدیریت و آبادانی روستا هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۲۰. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحيت فقط نظارت حداکثر پایه ۳ برای فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مدیریت پروژه بلامانع است .

۲۱. به فارغ التحصیلان رشته عمران – خاک پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق می گیرد.

۲۲. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی نقشه برداری برای دارندگان مدرک تحصیلی علمی – کاربردی نقشه برداری و یا مهندسی تکنولوژی نقشه برداری بلامانع است .

۲۳. دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند.

گروه معماری و شهرسازی :

۲۴. صدور پروانه اشتغال به کار مرتبط با معماری برای فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته علمی – کاربردی معماری و مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، بلامانع می باشد .

۲۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی مدیریت شهری هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های اصلی یا مرتبط با معماری تعلق نمی گیرد .

۲۶. فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهرسازی ، معماری ، عمران ، جغرافيا ، جامعه شناسی ( علوم اجتماعی ) و اقتصاد باشند ، در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۰/۴۳۰/۸۶۵۵۳۸ مورخ ۲۱/۹/۹۰ ، می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند .

تبصره: چنانچه اشخاص مذکور طی دوران تحصیل موفق به گذرانیدن این دروس نشده باشند، می توانند نسبت به گذراندن دروس کسری در یکی از دانشگاههای علم و صنعت ایران ، تهران، شهید بهشتی ، تربیت مدرس تهران ، تبریز ، شیراز ، اصفهان و فردوسی مشهد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اقدام نمایند.

۲۷. صدور پروانه اشتغال به کار شهر سازی – برنامه ریزی شهری دارندگان مدرک تحصیلی عمران – نقشه برداری با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری در صورت گذرانیدن واحدهای ذکر شده برای رشته عمران ، بلامانع می باشد.

۲۸. دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان پذیر می باشد. ۲۹. به فارغ التحصیلان رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۰. رشته طراحی و برنامه ریزی شهری و همچنین رشته برنامه ریزی منطقه ای با رشته برنامه ریزی شهری مطابقت دارد. ۳۱. ارتقاء پایه دارندگان پروانه اشتغال به کار شهرسازی – برنامه ریزی شهری، با مدرک تحصیلی کارشناسی جغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی ، در صورتیکه در سنوات گذشته و به استناد مدرک کارشناسی ارشد پروانه دریافت نموده اند تنها در صورت گذرانیدن دروس مشخص شده در بند ۲۶ امکان پذیر می باشد.

۳۲. به دارندگان مدرک کارشناسی مهندسی فضای سبز از دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد . گروه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان :

۳۳. در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت

علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند.

۳۴. به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۳۵. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۳۶. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – کشتی سازی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۷. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مهندسی دریا پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشتهاصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۳۸. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – نیروگاه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۳۹. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – ساخت و تولید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۴۰. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی شیمی – طراحی فرآیندها ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۱. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تهویه و تبرید پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد .

۴۲. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک – تأسیسات حرارتی و برودتی پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.

۴۳. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – اتومکانیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۴. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۴۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد .

۴۶. به فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی – صنایع پالایش – پتروشیمی گاز ، پروانه در رشته تاسیسات مکانیکی یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۷. به فارغ التحصیلان رشته الکترومکانیک – صنایع مکانیک ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۸. به فارغ التحصیلان رشته مکانیک – تست مخرب مواد ، پروانه اشتغال به کار در رشته تاسیسات

مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد.

۴۹. به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد . شایان ذکر است پایه پروانه اشتغال به کار در بخش صلاحیت طراحی پایه ۳ و برای اشخاصی که دارای صلاحیت طراحی بوده اند ، همان پایه طراحی مندرج در پروانه اشتغال به کار قبلی نامبردگان می باشد و جهت ارتقاء پایه باید مطابق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور عمل شود .

۵۰. فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند. ۵۱. به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی پزشکی (بیوالکتریک ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی یا مرتبط با آن ساختمان تعلق نمی گیرد.

۵۲. به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۵۳. فارغ التحصیلان مهندسی کاربردی برق – قدرت از دانشگاه صنعت نفت آبادان در صورت تایید مدارک تحصیلی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند ۵۴. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

۵۵. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی رباتیک ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد

۵۶. به فارغ التحصیلان رشته کنترل – ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد .

۵۷. به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

۵۸. دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های مرتبط با تاسیسات مکانیکی و یا برقی ساختمان که جهت دریافت صلاحیت طراحی توسط کمیسیون هم ارزی رشته ها مجوز گذراندن کسری واحدها دریافت نموده اند ، می بایست تا پایان سال تحصیلی ۹۲-۹۳ باید واحدهای معرفی شده را بگذرانند، در غیر این صورت صلاحیت طراحی به اشخاص مذکور تعلق نمی گیرد.

پیوست ۱

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور

پروانه اشتغال به کار مهندسی معماری

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ هندسه کاربردی با هندسه ترسیمی

 

۱۵ متره و برآورد
۲ بیان معماری ۲ با تمرین معماری ۱۶ مدیریت و تشکیلات کارگاه
۳ ریاضیات و آمار ۱۷ مصالح ساختمانی با شناخت مواد
۴ مقدمات طراحی معماری ۱ یا ساخت و أرانه ۱ ۱۸ ساختمان ۱ یا عناصر ۱

 

۵ مقدمات طراحی معماری ۲ یا ساخت و  ارائه ۲ ۱۹ روستا ۱

 

۶ مبانی نظری معماری ۲۰ ساختمان ۲ و گزارش کارگاه با عناصر ۲
۷ آشنایی با معماری جهان ۲۱ طرح معماری ۱
۸ آشنایی با معماری اسلامی ۲۲ طرح معماری ۲
۹ آشنایی با معماری معاصر ۲۳ طرح معماری ۳
۱۰ تأسیسات الکترونیکی و نور و صدا ۲۴ طرح معماری ۴
۱۱ تأسیسات مکانیکی ۲۵ طرح معماری ۵
۱۲ ایستایی ۲۶ طرح فنی
۱۳ مقاومت مصالح و سازه های فلزی ۲۷ طرح نهایی
۱۴ سازه های بتنی ۲۸ جمع كل

 

 • برای فارغ التحصیلان خارج از کشور تطبيق واحدهای درسی متقاضیان که در عنوان متفاوت و مضمونا یکسان باشد در صورت وجود ابهام به عهده اعضای کمیسیون هم ارزی رشته ها می باشد.

پیوست ۲

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها

جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی عمران

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی عمومی ۱ ۱۵ سازه های بتن آرمه ۲
۲ ریاضی عمومی ۲ ۱۶ پروژه بتن آرمه
۳ معادلات دیفرانسیل ۱۷ سازه های فولادی ۱
۴ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان ۱۸ سازه های فولادی ۲
۵ نقشه برداری و عملیات ۱۹ پروژه سازه های فولادی
۶ مصالح ساختمانی و آزمایشگاه ۲۰ زمین شناسی مهندسی
۷ تکنولوژی بتن و آزمایشگاه ۲۱ مکانیک خاک

 

۸ اصول و مبانی معماری و شهرسازی ۲۲ آزمایشگاه مکانیک خاک
۹ استاتیک ۲۳ مهندسی پی
۱۰ دینامیک ۲۴ روشهای اجرایی ساختمان
۱۱ مقاومت مصالح ۲۵ متره و برآورد پروژه
۱۲ تحلیل سازه ها ۱ ۲۶ طراحی معماری
۱۳ تحلیل سازه ها ۲ ۲۷ تأسیسات مکانیکی و برقی
۱۴ سازه های بتن آرمه ۱ ۲۸ بارگذاری
۲۹ اصول مهندسی زلزله

 

پیوست ۳

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها

جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی نقشه برداری

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی ۱ ۱۹ نقشه برداری ۲
۲ ریاضی ۲ ۲۰ نقشه برداری ژئودتیک
۳ معادلات دیفرانسیل ۲۱ نقشه برداری مسیر
۴ برنامه نویسی کامپیوتر ۲۲ نقشه برداری زیرزمینی
۵ نقشه برداری و عملیات ۲۳ فتوگرامتری ۱
۶ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ فتوگرامتری ۲
۷ فیزیک ۱ ۲۵ فتوگرامتری ۳
۸ فیزیک ۲ ۲۶ فتوگرامتری ۴
۹ ریاضی مهندسی ۲۷ ژئودزی ۱
۱۰ هندسه دیفرانسیل ۲۸ ژئودزی ۲ و محاسبات
۱۱ تئوری خطاها ۲۹ نجوم ژئودزی
۱۲ سرشکنی ۳۰ ژئودزی فیزیک
۱۳ الکترونیک طولیاب ۳۱ ماهواره ای ژئودزی
۱۴ زمین شناسی ۳۲ کارتوگرفی اتوماتیک
۱۵ استاتیک و مقاومت مصالح ۳۳ کاداستر ۱
۱۶ راهسازی ۳۴ هیدروگرافی
۱۷ مبانی کارتوگرافي
۱۸ نقشه برداری ۱

پیوست ۴

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان ( کد ۰۴)

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ ریاضی ۱ ۱۵ مکانیک سیالات ۱
۲ ریاضی ۲ ۱۶ مکانیک سیالات ۲
۳ برنامه سازی کامپیوتر ۱۷ آزمایشگاه مکانیک سیالات
۴ شیمی عمومی ۱۸ انتقال حرارت ۱
۵ فیزیک ۱ و آزمایشگاه ۱۹ کنترل اتوماتیک
۶ فیزیک ۲ و آزمایشگاه ۲۰ توربو ماشین
۷ ریاضی مهندسی ۲۱ آزمایشگاه انتقال حرارت
۸ نقشه کشی صنعتی ۱ ۲۲ حرارت مرکزی و تهویه مطبوع
۹ استاتیک ۲۳ انتقال حرارت ۲
۱۰ مقاومت مصالح ۱ ۲۴ تاسیسات گاز رسانی با سوخت احتراق
۱۱ علم مواد ۲۵ تاسیسات بهداشتی ساختمان یا سیستمهای انتقال آب
۱۲ ترمودینامیک ۱ ۲۶ طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه
۱۳ ترمودینامیک ۲ ۲۷ پروژه تخصصی تاسیساتی
۱۴ آزمایشگاه ترمودینامیک

پیوست ۵

فهرست واحدهای درسی مصوب کمیسیون هم ارزی رشته ها جهت صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی تاسیسات برقی ساختمان (کد ۰۵) – جدول اصلاح شده

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ فیزیک ۲( الكتریسیته و مغناطیس) ۱۸ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۱
۲ آزمایشگاه فیزیک ۲ ۱۹ تجزیه و تحلیل سیستم ها
۳ کارگاه عمومی یا رسم فنی ۲۰ بررسی سیستم های قدرت ۱
۴ زبان تخصصی ۲۱ مخابرات ۱
۵ نقشه کشی صنعتی ۲۲ پروژه کارشناسی
۶ برنامه سازی کامپیوتر ۲۳ کار آموزی
۷ آمار و احتمالات مهندسی ۲۴ الکترونیک صنعتی
۸ کارگاه برق ۲۵ حفاظت و رله ها با تکنیک پالس
۹ مدارهای الکتریکی ۱ ۲۶ بررسی سیستم های قدرت ۲ یا میکرو پروسورها
۱۰ مدارهای الکتریکی ۲ ۲۷ ماشینهای الکتریکی ۳ یا فیزیک الکترونیک
۱۱ اندازه گیری الکتریکی ۲۸ تأسیسات الکتریکی یا الکترونیک ۳
۱۲ آزمایشگاه اندازه گیری و مدار ۲۹ آزمایشگاه ماشین الکتریکی ۲ یا آز الکترونیک ۲
۱۳ الكترومغناطیس
۱۴ الکترونیک ۱
۱۵ آزمایشگاه الکترونیک ۱
۱۶ ماشینهای الکتریکی ۱
۱۷ ماشینهای الکتریکی ۲

مصوبه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ در خصوص كد كاردانها  تاريخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۲

معاونت مسکن و ساختمان دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل های حرفه ای جدول کد رشته ها و نوع پروانه اشتغال به کار کاردانی، بر اساس عنوان مدارک تحصیلی

رشته کد پروانه رشته موضوع پروانه نوع پروانه عناوین مدارک تحصیلی کاردانها فنی ساختمان
اصلی مرتبط
معماری ۱۰۰ معماری * معماری نقشه کشی معماری – معماری
۱۱۰ مرتبط با معماری * دبیر فنی معماری / معلم فنی معماری / معادل کاردانی معماری / معماری – ساختمان / معماری – معماری داخلی / معماری سنتی /  معماری اسلامی / معماری – نقشه کشی ساختمان / معماری – مرمت و احیای بناهای تاریخی معماری / حفاظت و مرمت بناهای تاریخی

 

شهرسازی ۲۰۰ شهرسازی * کاردانی شهرسازی
عمران ۳۰۰ عمران * عمران / ساختمان / کارهای عمومی ساختمان / راه و ساختمان / اجرای ساختمان‌های  بتنی / پیش ساخته ها / امور پیمانها / ساختمان های فلزی / ساختمان های فولادی / پل سازی و ابنیه فنی ساختمان سازی / مرمت و نگهداری ساختمان
۳۱۰ مرتبط با عمران * دبیر فنی عمران / معلم فنی عمران / معادل کاردانی عمران / عمران – خط و ابنیه / عمران – تاسیسات آبی / عمران – ساختمان‌های آبی / عمران – سازه های دریایی / عمران – راهسازی / زیر سازی راه / روسازی راه / راهداری / عمران – روستایی /

کاردانی فنی آزمایشگاهی عمران / کاردانی فنی عمران شهری

تاسیسات مکانیکی  ساختمان ۴۰۰ تاسیسات مکانیکی ساختمان * مکانیک /  تاسیسات حرارتی و برودتی / تاسیسات – ترید / تاسیسات – حرارت مرکزی و تهویه مطبوع / مکانیک – وسایل بهداشتی و گاز رسانی / مکانیک – آبرسانی و گاز رسانی
۴۱۰ مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان * دبیری فنی مکانیک / معلم فنی مکانیک / معادل کاردانی مکانیک / مکانیک – تاسیسات حرارتی نیروگاهها / مکانیک صنایع – تاسیسات عمومی صنایع
تاسیسات برقی ساختمان ۵۰۰ تاسیسات برقی ساختمان * تاسیسات الکتریکی / برق – قدرت / الکترونیک / الکتروتکنیک / برق  ماشین های الکتریکی / الکترونیک عمومی / الکتروتکنیک برقی صنعتی
۵۱۰ مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان * دبیر فنی برق / معلم فنی برق / معادل کاردانی برق / برق  مخابرات / برق – الکترونیک و ابزار دقیق / الکترونیک و مخابرات دریایی
نقشه‌‌برداری ۶۰۰ نقشه‌‌برداری * نقشه برداری / نقشه برداری – کارتوگرافي / عمران – نقشه برداری / عمران – ژئو دزی / عمران – فتوگرامتری
۶۱۰ مرتبط با نقشه‌‌برداری * دبیر فنی نقشه برداری / معلم فنی نقشه برداری/ معادلی کاردانی نقشه برداری
ترافیک ترافیک *  حمل و نقل / راه و ترابری

لازم به ذکر است ضمن اینکه به مدارک کاردانی علمی – کاربردی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان پروانه اشتغال به کار کاردانی با کد اصلی تعلق می گیرد، به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل:

 • نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک  ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲-  نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

مصوبه شماره ۴۳۰۲۹۷۸۰/۴۳۰ به تاريخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ و براساس مصوبات کمسیون هم ارزی رشته ها موارد زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد :

۱- درج عنوان مدرک کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل در پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان ، امکان پذیر نمی‌باشد.

۲- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته عمران تکنولوژی، علمی کاربردی و….) ، در صورتیکه حداقل یک درس و حداکثر سه درس از دروس طراحی معماری، تاسیسات مکانیکی و برقی ، اصول مبانی شهرسازی را نگذرانیده باشند ، پروانه مرتبط با صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و محاسبات حداکثر تا پایه ۳ تعلق می گیرد.

– به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی عمران – نقشه برداری با کارشناسی ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی ترافیک تعلق می گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی و تکنولوژی نقشه برداری با کاردانی نقشه برداری با توجه به کامل بودن لیست دروس مصوب کمیسیون هم ارزی رشته‌ها برای رشته مذکور، پروانه اشتغال به کار مرتبط با نقشه‌برداری با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی تا پایه ۲ تعلق می‌گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی و تکنولوژی نقشه برداری با کاردانی نقشه برداری و کارشناسی ارشد نقشه برداری (گرایشهای فتوگرامتری و ژئودزی )، پروانه اشتغال به کار با کد اصلی تعلق میگیرد.

۶- حدود صلاحیت مهندسان در رشته های مرتبط با نقشه برداری به شرح ذیل می باشد :

– فقط ردیف ۱و۳ از جدول شماره ۱۷ و ردیفهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۱ از جدول شماره ۱۵ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان.

لازم به ذکر است کلیه شرح وظایف جداول مذکور برای مهندسان رشته اصلی نقشه برداری ، بلا مانع می باشد.

۷- در خصوص بررسی و تعیین وضعیت صدور پروانه اشتغال به کار فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته رشته معماری ، محتوای آموزشی دروس ذیل یکسان می باشد :

– هندسه کاربردی= هندسه مناظر و مرایا = هندسه ترسیمی پرسپکتیو = هندسه ۱

– بیان معماری  = درک و بیان = تمرینهای معماری

– ریاضیات و آمار =  ریاضی ۱ و ۲

– تاسیسات الکترونیکی و نور و صدا = تنظیم شرایط محیطی ۱

– تاسیسات مکانیکی = تنظیم شرایط محیطی ۲

– مقاومت مصالح و سازه های فلزی = سازه های فلزی

– متره و برآورد  =  برآورد

– مقدمات طراحی معماری ۱ و ۲  =  آشنایی با طراحی معماری ۱ و ۲  =  ساخت و ارئه ۱ و ۲  =  درک و بیان۱ و ۲

– مصالح ساختمانی  =  شناخت مواد و مصالح

–  ساختمان ۱و ۲ = عناصر جزئیات ۱و۲

– طرح فنی = طرح فنی ساختمان

ضمنا در صورتیکه دانشگاه مرجع صدور مدرک تحصیلی، نامه ای مبنی بر مطابقت محتوای دروس گذرانیده شده با دروس مصوب در کمسیون هم ارزی رشته معماری صادر نماید، پس از تایید در کمسیون مذکور ملاک عمل می باشد.

مصوبه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹ به تاريخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۲

پیرو بخشنامه ها شماره ۳۹۷۸۰/۴۳۰ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ و ۴۳۰/۶۸۶۹۳ مورخ ۴/۱۱/۹۱ و به استناد مصوبات مورخ۰ ۱۴/۸/۹۲ و ۸/۱۱/۹۲ کمسیون هم ارزی رشته ها موارد زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد :

 • افرادی که دارای مدرک کارشناسی امور اداری و استخدامی کشور می باشند و در حال حاضر به دلیل عدم تأیید مدارک تحصیلی امور اداری و استخدامی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، مدرک جدید کارشناسی در همان رشته از دانشگاههای مورد تأیید وزارت مذکور دریافت کرده اند، چنانچه از قبل و به استناد مدرک قبلی پروانه اشتغال به کار دریافت کرده اند، تمدیدیا ارتقاء همان پروانه بلامانع است.
 • تمدید پروانه اشتغال به کار برای افرادی که از قبل و به استناد مدرک کارشناسی ارشد پروانه دریافت کرده اند با همان کد و در همان پایه قبلی ، بلامانع می باشد ، لازم به ذکر است ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مطابق با ضوابط جدید می باشد.
 • سنوات تحصیلی دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرک کارشناسی جدید و یا کارشناسی ارشد که بتوانند با آن صلاحیت طراحی و یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرک جدید محاسبه می گردد.
 • به دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با معماری با کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، کد اصلی معماری تعلق می گیرد.
 • به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته معماری ، که پس از مطابقت دروس مصوب کمیسیون ، فقط یک درس کسری دارند، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی معماری با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی حداکثر تا پایه سه بدون امکان ارتقاء تعلق می گیرد.
 • دروس گذرانیده شده در مقطع هنرستان جهت تطابق واحد دروس دانشگاهی قابل قبول نمی باشد.
 • آشنایی به طراحی معماری از لحاظ محتوای آموزشی با درس طرح معماری ۱ مطابقت دارد.
 • به دارندگان مدرک تحصیلی جریه راه آهن، با توجه به عنوان مدرک تحصیلی هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه مهندسی تاسیسات مکانیکی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمیگیرد.

مصوبه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ به تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴

آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :

۱- در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان، صرفا مدرک کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.

۲- به مدارک کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری رسیده و در اسفندماه ۱۳۷۰ به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است ، فقط کد مرتبط و صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

٣- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی عمران – آب و فاضلاب ، عمران – سد و شبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ، با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.

۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.

۵- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران – راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.

– کد رشته و حدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و با رعایت بند الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، و سایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.

۷- صدور پروانه اشتغال به کار و تعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد .

جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته :

حدود صلاحیت پروانه اشتغال به
کار
کد
رشته
عنوان مدرك تحصیلی کاردانی عنوان مدرك تحصیلی
کارشناسی ناپیوسته
حدود صلاحیت رشته اصلی اصلی کاردانی در رشته هاي اصلیِ رشته مقطع کارشناسی کارشناسی ناپیوسته در

رشته هاي ساختمان

با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون

نظام مهندسی

وکنترل ساختمان ویا در رشته هاي

هم ارز با آنها

حدود صلاحیت طراحی ونظارت مرتبط کاردانی در رشته هاي مرتبط با رشته مقطع کارشناسی
حدود صلاحیت نظارت مرتبط کاردانی درسایر رشته هاي هفتگانه ساختمان
صدور پروانه اشتغال به کار امکان
پذیر نمی باشد
کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط
بارشته هاي هفتگانه ساختمان
حدود صلاحیت طراحی ونظارت مرتبط کاردانی در رشته هاي مرتبط و یا
اصلیِ رشته مقطع کارشناسی
کارشناسی ناپیوسته با عناوین
تکنولوژي و یا علمی کاربردي در
رشته هاي اصلی و یا رشته هاي هم
ارز با آنها
حدود صلاحیت نظارت مرتبط کاردانی در سایر رشته هاي هفتگانه
ساختمان
صدور پروانه اشتغال به کارامکان
پذیر نمی باشد
کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط
بارشته هاي هفتگانه ساختمان

لازم به ذکر است جدول رشته هاي اصلی و مرتبط مقطع تحصیلی کاردانی و همچنین عناوین رشته هاي هم ارز با رشته هاي مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،در بخشنامه هاي قبلی اعلام گردیده است.

مصوبه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ به تاريخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴

پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ حاوی مصوبات کمیسیون موضوع بصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (هم ارزی رشته ها)، موارد زیر در خصوص نحوه جرای مصوبات مذکور اعلام می شود. مقتضی است مقرر فرمایید اقدامات لازم معمول گردد :

۱- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های مرتبط با رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی باشند، پروانه اشتغال به کار مرتبط با

مهندسی و صلاحیت نظارت و اجرا (برای رشته هایی که مشمول صلاحیت اجرا می باشند ) تعلق می گیرد.

۲- نحوه صدور و ارتقا پایه اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی و یا تکنولوژی در رشته های با عناوین اصلی ساختمان باشند وفق جدول پیوست بخشنامه۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ می باشد .

٣- در خصوص اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های با عناوین اصلی و کاردانی (مرتبط یا غیر مرتبط با رشته های مهندسی ساختمان، همچنین اشخاصی که دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته در رشته های مرتبط با مهندسی و کاردانی در رشته اصلی یا مرتبط یا غیر مرتبط با رشته های مهندسی باشند و قبل از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در آزمون ورود به حرفه مهندسی شرکت نموده و قبولی ایشان پس از آن تاریخ اعلام شده است ، صدور پروانه اشتغال به کار برای ایشان تابع ضوابط زمان شرکت در آزمون ورود به حرفه می باشد. ضمنا تمدید پروانه اشتغال به کار ایشان نیز با همان شماره و صلاحیت صورت می گیرد.

۴- پروانه اشتغال به کار اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا علمی کاربردی با تکنولوژی

بوده و پروانه اشتغال آنان اصلی یا مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان و کاردانی غیر مرتبط با رشته های  مهندسی ساختمان وفق ضوابط قبلی صادر شده است ، با همان ترتیب تمدید می گردد.

۵- صلاحیت دارندگان مدارک تحصیلی مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری ، با عناوین دبیری فنی در

رشته های هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اصلی موضوع رشته کارشناسی می گردند، همانند دارندگان مدارک تحصیلی رشته های اصلی ساختمان می باشد.

۶- اشخاصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته یا تکنولوژی یا علمی کاربردی در رشته های موضوع

ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می باشند ليكن بواسطه غير مرتبط بودن مدرک تحصیلی کاردانی آنان مشمول دریافت پروانه اشتغال به کار نمی شوند، چنانچه موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی مقطع کارشناسی خود شوند، می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی و با حدود صلاحیت نظارت و در رشته هایی که صلاحیت اجرا اعطا می شود، صلاحیت اجرا نیز دریافت نمایند.

مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴

پیوست بخشنامه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴

شماره (کد) صلاحیت برای صدور پروانه اشتغال به کار (اصلی-مرتبط) یا مرتبط طبق مدارک تحصیلی دانشگاهی

رشته کد پروانه رشته موضوع پروانه نوع پروانه عناوین مدارک تحصیلی کاردانها فنی ساختمان
اصلی مرتبط
عمران ۳۰۰ عمران * مهندسی یا کارشناسی عمران -مهندسی یا کارشناسی سازه

-مهندسی با کارشناسی ساختمان – مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان و ساختمانسازی

۳۱۰ مرتبط با عمران * مهندسی تکنولوژی(عمران یا ساختمان) -علمی کاربردی (عمران یا ساختمان) -مهندسی فن آوری (عمران یا ساختمان) مهندسی فن آوری عمران-ساختمانسازی

 

مهندسی با کارشناسی عمران روستایی ، عمران خاک و عمران راه
دبیری فني عمران
مهندسی و یا کارشناسی (عمران – اب یا عمران ساختمانهای آبی)
معادل لیسانس مهندسی (عمران – عمران) – مهندسی عملی (عمران یا ساختمان )
مهندسی اجرایی عمران
نقشه برداری ۶۰۰ مهندسی نقشه برداری * مهندسی نقشه برداری
۶۱۰ مرتبط مهندسی نقشه برداری * تکنولوژی نقشه برداری – علمی کاربردی نقشه برداری
معادل لیسانس مهندسی نقشه برداری
ترافیک ۷۰۰ مهندسی ترافیک * – ترافیک – برنامه ریزی حمل و نقل -راه و ترابری -راهسازی  –راهداری
۷۱۰ مرتبط با مهندسی ترافیک * تکنولوژی (ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یاراهسازی یا راهداری) – علمي کاربردی (ترافیک یا حمل و نقل با راه و ترابری پاراهسازی یا راهداری- فن آوری (ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یاراهسازی یا راهداری )
معادل کارشناسی و مهندسی ترافیک یا حمل و نقل یا راه و ترابری یا راهسازی یا راهداری )
تاسیسات مکانیکی ۴۰۰ مهندسی تاسیسات مکانیکی * مکانیک – حرارتی و سیالات / مکانیک –سیالات/ لکترومکانیک گرایش مکانیک قبل از سال ۶۰ / مکانیک قبل از سال ۶۰ /تاسیسات حرارتی /تاسیسات حرارتی و برودتي/ تاسیسات تهویه و تبرید/ تاسیسات تهویه مطبوع
۴۱۰ مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان * تکنولوژی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهريه و تبرید با تأسیسات تبرید و سردخانه) /علمی کاربردی ( مکانیک – حرارت و سیالات یا تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا تاسیسات تبرید و سردخانه یا مکانیک – جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات ) /فن آوری (مکانیک – حرارت و سیالات یا مکانیک – سیالات با تاسیسات حرارتی و برودتی یا تاسیسات حرارتی یا تاسیسات تهویه و تبرید یا مکانیک-جامدات یا مکانیک – طراحی جامدات یا تاسیسات تبرید و سردخانه )
مکانیک – طراحی جامدات /مهندسی مکانیک (کاربردی) /تکنولوژی مکانیک /مکانیک – طراحی ماشینها /تأسیسات مکانیک – سردخانه /مکانیک- ماشینهای حرارتی / مکانیک (مکانیک ماشینها)
 دبیری فنی مکانیک – حرارت /دبیری فنی – جامدات
مهندس عملی مکانیک
معادل کارشناسی مکانیک-حرارت و سیالات
تاسیسات برقی ۵۰۰ مهندسی تاسیسات برقی ساختمان * کارشناسی برق – الکترونیک /کارشناسی الکترونیک /کارشناسی برق – شبکه های انتقال و توزیع
۵۱۰ مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان * تکنولوژی( برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق – شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل با برق – مخابرات ) / علمی کاربردی ( برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق – شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل ) /فن آوری (برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل و ابزار دقیق یا برق – کنترل ) /کاربردی (برق – قدرت یا برق – الکترونیک یا برق شبکه های انتقال و توزیع یا برق – کنترل بر ابزار دقيق با برق – کنترل ) /برق (کاربردی) خارج کشور
برق – مخابرات / برق – کنترل / برق – کنترل و ابزار دقیق / برق – الکترونیک و مخابرات دریایی /تکنولوژی برفی خارج از کشور
دبیری فنی برق – قدرت/ دبیری فنی برق – الکترونیک
معادل برق – قدرت / معادل برق-الکترونیک
معماری ۶۱ مهندسی معماری * معماری
۱۱۰ مرتبط با مهندسی معماری * علمی کاربردی معماری/ تکنولوژی معماری / فن آوری معماری

 

فن آوری معماری – طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده، /مرمت و احیای بنا های تاریخی

 

طراحی معماری داخلی /طراحی معماری درونی / طراحی معماری بیرونی /دبير فنی معماری
شهرسازی ۲۰۰ شهرسازی *  شهرسازی
شهرسازی-طراحی شهری * شهرسازی-طراحی شهری
شهرسازی-برنامه ریزی شهری * شهرسازی – برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای /شهرسازی طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای / شهرسازی – برنامه ریزی منطقه ای
۲۱۰ مرتبط با شهرسازی * شهرسازی – مدیریت شهری

 

معماری منظر

 

شهرسازی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی محیط یا محیط زیست
معادل کارشناسی شهرسازی (طراحی شهری یا برنامه ریزی شهری و منطقه ای)

مصوبه شماره ۴۰۰/۶۵۸۲۵ به تاريخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴

به منظور تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و شرکت در آزمون های ورود به حرفه، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

۱- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته های هفت گانه ساختمان که به استناد مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۳۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ امکان اخذ صلاحیت طراحی با محاسبات برای آنان میسر شده است چنانچه حداکثر تا ۴ سال قبل از آن بر اساس مدرک فارغ التحصیلی ملاک اخذ صلاحیت طراحی با محاسبات، در آزمون های مربوطه شرکت نموده و با لحاظ آن مدرک قبول شده اند، درج صلاحیت طراحی در پروانه اشتغال به کار ایشان با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن بلامانع است.

۲-برای شرکت در آزمونهای ورود به حرفه ، عضویت در سازمانهای نظام مهندسی و کاردانی ساختمان الزامی نمیباشد. ليكن سازمانهای استان عهده دار کنترل مدارک متقاضیان آزمون هستند که پس از بررسی و تایید مراتب را به ادارات کل راه و شهرسازی استان ها اعلام می نمایند. لازم به ذکر است برای صدور پروانه اشتغال به کار برای قبول شدگان در آزمون ورود به حرفه ، عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان الزامی است. همچنین اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام کاردانی ساختمان استان که در آزمون ورود به حرفه مهندسی قبول می شوند باید عضویت آنان در سازمان نظام کاردانی ساختمان استان لغو شود و به عضویت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در آیند.

٣- صلاحیت اجرا و نظارت مستقل از هم می باشد و قبولی در آزمون هر یک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به ارائه سابقه سنواتی حرفه ای در همان زمینه برای اخذ صلاحیت ( اجرا با نظارت ) کافیست.

مصوبه شماره ۴۰۰/۱۶۳۷ به تاريخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵

پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰/۶۵۸۲۵ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ موضوع تسهیل در امر صدور پروانه اشتغال به کار به آگاهی می رساند در اجرای بند ۳ بخشنامه مذکور ، صدور پروانه اشتغال به کار با صلاحیت اجرا برای مهندسانی که در آزمون های قبلی ورود به حرفه شرکت و فقط در صلاحیت اجرا قبول شده اند بلا مانع است. مقتضی است مقرر فرمایید اقداد لازم معمول گردد.

مصوبه شماره ۴۰۰/۲۷۵۲۷ به تاريخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶

به استناد آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود :

۱-در اجرای رای هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۵۹۴ الی ۶۶۳ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمران، ئمعماری و شهر سازی با کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن، بلامانع است. این مصوبه جایگزین بند ۲۶ مصوبه کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۴۳۰/ ۶۸۶۹۳ مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱شده است.

۲- عناوین مندرج در رشته های مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد پیوسته (بدون گرایش)که با عناوین رشته های مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ منطبق می باشد، جزء رشته های اصلی ساختمان محسوب می شود.

۳- رشته کارشناسی فن آوری معماری و اماکن ورزشی، مرتبط با مهندسی معماری می باشد.

۴- به دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته دبیری فنی در رشته های اصلی موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ که دارای مدرک کاردانی در سایر رشته های هفتگانه ساختمان اشند، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته اصلی یکسان با عنوان مدرک کارشناسی، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی فقط با صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.

مصوبه شماره ۴۰۰/۳۹۱۰۰ به تاريخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶

در اجرای مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور یکسان سازی روش اجرای آن و ایجاد وحدت رویه در استان ها، آخرین مصوبات کمیسیون مذکور به شرح زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود؛ مقتضی است مقرر فرمایید اقدام لازم معمول گردد :

۱- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ، علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه

ساختمان، موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آنها غير مرتبط با رشته های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم ، صلاحیت طراحی (محاسبات دریافت نمایند.

۲- دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند. لازم به ذکر است در اجرای ابلاغیه شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴، صلاحیت طراحی (محاسبات) | برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان که دارای مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی می باشند فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء با شماره مرتبط، امکان پذیر می باشد. در این خصوص تکمیل و ارائه کاربرگ( پیوست شماره ۱) در زمان صدور یا تمدید توسط متقاضی و ضبط آن در پرونده مربوطه توسط اداره کل استان ضروری است.

٣- اشخاصی که در مقطع کارشناسی دانشگاهی در یکی از رشته های اصلی ساختمان پذیرفته شده اند، ولی پس از طی بخشی از دوره کارشناسی، به دلایلی موفق به اخذ مدرک کارشناسی نگردیده و به آنان مدرک کاردانی عمومی داده شده است، چنانچه بعدا موفق به اخذ کارشناسی ناپیوسته در همان رشته شده باشند، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت دریافت نمایند. توضیح اینکه مدرک کاردانی عمومی جزء مدارک فارغ التحصیلی رشته های مصرع در ماده ۶ قانون یادشده محسوب نمی شود و لذا برای دارندگان مدرک کاردانی عمومی مذکور، پروانه اشتغال به کار کاردانی

اعطاء نمی گردد.

۴- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با مهندسی که در سنوات قبل با ضوابط مربوط، موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار با حدود صلاحیت طراحی و نظارت بدون محدودیت شده اند، در صورت اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های اصلی همسان و منطبق با رشته کارشناسی طبق جدول پیوست شماره ۲) پس از سپری شدن سنوات لازم قانونی از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد، می توانند با رعایت سایر شرایط لازم، پروانه اشتغال به کار، همانند دارندگان مدرک تحصیلی در رشته اصلی، دریافت نمایند.

۵- دارندگان مدارک تحصیلی در رشته های دبیری فنی پیوسته در رشته های اصلی در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته اصلی همسان و منطبق با مدرک کارشناسی رشته مربوط طبق جدول پیوست شماره ۲) پس از سپری شدن سنوات قانونی لازم از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد، می توانند با رعایت سایر شرایط الزامی، پروانه اشتغال به کار همانند دارندگان مدرک تحصیلی در رشته اصلی، دریافت نمایند. ۶- فهرست عناوین رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، تایید شده توسط کمیسیون مذکور، ضمیمه است. (پیوست شماره ۲)

مصوبه شماره ۴۳۰/۱۴۶۷۸ به تاريخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۷

به استناد آخرین مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می شود

 • دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان همسان با رشته کارشناسی شده اند، می وانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط مندرج در قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو دریافت نمایند. توضیح اینکه در خصوص رشته های معماری و نقشه برداری بخشنامه های قبلی کماکان ملاک عمل است.
 • دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط، که پس از اخذ مدرک کارشناسی، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت طراحی (محاسبات) و نظارت بدون محدودیت دریافت نمایند.
 • ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار در رشته شهرسازی برنامه ریزی شهری با طراحی شهری، برای اشخاصی که قبل از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ ابلاغی به شماره ۴۳۰/۵۳۹۹۲ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۵وزارت متبوع و به استناد ضوابط حاکم در همان زمان صادر شده است، با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون و آیین نامه مذکور، بلامانع است و رای مذکور دیوان عدالت اداری عطف به ماسبق نشده است .
 • دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی غیر مرتبط با رشته های هفتگانه ساختمان و کارشناسی ناپیوسته دبیری فنی در رشته های اصلی ساختمان که موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت دریافت نمایند و برای دارندگان این ترتیبات در رشته های معماری و عمران صلاحیت اجرا نیز تعلق می گیرد.

۵- برای دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موارد زیر اعلام می گردد

۵-۱- اشخاصی که قبل از مصوبات کمیسیون یاد شده ابلاغی به شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ ، مطابق ضوابط و بخشنامه های زمان مربوط، در آزمون ورود به حرفه قبول شده یا موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند، ووفق آخرین ابلاغیه مصوبات این کمیسیون قبل از تاریخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۴مجاز به ارتقاء پایه پروانه بوده اند، می توانند با رعایت سایر مقررات مربوط در قانون و و آیین نامه اجرایی آن نسبت به تمدید پروانه اشتغال یا ارتقاء پايه با همان شرایط مصوب زمان مربوط، اقدام نمایند.

۵-۲- دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند.

۵-۳- ارتقا، پایه و تمدید پروانه اشتغال به کار دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های کارشناسی پیوسته علمیکاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که قبل از ابلاغ بخشنامه ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ و وفق ضوابط و بخشنامه های وقت موفق به اخذ پروانه اشتغال به کار شده اند، با رعایت سایر ضوابط و مقررات، با همان شرایط امکان پذیر است.


معرفی آخرین مصوبات :

۱-در خصوص فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در زمینه رشته های هفتگانه مهندسی ساختمان ، صرفا مدرك کاردانی که تاریخ اخذ آن قبل از ورود به مقطع کارشناسی باشد، قابل قبول است.
۲- به مدارك کارشناسی ناپیوسته آموزش عالی غیررسمی که به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری رسیده و در اسفندماه ۱۳۷۰ به دانشگاه ها ابلاغ گردیده است ، فقط کد مرتبط وصلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
۳- به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه، جریه راه آهن و شیمی صنایع گاز ،با توجه به عنوان رشته و محتوای علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی دررشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.
۶- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی عمران- راه ، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا بدون محدودیت و محاسبات ، حداکثر تا پایه سه تعلق می گیرد.
۷- کد رشته وحدود صلاحیت فارغ التحصیلان دارای مدرك تحصیلی کارشناسی مکانیک بدون گرایش، به استناد اعلام گرایش تحصیلی متقاضی از سوی دانشگاه محل فارغ التحصیلی و بارعایت بند “الف” ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان،وسایر ضوابط مربوطه تعیین می شود.
۸- صدور پروانه اشتغال به کار وتعیین کد رشته و حدود صلاحیت برای دارندگان مدارك کارشناسی ناپیوسته، وفق جدول پیوست مورد تایید می باشد.

آخرین مصوبات : جدول نحوه تعیین کد رشته و حدود صلاحیت کارشناسی ناپیوسته:

عنوان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسه عنوان مدرک تحصیلی کاردانی کد رشته حدود صلاحیت پروانه اشتغال به کار
کارشناسی ناپیوسته در رشته‌های ساختمان با عناوین مندرج در ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یا در شته‌های هم ارز با آنها کاردانی در رشته‌های اصلی رشته مقطع کارشناسی اصلی حدود صلاحیت رشته اصلی
کاردانی در رشته‌های مرتبط با رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت
کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه ساختمان مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد
کارشناسی ناپیوسته با عناوین تکنولوژی و یا علمی کاربردی در رشته‌های اصلی و یا رشته‌های هم ارز با آنها کاردانی در رشته‌های مرتبط و یا اصلی رشته مقطع کارشناسی مرتبط حدود صلاحیت طراحی و نظارت
کاردانی در سایر رشته‌های هفتگانه مرتبط حدود صلاحیت نظارت
کاردانی در رشته‌های غیرمرتبط با رشته‌های هفتگانه ساختمان صدور پروانه اشتغال به کار امکان‌پذیر نمی‌باشد

آخرین مصوبات : در جدول زیر عناوین مدارک دانشگاهی منطبق بر رشته های اصلی (رشته های هفتگانه نظام مهندسی ساختمان) توسط وزارت راه و شهرسازی مشخص شده است.

عنوان رشته اصلی عنوان مدارک دانشگاهی منطبق با رشته اصلی
معماری ۱ـ مهندسی معماری، کارشناسی معماری

۲ـ کارشناسی ارشد معماری با کارشناسی مرتبط با معماری

عمران ۱ـ مهندسی یا کارشناسی عمران، عمران ـ عمران، عمران ـ سازه، عمران ـ ساختمان

۲ـ مهندسی یا کارشناسی ساختمان

۳ـ مهندسی یا کارشناسی سازه

۴ـ مهندسی یا کارشناسی راه و ساختمان

۵ـ مهندسی یا کارشناسی سیویل

۶ـ مهندسی ساختمان‌سازی (مهندسی عملی، فارغ‌التحصیلان بعد از بهمن‌ماه ۱۳۵۷ دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

تاسیسات مکانیکی ۱ـ مهندسی یا کارشناسی مکانیک ـ حرارت و سیالات

۲ـ مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک (مکانیک) قبل از سال ۱۳۶۰

۳ـ مهندسی یا کارشناسی مکانیک قبل از سال ۱۳۶۰ داخل کشور

تاسیسات برقی ۱ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ قدرت

۲ـ مهندسی یا کارشناسی الکترومکانیک (برق) قبل از سال ۱۳۶۰

۳ـ مهندسی یا کارشناسی الکتروتکنیک

۴ـ مهندسی یا کارشناسی برق و الکترونیک

۵ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ الکترونیک

۶ـ مهندسی یا کارشناسی برق (الکترونیک)

۷ـ مهندسی یا کارشناسی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع

شهرسازی ۱ـ شهرسازی

۲ـ شهرسازی ـ طراحی شهری

۳ـ شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

۴ـ شهرسازی ـ طراحی و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

۵ـ شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری

۶ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته شهرسازی با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی

۷ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته طراحی شهری با مدرک کارشناسی معماری یا شهرسازی

۸ـ کارشناسی ارشد ناپیوسته شهرسازی ـ برنامه‌ریزی شهری با مدرک کارشناسی در رشته‌های شهرسازی، جامعه‌شناشی، جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، معماری، اقتصاد

نقشه‌برداری ۱ـ مهندسی یا کارشناسی عمران ـ نقشه‌برداری

۲ـ مهندسی یا کارشناسی نقشه‌برداری

ترافیک ۱ـ برنامه‌ریزی حمل و نقل

۲ـ ترافیک و حمل و نقل

۳ـ راه و ترابری

۴ـ کارشناسی ارشد در رشته‌ راه و ترابری با کارشناسی عمران ـ عمران یا عمران ـ نقشه‌برداری

۵ـ کارشناسی ارشد در رشته حمل و نقل با کارشناسی عمران ـ عمران یا عمران ـ نقشه‌برداری

انتشارات نوآور 

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

2,809 نظر در مورد «آخرین مصوبات ، دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته در چه صلاحیت هایی از آزمون نظام مهندسی می‌توانند شرکت کنند؟»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 • سلام وقت بخیر
  بنده دارای مدرک کارشناسی ناپیوسته معماری با عنوان علمی کاربردی معماری هستم و دارای کاردانی نامرتبط با رشته های هفت گانه میباشم. خواستم بپرسم در چه صورت وبا چه مدرکی میتونم پروانه اشتغال نظام بگیرم آیا با ادامه تحصیل در مقطع ارشد میشه پروانه کسب کرد و باید در چه رشته ای اخذ مدرک کرد (پیوسته یا ناپیوسته ارشد) ممنون میشم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها:در صورت غیر مرتبط بودن رشته کاردانی شما با مدرک لیسانس امکان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی را ندارید. در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری (در گرایش های : معماری ،انرژی و معماری ، معماری داخلی، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ دیجیتال ، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ بیوتیک معماری) می توانید صلاحیت های نظارت و اجرا را اخذ نمایید.
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید..

 • سلام و خسته نباشید
  من دیپلم ساختمان فنی دارم
  کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان دارم و
  کارشناسی علمی کاربردی معماری داخلی دارم
  خواستم بدونم چه صلاحیتی بهم تعلق میگیره؟؟
  ممنون و سپاس

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: می توانید با مدرک لیسانس پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های معماری (نظارت و اجرا) را اخذ نمایید.
   همچنین با اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری در گرایش های : معماری ،انرژی و معماری ، معماری داخلی، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ دیجیتال ، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ بیوتیک می توانید صلاحیت طراحی را نیز اخذ نمایید.
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید..

 • سلام وقت بخیر
  بنده مدرک کاردانی حسابداری و کارشناسی معماری دارم خواستم ببینم چون کاردانی بنده مرتبط نیست با رشته های هفت گانه احتمال اینکه در کمیسیون هم ارزی واحد های مورد نظر رو پاس کنم امکان گرفتن پروانه هست یا خیر و اگر مدرک کاردانی رو تطبیق بدم با کاردانی معماری آیا امکان گرفتن پروانه هست و در آخر اگه همه ی اینها پاسخش منفی باشه آیا با گرفتن مدرک ارشد معماری میتونم پروانه بگیرم ممنون میشم اگه راهنمایی جامعه ای بفرمایید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: با توجه به عدم مرتبط بودن مدرک کاردانی با رشته های ساختمان، امکان اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برای شما با مدرک لیسانس وجود ندارد.
   شما می توانید با اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری در گرایش های ( معماری، یا معماری – داخلی، یا انرژی و معماری، یا فناوری(تکنولوژی) معماری-بیوتیک و یا فناوری(تکنولوژی) معماری- دیجیتال) و پس از گذشت سنوات ۲ سال از اخذ ان ، در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های نظارت و اجرا را اخذ نمایید.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام و خسته نباشید
  برادر بنده مدرک کاردانی پیوسته معماری داره و کارشناسی ناپیوسته معماری داخلی علمی کاربردی چه صلاحیتی بهش تعلق میگیره؟آیا طراحی هم بهش میدن؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها :پروانه اشتغال به کار نظارت و اجرا را می توانید اخذ نمایید، لطفا جهت کسب اطلاع دقیق‌تر در این زمینه به اداره راه و شهرسازی استان مربوطه مراجعه نمایید تا بر اساس مدارکتون به شما بگویند دقیقا چه شرایطی را دارید. موفق باشید.

 • پروین علیمرادی می‌گوید:

  سلام
  برادرم از آموزشکده کاردانی نقشه کشی صنعتی رو گرفته، بعدش کارشناسی مکانیک جامدات رو از دانشگاه آزاد گرفته، ارشد متالوژی رو از دانشگاه آزاد گرفته
  آیا میتونه در آزمون ورود به حرفه شرکت کنه و پروانه مهندسی رو بگیره؟
  در چه حالت میتونه شرکت کنه؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها:
   به فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی تاسیسات مکانیکی و یا در رشته مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . با توجه به اینکه این رشته ها بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها غیر مرتبط با ساختمان محسوب میشود لذا امکان اخذ پروانه اشتغال را نخواهند داشت.

 • سلام و وقت بخیر خسته نباشید
  بنده کاردانی پیوسته ساختمان -کارهای عمومی ساختمان و
  کارشناسی ناپیوسته معماری داخلی علمی کاربردی دارم
  خواستم بدونم چه صلاحیتی بهم تعلق میگیره؟؟
  در صورت اخذ مدرک ارشد معماری چه صلاحیتی بهم تعلق میگیره؟؟
  ممنون و سپاس از شما

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: می توانید با مدرک لیسانس پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های معماری (نظارت و اجرا) را اخذ نمایید.
   همچنین با اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری در گرایش های : معماری ،انرژی و معماری ، معماری داخلی، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ دیجیتال ، فناوری(تکنولوژی ) معماری_ بیوتیک می توانید صلاحیت طراحی را نیز اخذ نمایید.

 • با سلام
  بنده مدرک کارشناسی ارشد معماری دارم ولی مدرک کارشناسی ام ناپیوسته تکنولوژی معماری و کاردانی هم معماری است چه آزمون هایی رو رو میتوانم امتحان بدهم؟ و در صورت قبولی در امتحان حداکثر ارتقا پایه چقدر است؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: شما با مدرک لیسانس می توانید صلاحیت های نظارت و اجرا را اخذ نمایید. و البته اگر با مدرک ارشد معماری(پس از گذشت دو سال از زمان اخذ کارشناسی ارشد) در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید می توانید هر سه صلاحیت طراحی، نظارت و اجرا را اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها امکان اخذ پروانه اشتغال به کار معماری وجود ندارد و می توانید در آزمون نظام مهندسی شهرسازی تنها شرکت نمایید.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • باسلام:
  رشته ی کاردانی بنده الکترونیک
  رشته ی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی الکترونیک هستش.
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید که آیا امکان از شرایط را دارم یاخیر؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها با توجه به اینکه رشته کارشناسی شما جزء رشته های مرتبط است امکان اخذ پروانه نظارت را دارید. لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، لطفا رشته کارشناسی را ذکر کنید. و در صورت ناپیوسته بودن کارشناسی، کاردانی را هم بفرمایید؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، لطفا رشته کارشناسی را هم بفرمایید و در صورت ناپیوسته بودن کارشناسی، رشته کاردانی هم ذکر شود

 • سلام.من کاردانی شهرسازی دارم و کارشناسی ناپیوسته عمران اجرایی.نظام مهندسی میگه هیچی بهت تعلق نمیگیره.فکر میکردم چون کاردانیم یکی از رشته های هفت گانه ساختمان هست نظارت بتونم شرکت کنم.خیلی ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: احتمالا به شما پروانه اشتغال با مدرک لیسانس تعلق نگیرد. به این دلیل که رشته کارشناسی اصلی نمی باشد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره کل راه و شهرسازی استان مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سیدکریم اعظیم می‌گوید:

  سلام من مدرک کاردانیم معماری هستش و الان دارم برای کارشناسی ناپیوسته تاسیسات میخونم ایا میتونم در ازمون شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: ۱۰ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی اصلی و یا مرتبط در زمینه سایر
   رشته هاي هفتگانه ساختمان ، پروانه اشتغال به کار در رشته مرتبط با حدود صلاحیت فقط نظارت بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام و درود

  با توجه به مصوبات و رشته کاردانی بنده که مکانیک خودرو هستش و کارشناسی سیالات امکان گرفتن پروانه اشتغال وجود ندارد.

  آیا در صورتی که الان برم و کاردانی تاسیسات مکانیکی اخذ کنم با توجه به اینکه مدرک کارشناسیم رو سال۹۶ گرفتم میتونم پروانه اشتغال بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به دلیل عدم مرتبط بودن کاردانی ، با مدرک کارشناسی به شما پروانه تعلق نمی گیرد.
   توصیه می شود که مدرک کارشناسی ارشد مکانیک (گرایش تبدیل انرژی) را اخذ نمایید و پس از گذشت سنوات ۲ سال از زمان اخذ مدرک ارشد می توانید در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید. و پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در صلاحیت نظارت را اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام بنده سال۸۱ کاردانی پیوسته الکتروتکنیک برق صنعتی گرفتم و سال ۹۷ کارشناسی ناپیوسته جرایی عمران گرفته و در حال حاضر نیز سال آخر کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران سازه هستم آیا پس از اتمام درسم پروانه اشتغال به من داده میشود .
  این هم خدمتتون بگم امسال خواستم عضو نظام مهندسی بشم گفتند بدلیل غیر مرتبط بودن کاردانی نمی تونید عضو نظام بشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها، با توجه به عدم مرتبط بودن کاردانی، برای شما با مدرک کارشناسی امکان اخذ پروانه اشتغال نظام مهندسی وجود ندارد. و بر همین اساس در حال حاضر امکان عضویت در سازمان نظام مهندسی استان نیز وجود ندارد. اما پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشدتون و گذشت سنوات ۲ سال از اخذ آن می توانید با ارشدتون در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و پروانه اشتغال به کار در صلاحیت های نظارت و اجرا را اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • میلادسلیمانی می‌گوید:

  سلام. من کاردانی کارهای عمومی ساختمان گرفتم. کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران عمران خوندم.الان پروانه اشتغال با کد مرتبط بهم دادن.آیا راهکاری هست که کد مرتبط رو به کد اصلی تبدیل کنم.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.
   در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در گرایش های سازه یا زلزله و یا مهندسی راه و ساختمان می توانید پروانه اشتغال خود را به اصلی تبدیل نمایید.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • باسلام وسپاس ازسایت خوبتان…
  اگرکسی بامدرک مرتبط پروانه اشتغال پایه ۳طراحی ومحاسبات دررشته عمران رادرسال ۸۴اخذکرده باشد واخیرا مدرک مهندسی عمران راگرفته باشد پس ازچندسال ازاخذمدرک اصلی پایه ۲ طراحی رامیتواند اخذنماید؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، شما می توانید با مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان و با ارائه مدرک جدید کارشناسی مهندسی عمران (اصلی) تقاضای تبدیل پروانه از مرتبط به اصلی را بدهید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم آیا با داشتن مهندسی فناوری معماری گرایش طراحی و نوسازی بافت فرسوده از دانشگاه علمی کاربردی میشه عضو نظام مهندسی شد؟

 • سلام من کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمران-عمران ( بدون عبارت تکنولوژی ) هستم . کاردانی من زیر سازی راه بوده و قبلا در سال ۹۳ با تطابق ۹۴ درصد دروس با چارت اصلی مهندسی عمران ، صلاحیت طراحی رو اخذ کردم . همزمان پارسال مدرک کارشناسی پیوسته مهندسی عمران رو هم گرفتم ولی برای ارتقاء پایه سه به دو و تغییر کد میگن ظاهرا باید در هر شرایطی سه سال از مدرک جدید بگذره ( این مورد در یک بخشنامه از طرف یکی از معاونت های با هوش وزارت راه و شهرسازی اومده ولی منطقی اینه که برای اخذ صلاحیت جدید سه سال بخاطر کسب مهارت باید بگذره نه کسی که از قبل صلاحیت طراحی داره ! ). میخواستم اگه مورد قانونی یا حکم مرتبط دیوان عدالت اداری بدرد بخوری هست بنده رو راهنمایی کنید که بی جهت این زمان بی مورد از من که حداقل ۵ ساله صلاحیت طراحی رو دارم تلف نشه . با سپاس از محبت تان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات هم ارزی رشته ها: سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در
   صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد. بنابراین طبق این بند مصوبات تا زمانی که سنوات لازم از زمان اخذ مدرک جدید کارشناسی طی نشده باشد ، امکان اخذ پروانه اصلی وجود ندارد. و می توانید تا پایان این ۳ سال همچنان با کد مرتبط فعالیت نمایید. البته در صورتی که به جای اخذ کارشناسی پیوسته عمران، مدرک ارشد(زلزله یا سازه یا مهندسی راه و ساختمان) را اخذ می کردید می توانستید در حال حاضر درخواست تغییر کد از مرتبط به اصلی را بدهید.
   توصیه می شود جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خود را ارائه دهید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام
  من کاردانی نقشه کشی معماری _معماری دارم
  و کارشناسی علمی کاربردی معماری دارم
  ایا میتونم در صلاحیت نظارت و اجرا معماری شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، مطابق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: ۱۲ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در
   رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه
   رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با
   حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • محمد داودی می‌گوید:

  سلام من کاردانی عمران-نقشه برداری و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران دارم .تو چه رشته ای میتونم پروانه بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: شما می توانید در آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا شرکت نمایید و پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید . لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله بر اساس مصوبات هم ارزی رشته ها می توانید در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • محمد داودی می‌گوید:

  سلام من کاردانی عمران -نقشه برداری خوندم و کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران گرفتم.ایا میتونم صلاحیت نظارت و اجرا بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در صلاحیت نظارت و اجرا به شما تعلق می گیرد. همچنین طبق این مصوبات : – به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

 • سلام . وقت بخیر . رشته کاردانی بنده کاردانی علمی کاربردی مخابرات-ارتباط داده هاست . رشته کارشناسی ناپیوسته هم مهندسی تکنولوژی برق-شبکه های انتقال و توزیع هست . آیا میتونم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: رشته کاردانی شما جزء رشته های مرتبط نمی باشد و همین طور بر اساس این مصوبات آمده :۲۰- فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته مهندسی شبکه های انتقال و توزیع و یا کارشناسی پیوسته مهندسی علمی – کاربردی شبکه های انتقال و توزیع در صورت ارائه مدرک تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، | تحقیقات و فن آوری می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات برقی ساختمان دریافت نمایند.
   ۲۱- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته شبکه های انتقال و توزیع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد.
   بنابراین توصیه می شود جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقتتون بخیر من مدرک کارشناسی ناپیوسته علمی -کاربردی معماری دانشگاه غیر انتفاعی و کاردانی نقشه کشی معماری-معماری دانشگاه دولتی .برای آزمون طراحی معماری با مدرک کارشناسی ناپیوسته ام شرکت کردم.در صورت قبولی پروانه طراحی رو میتونم بگیرم وا اینکه میشه ارتقا داد؟ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسون هم ارزی رشته ها: ۱۲ . به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد
   و با توجه به اینکه رشته کاردانی و کارشناسی شما بر اساس مصوبات کمیسون هم ارزی رشته ها جزء رشته های اصلی می باشد می توانید پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت طراحی را اخذ نمایید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • داریوش خادمی می‌گوید:

  سلام ایا مکانیک ماشین الات ناپیوسته و کارشناسی مکانیک طراحی جامدات دارم که ارشد تبدیل انرژی گرفتم ایا میتونم طراحی شرکت کنم نظارت پایه۱هستم با تشکر از شما

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارززی رشته ها: با توجه به اینکه رشته شما در مصوبات هم ارزی جزء رشته های مرتبط ذکر نشده احتمال دارد به شما پروانه طراحی تعلق نگیرد. اما از طرفی چون نظارت را با کارشناسی اخذ کرده اید این احتمال هم وجود دارد که بتوانید طراحی را با ارشد اخذ نمایید. لطفا جهت جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام. من کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و ارشد برنامه ریزی مسکن دارم میتونم تو آزمون نظام مهندسی شرکت کنم یا درخواست تطبیق از کمیسیون هم ارزی داشته باشم؟ خیلی ممنون

 • با سلام،
  بنده مدرک کاردانی کارهای عمومی ساختمان
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی عمران عمران (حتی دانشگاه ما واحدهای اضافی کمیسیون هم ارزی رو هم برامون گذاشت و پاس کردیم)
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه ،
  آیا صلاحیت پایه ۱ و ارشد محاسبات را خواهم داشت؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسون هم ارزی رشته ها: با توجه به اینکه رشته کارشناسی شما جزء رشته های مرتبط محسوب می شود، لذا با ارشد سازه امکان اخذ پروانه محاسبات وجود دارد اما نهایتا تا پایه ۲ امکان ارتقاء پایه را دارید. جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • ندا تهرانی می‌گوید:

  من دارای مدرک کارشناسی جغرافیا وکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری میتوانم در آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی ثبت نام کنم. مصوبات کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را که میخواندم یکجا ذکر شده است که دانش آموختگانی که با هرکدام از مدارك کارشناسی در زمینه رشته هاي عمران، شهرسازي ، معماري ، جامعه شناسی ، جغرافیا ، اقتصاد و رشته عمران- نقشه برداري وارد مقطع کارشناسی ارشد شهرسازي- برنامه ریزي شهري می شوند می توانند پس از گذرانیدن دروس جبرانی مندرج در بخشنامه هاي کمیسیون هم ارزي رشته ها، پروانه اشتغال به کار شهرسازي – برنامه ریزي شهري دریافت نمایند.
  به فارغ التحصیلان رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد
  لطفا راهنماییم کنید ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان رشته جغرافيا و برنامه ریزی شهری ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی شهرسازی و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام و عرض خسته نباشید
  اگر جواب بدید ممنون میشم
  من مدرک کاردانی برق-الکترونیک دارم و لیسانس برق-تکنولوژی کنترل ابزار دقیق
  صلاحیت طراحی به من تعلق میگیره یا نه؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقتی بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها شما می توانید با مدرک کارشناسی ارشد تبدیل انرژی (پس از گذشت ۲ سال از اخذ ارشد) در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و پروانه اشتغال در صلاحیت طراحی را اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام و وقت بخیر
  ببخشید من نظارت تاسیسات مکانیک دارم و کارشناسی ارشر تبدیل انرژی دارم
  آیا میتونم طراحی تاسیسات مکانیک آزمون بدم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: می توانید با مدرک کارشناسی ارشد صلاحیت طراحی را هم اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام وقت بخیر
  ۱) برای کارشناسی ناپیوسته معماری باید برای ثبتنام هر ۳آزمون مشخصات هم کاردانی و هم کارشناسی ثبت شود؟
  ۲)چرا برای طراحی با این مشخصات ثبت شده(کاردانی۹۵/۰۳/۳۱ و کارشناسی۹۶/۱۱/۱۰)خطای سنوات کاردانی میدهد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،
   در مورد سوال اول: بله برای هر صلاحیت باید جداگانه ثبت نام انجام شود و باید در قسمت ثبت نام هم عنوان کاردانی و هم کارشناسی ذکر شود.
   در مورد سوال دوم: قاعدتا نباید این خطا داده شود با توجه به اینکه سنوات لازم را گذرانده اید. لطفا مجدد برای ثبت نام تلاش کنید. یا اینکه از سازمان نظام استان مسئله را پیگییری نمایید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها و گرایش مربوطه، مطابق بند های ذیل می توانید تعدادی از صلاحیت ها را اخذ نمایید:
   _ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی مخابرات گرایش انتقال یا سوئیچ ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط مرتبط با آن تعلق نمی گیرد
   _ به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
   _ به فارغ التحصیلان کارشناسی برق گرایش مخابرات پروانه اشتغال با حدود صلاحیت نظارت و طراحی تعلق می گیرد.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام- تناقضی در مصوبات کمیسون هم ارزی مشاهده کردم که متاسفانه چند جا مطرح کردم ولی پاسخ نگرفتم. خواهش میکنم جواب بنده رو بدید
  در مصوبه ۴۳۰/۲۷۸۸۲ تاریخ ۲۵/۵/۹۴ حدود صلاحیت برای کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران نظارت و اجرا ذکر شده ولی در مصوبه ۱۴۹۷۲۶/۴۳۰ مورخه ۲۹/۱۰/۹۷ در بند ۲۶ حدود صلاحیت برای مهندسی اجرایی عمران رو تنها نظارت ذکر کرده است!! با توجه به آنکه اکثر سایت ها به مصوبه ۲۵/۵/۱۳۹۴ استناد کرده اند تکلیف فارغ التحصیلان این رشته چیست؟ اجرا رو میتوانند بگیرند یا خیر؟
  باتشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام خسته نباشید من کاردانی برق صنعتی و کارشناسی مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی وبرودتی دارم آبا میتوانم در آزمون شرکت کنم
  ممنون از شما .

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : شما می توانید پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت را اخذ نمایید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • محسن اسمانی می‌گوید:

  سلام وقت بخیر.من داری مدرک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک_ تبدیل انرژی و لیسانس مکانیک سیالات و فوق دیپلم مکانیک خودرو هستم آیا می توانم در آزمون نظام مهندسی رشته مکانیک ثبت نام کنم؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: با مدرک کارشناسی ارشد تنها می توانید صلاحیت نظارت را اخذ نمایید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • نظر شما در انتظار بررسی مدیر است.
  سلام من لیسانس ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران دارم و کاردانی هم کارهای عمومی ساختمان دارم میتونم برای نظارت نظام مهندسی امتحان بدم؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیرف بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها :
   به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • باسلام و عرض ادب
  بنده از خریداران کتب این سایت هستم. ضمن تقدیر بابت سایت معتبروحوصله ی پاسخگویی تان.
  بنده سال ۸۸کاردانی پیوسته ساختمان _کارهای عمومی ساختمان گرفتم ودر سال ۹۵ کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران عمران اخذ کردم. وچون شهرستانم وکسی جوابگو نیست درصورت امکان به صورت شفافاطلاع دهید که میتونم پروانه نظارت و اجرا وطراحی بگیرم و اگر امکان پذیر هست تا چه رتبه ای؟
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : می توانید در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال به کار بدون محدودیت را کسب نمایید. و صلاحیت محاسبات را نیز نهایتا تا پایه ۲ اخذ نمایید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام
  مدرک کاردانی عمران روستایی دارم سال ۱۳۷۷.
  لیسانس تکنولوژی عمران – عمران دارم ۱۳۹۲ میتوانم آزمون محاسبات ( طراحی ) شرکت کنم.
  در صورت مجاز بودن ایا امکان ارتقا به پایه دو و یک رو دارم؟
  ممنون پاسخ میدهید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: احتمالا پروانه نظارت و اجرا را بتوانید اخذ نمایید. لطفا لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام وقت بخیر
  بنده مدرک کارشناسی ناپیوسته عمران عمران هستم وکاردانی ساختمان های آبی دارم نظارت مرتبط با کد۳۱۰ گرفتم آیا برای آزمون محاسبات هم میتونم شرکت کنم ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: با توجه به اینکه شما کاردانی مرتبط را دارا هستین لذا تنها پروانه اشتغال به کار در صلاحیت نظارت و اجرا با مدرک لیسانس به شما تعلق می گیرد. و در صورتی می توانید صلاحیت محاسبات را اخذ نمایید که مدرک کارشناسی ارشد در گرایش (سازه یا زلزله یا مهندسی راه و ساختمان) را اخذ نمایید و پس از گذشت سنوات ۲ سال از اخذ مدرک ارشد در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام وقت بخیر
  کاردانی زیرسازی راه و کارشناسی مهندسی اجرایی عمران می خواستم بدونم چه صلاحیت هایی برای نظام مهندسی تعلق می گیرد.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها و مظابق با بند زیر : می توانید صلاحیت های نظارت و اجرا عمران را اخذ نمایید.
   به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر من دارای مدرک کارشناسی جغرافیا و مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آیا میتوانم در آزمون نظام مهندسی رشته شهرسازی ثبت نام کنم ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی – برنامه ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های شهرسازی ، معماری ، عمران ، جغرافيا ، جامعه شناسی ( علوم اجتماعی ) و اقتصاد باشند ، در صورت گذرانیدن حداقل دروس الزامی پیش نیاز مطابق جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۰/۴۳۰/۸۶۵۵۳۸ مورخ ۲۱/۹/۹۰ ، می توانند پروانه اشتغال به کار شهرسازی دریافت نمایند .

 • علیرضا۶۶ می‌گوید:

  سلام
  من کاردانی مکانیک خودرو دارم
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماری و کارشناسی ارشد فناوری معماری دیجیتال.
  فکر کنم فقط صلاحیت نظارت و اجرا بهم تعلق بگیره درسته؟
  و اینکه اگه الان کارشناسی پیوسته معماری بگیرم سنوات بر کدوم مدرک لحاظ میشه که بتونم طراحی هم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، شما با مدرک ارشد فناوری معماری دیجیتال می توانید صلاحیت نظارت و اجرا را اخذ نمایید. و در صورت اخذ مدرک کارشناسی پیوسته معماری، محاسبه سنوات لازم بر آخرین مدرک اخذ شده لحاظ می شود. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با عرض سلام و احترام.
  بنده در ابتدا فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه علمی کاربردی داشتم و بعد از اون تغییر رشته دادم از طریق آزمون سنجش به رشته مهندسی تکنولوژی عمران – عمران در یک موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی که به تایید وزارت علوم هم می باشد و در سال ۹۵ کارشناسی را اخذ کردم. بعد از اون ارشد عمران – سازه را نیز از همان موسسه اخذ کردم در ۹۸/۱۱. اما مسکن و شهرسازی شهرستانم بمن گفتند نمیتوانید در آزمون نظام شرکت کنی و باید پیوسته عمران بگیرید. بعد مجدد یه کارشناسی پیوسته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد گرفتم. و در تاریخ ۹۸/۱۰ فارغ التحصیل شدم.یعنی فاصله بین مدرک لیسانس پیوسته من و ارشد من ۱۵ روز می باشد. حالا سوالم از شما بزرگوار این هست که آیا الان میتوانم توی آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟تا چه سطح هایی را میتوانم اخذ کنم؟(یعنی نظارت،اجرا، محاسبات و همینطور پایه یک و ۲ و ۳..) و اینکه الان باید صبر کنم تا ۳ سال از مدرک لیسانس پیوسته بگذره؟یا از کارشناسی ناپیوسته بگذره؟یا ۲ سال از ارشد سازه ام بگذره تا بتونم آزمون بدم؟کلا در چه سالی میتوانم در آزمون شرکت کنم.لطفا راهنمایی جامعی بکنید بنده را.با تشکر از لطف حضرتعالی.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، شما می توانید یا پس از گذشت ۳ سال از اخذ مدرک لیسانس (پیوسته ) با مدرک لیسانس پیوسته در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و صلاحیت های محاسبات و نظارت و اجرا را بدون محدودیت اخذ نمایید. و یا می توانید پس از گذشت ۲ سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد با مدرک ارشدتون در آزمون نظام مهندسی شرکت نمایید و فقط صلاحیت های نظارت و اجرا را کسب نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • باسلام واحترام.بنده دارای مدرک کاردانی عمران کارهای عمومی ساختمان وکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی ساختمان سال ۸۵ می باشم .الان هم دانشجوی ارشد سازه هستم وپایه یک نظارت دارم. سوال من اینه ایا میتونم با مدرک کارشناسی برای صلاحیت محاسبا ت شرکت کنم تا چه پایه ای؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، شما با مدرک کارشناسی می توانید تا صلاحیت ۲ محاسبات را اخذ نمایید. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقتتون بخیر من مدرک کاردانی نقشه کشی معماری- معماری و کارشناسی علمی کاربردی معماری دارم میخواستم بدونم میتونم برای طراحی شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: می توانید در آزمون نظام مهندسی معماری طراحی شرکت نمایید و پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید. همچنین بر اساس همین مصوبات پروانه طراحی شما تا پایه ۲ قابل ارتقاء خواهد بود. موفق باشید.

 • با سلام و تشکر از مطالب و سایت خوبتون . بنده طبق مصوبات که مطالعه کردم با کاردانی معماری و کارشناسی عمران اجرایی صلاحیت نظارت و اجرا به من تعلق میگیرد ولی هنگام ثبت نام ازمون در سامانه زمانی که باید مدارک کاردانی و کارشناسی رو تیک بزنیم خطای غیر مرتبط بودن میده . باید چه کار کنم؟ ایا فقط اخرین مدرک رو تیک بزنم و لحاظ کنم؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر طبیعتا نباید همچین خطایی را بدهد. لطفا مجدد امتحان نمایید. در صورت موفق نشدن به ثبت نام لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام
  من کاردانی ساختمان دارم و کارشناسی مهندسی اجرایی عمران میخواستم بدونم که چه صلاحیت هایی به من تعلق میگیره؟ و اینکه رشته های من اصلی هستند یا مرتبط

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : پروانه نظارت و اجرا (مرتبط) به شما تعلق می گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • با سلام و وقت بخیر

  بنده مدرک کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک دارم، میخواستم بدونم میتونم در آزمون تاسیسات برقی نظارت و طراحی هر دو شرکت کنم؟

  با تشکر از سایت خوبتان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک پروانه اشتغال به کار مهندسی در صلاحیت های طراحی و نظارت تعلق می گیرد. و اما توجه داشته باشید که با رشته کارشناسی ارشد با توجه به غیر مرتبط بودن آن نمی توانید در آزمون شرکت نمایید. و توصیه می شود حتما با مدرک لیسانس الکترونیک،( در صورت گذشت ۳ سال از اخذ مدرک لیسانس ) در آزمون نظام مهندسی(طراحی و نظارت )شرکت نمایید. موفق باشید.

 • سلام من کاردانی غیر مرتبط دارم
  کارشناسی عمران – اجرایی ( مرتبط )
  کارشناسی ارشد عمران – زلزله
  آیا میتونم پروانه بگیرم؟
  و اینکه ملاک سنوات از اخذ کدام مدرکه.؟ ( ارشد یا کارشناسی ) ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها :
   شما با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در گرایش(عمران – زلزله) (و در صورت سپری شدن ۲ سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد) می توانید در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال کسب نمایید.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، میتوانید حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : پروانه نظارت و اجرا (مرتبط) به شما تعلق می گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام
  من دیپلم الکتروتکنیک و کاردانی برق صنعتی وکارشناسسی ناپیوسته تکنولوزی الکترونیک و قدرت و ارشذ مهندسی برق قدرت دارم

  پایه ۲طراحی و ۳نظارت با کد ۵۱۰ هستم

  سوالم اینه چطور میتونم کد اضلی ۵۰۰ رو بگیرم و اینکه طراحی میتونم تا پایه ۱بگیرم یا محدود میشه به ۳
  قبلا بهم گقتن چون لیسانست تکن.ل.زی هست نمیتونی طراحی بالا بگیری و باید ۳بمونی

  ممتون میشم راهنمایی کنید

  شهرام از کرج

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، می توانید با ارائه مدرک ارشد پروانه را از مرتبط به اصلی تبدیل نمایید. و اما با توجه به غیر مرتبط بودن رشته کارشناسی امکان ارتقاء پروانه طراحی به پایه ۱ وجود ندارد.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر، مدرک شما با همان عنوان “مهندسی فناوری معماری ” خواهد بود که بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: جزء رشته های مرتبط با معماری محسوب می شود.

 • سلم آبادی می‌گوید:

  با سلام، ضمن تشكر کارشناسی مکانیک طراحی جامدات نا پیوسته و کاردانی ماشین ابزار هستم سال ۹۱ پایه ۳ صلاحیت مرتبط با تاسیسات مکانیکی گرفتم ایا میتوانم ارتقا به دو بگیرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس آخرین مصوبات هم ارزی رشته ها: به دارندگان مدرک تحصیلی رشته “ماشین ابزار” به علت غیر مرتبط بودن با رشته های اصلی ساختمان پروانه اشتغال به کار تعلق نمی گیرد. اما، با توجه به اینکه شما بر اساس مصوبات هم ارزی سابق، پروانه دریافت کرده اید، و در حال حاضر دارای پروانه می باشید، لازم است جهت امکان ارتقاء پروانه و شرایط آن از سازمان استان پیگیری نمایید. موفق باشید

 • سيد بهروز نصيري می‌گوید:

  با سلام، ضمن تشكر از مطالب بسيار خوبتان و پاسخ هاي دقيق به سئوالات فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي در خصوص نظام مهندسي ساختمان
  بنده فارغ تحصيل كارداني خط و ابنيه(زير گروه عمران) سال ۷۸ و كارشناسي مهندسي مكانيك خودرو سال ۹۱ و كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مكانيك تبديل انرژي هستم. آيا امكان عضويت و اشتغال به پروانه نظام مهندسي را دارم.با توجه به دوروس گذارنده شده در اين سه مقطع و جدول هم ارزي فكر كنم ۷۰% بشه.سپاسگزارم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بر اساس مصوبات کمیسون هم ارزی رشته ها :صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته در رشته هاي غیر مرتبط (مکانیک خودرو) بارشته هاي هفتگانه
   ساختمان(مکانیک خودرو) ، امکان پذیر نمی باشد. همچنین به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد . لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام. وقت بخیر. من با کاردانی ناپیوسته ی نقشه برداری از دانشگاه علمی کاربردی، در صورتی که کارشناسی ناپیوسته‌ی مهندسی نقشه برداریم رو از دانشگاه آزاد بگیرم، می تونم در آزمون نظام مهندسی برای نقشه برداری شرکت کنم؟
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها:
   به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در
   رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه
   رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با
   حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد. بر این اساس شما پس از اخذ مدرک کارشناسی مهندسی نقشه برداری و سپری شدن سنوات لازم می توانید در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و “پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته نقشه برداری” را اخذ نمایید. موفق باشید.

 • سلام.وقت بخیر.من از رشته مهندسی صنایع کاردانی گرفتم و بعد کارشناسی ناپیوسته عمران خوندم و عنوان مدرکم مهندسی تکنولوژی عمران-عمران هستش.مراجعه کردیم برای نظام مهندسی گفتن که قانون تغییر کرده و شما نمیتونید در آزمون شرکت کنید و باید ارشد سازه یا زلزله بگیرید تا بتونید آزمون بدید.خواستم بدونم که آیا گفته اونا درسته و با قوانین هم خونی داره یا خیر؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، بر اساس آخرین مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان، براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد. شما می توانید با اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته های (عمران- سازه) و یا (عمران- زلزله) و یا (عمران- مهندسی راه و ساختمان) و پس از گذشت ۲ سال از تاریخ اخذ مدرک ارشد، در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید.

 • سلام
  کاردانی بنده ناوبری دریایی است!
  کارشناسی عمران – عمران گرفتم، همان سال قانون آمد که؛ افرادی مثل من برای امتحان در آزمون مهندسی نمی‌توانند شرکت کنند!!
  از مسئول مربوطه نظام مهندسی شهر خودم پرسیدم چیکار کنم گفتند: باید دوره کاردانی را بگذرانی یا ارشد بگیری، ما هم رفتیم ارشد راه و ترابری دوباره رفتیم نظام مهندسی گفتند: فقط ارشد زلزله، سازه و راه و ساختمان! با ارشد راه و ترابری نمی‌توانی در آزمون شرکت بکنید!!!
  نکته: در دوره کارشناسی چند واحد دروس جبرانی نیز پاس کرده‌ام به خاطر غیر مرتبط بودن رشته‌ها.
  س۱: برای شرکت در آزمون طراحی، نظارت و اجرا؛ چه شهری و چه روستایی چه پیشنهادی می‌کنید و قانون چه راهکاری قرار داده تا امثالی مثل من بتوانند در آزمون‌ها شرکت کنند؟
  س۲: آیا در آزمون ترافیک می‌توانم شرکت بکنم؟
  موفّق و مؤیّد؛ یاعلی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ،بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند،
   با توجه به اینکه شما دارای کاردانی غیر مرتبط با رشته اصلی می باشید ، اگر واحد های پاس شده کارشناسی حداقل ۷۰% انطباق با محتوای علمی و آموزشی رشته اصلی(عمران) را داشته باشد شما میتوانید صلاحیت ترافیک را اخذ نمایید. لذا باید واحدهای پاس شده با رشته اصلی بررسی و انطباق داده شود . لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام بنده کاردانی برق قدرت وکارشناسی معماری ودانشجوی ارشدمعماری هستم (ناپیوسته ) ایامیتوانم ازسنوات کاردانی استفاده کنم برای ازمون ؟ودر۳پایه طراحی ونپارت واجرامیتوانم شرکت کنم معماری رو؟تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: شما پس از گذشت ۲ سال از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد میتوانید در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا معماری پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته معماری را اخذ نماید. موفق باشید.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام
  من مدرک کاردانی معلم فنی برق و کارشناسی ناپیوسته دبیر فنی برق (امور اداری و استخدامی)هستم و در آزمون سازمان سنجش برای تعیین اعتبار مدرک کارشناسی قبول شدم و ارشد مهندسی برق قدرت دارم. دارای پروانه نظارت پایه ۲ از سال ۸۶ هستم.و داشجوی دکتری برق قدرت. آیا میتونم نظارت پایه یک و ارشد بگیرم.؟ طراحی چطور؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام ، وقت بخیر …به استناد تصویب نامه شماره ۷۷۵۴۹/۳۳۱۲۰ مورخ ۳/۱۲/۸۴ هیأت محترم وزیران و همچنین رأى شماره ۱۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۷۱۹ مورخ ۲۰/۳/۸۸ کشور در خصوص دارندگان مدارک تحصیلی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، صدور یا ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی برای این دسته از متقاضیان امکان پذیر نمی باشد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • مجتبی راستگو می‌گوید:

  با سلام
  آیا می توان پروانه اشتغال به کار در دو رشته متفاوت اخذ کرد؟
  و آیا میشه در هردو پروانه همزمان فعالیت داشت؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام شما میتونید با توجه به رشتتون تا ۳ صلاحیت رو اخذ کنید، اما به طور همزمان قادر به فعالیت و استفاده از ۳ پروانه تون نیستین.

 • سيد محمدبهرامي می‌گوید:

  باسلام كارشناش ارشد طراحي شهري با ليسانس جغرافياي طبيعي ژئومرفولوژي با توچه به اينكه كارشناسيم مرتبط نيست آيا با اخذ چند واحد وگرفتن ارشد برنامه ريزي شهري ميتونم پروانه شهرسازي بگيرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام طبق مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها :
   دانش آموختگانی که با هرکدام از مدارك کارشناسی در زمینه رشته هاي عمران، شهرسازي ،
   معماري ، جامعه شناسی ، جغرافیا ، اقتصاد و رشته عمران- نقشه برداري وارد مقطع کارشناسی
   ارشد شهرسازي- برنامه ریزي شهري می شوند می توانند پس از گذرانیدن دروس جبرانی
   مندرج در بخشنامه هاي کمیسیون هم ارزي رشته ها، پروانه اشتغال به کار شهرسازي – برنامه
   ریزي شهري دریافت نمایند.
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام -ایابچه های کارشناسی ناپیوسته ازتاریخ اخذ مدرک کاردانی تاتاریخ اخذمدرک کارشناسی:به ازای هر۵سال ۱سال کم میشه ؟مثلا اگربین مدرک کاردانی وکارشناسی رو۳سال بعدگرفتم :۲سال و۴ماه بگذره بایدشرکت کنه ؟؟؟ تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، در کمیسیون مصوبات هم ارزی رشته ها، به این موضوع اشاره ای نشده است، لطفا برا ی کسب اطلاعات دقیق در این زمینه ، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • ابوالفضل می‌گوید:

  سلام بنده کاردانی کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرائی عمران دارم و الانم ارشد سازه میخونم میخواستم بدونم واسه من پروانه تعلق میگیره یا نه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام ، وقت بخیر شما پس از گذشت دو سال از تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه میتونید توی آزمون نظام مهندسی شرکت کنید و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اخذ نمایید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام من کارشناسی پیوسته مواد دارم و کارشناسی ناپیوسته توزیع برق از علمی کاربردی میتونم ازمون نظام شرکت کنم؟

 • محسن شمساری می‌گوید:

  با سلام و وقت بخیر لطفا به دو مورد زیر توجه بفرمایید:
  ۱- به فارغ التحصیلان رشته مهندسی مکانیک – مکانیک طراحی ماشینها از دانشگاه علم و صنعت ایران پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.
  ۲- به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن پروانه اشتغال به کار مهندسی در شته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد.
  ( رشته مهندسی جریه راه آهن با مسائلی از قبیل کنترل و هماهنگی فعالیتهای ریلی ، طراحی لکوموتیو و واگن، استفاده موثر از وسائط نقلیه ریلی و ماشین آلات و افزایش کارآیی سازمانهای در طرح و ایجاد یا بهبود سیستمهای متشکل از انسان ، وسائل نقلیه ریلی ، ماشین آلات ، لکوموتیو ، واگن کمک موثری نماید.)

  حال سوال بنده اینجاست که فرزندان کدام مسولی در این رشته ها مشغول به تحصیل بوده اند که باید مجاز به اخذ گواهی نظارت تاسیسات مکانیکی باشند؟

  آیا بنده که دانشجوی دکتری مکانیک – ساخت و تولید در دانشگاه علم و صنعت ایران هستم- رشته ام نامرتبط تر از این رشته هاست ؟ بنده تزم درباره مسائل مربوط به تست های غیر مخرب هست. چرا نباید مجاز به شرکت در ازمون نظارت تاسیسات ساختمان باشم ؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، شما اگر مدرک کارشناسیتون ، لیسانس رشته مکانیک باشه، مجاز به شرکت در آزمون نظام مهندسی خواهید بود . جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • با سلام و احترام خدمت شما
  عنوان کاردانی بنده (کاردان فنی عمران-آب و فاضلاب) و کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی ساختمان) می باشد.ایا می تونم پروانه اجرا ، نظارت و محاسبات را از نظام مهندسی بگیرم؟ اگر هر سه مورد رو نمیدن مشخصا کداام پروانه ها امکانش هست. سپاس فراوان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام، با توجه به مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته در رشته عمران و یا ساختمان و کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساختمان و یا عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با عمران تعلق می گیرد.

 • با سلام و احترام
  عنوان کاردانی بنده (کاردان فنی عمران-آب و فاضلاب) و کارشناسی ناپیوسته (مهندسی تکنولوژی ساختمان) می باشد.ایا می تونم پروانه اجرا ، نظارت و محاسبات را از نظام مهندسی بگیرم؟ اگر هر یک از سه مورد رو نمیدن مشخصا کداام پروانه ها امکانش هست. سپاس فراوان

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، با توجه به عدم ارتباط محتوایی و علمی آموزشی کافی بین رشته (کاردانی فنی عمران- آب و فاضلاب ) با رشته های اصلی هفت گانه ساختمان، در مقطع کارشناسی هیچ گونه پروانه اشتغال به کار مهندسی تعلق نمی گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • 09148514806 می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید. تاریخ اخذ مدرک کارشناسی عمران من ۱۳۹۵.۰۷.۱۲ و تاریخ اخذ مدرک ارشد عمران سازه من ۹۷.۱۲.۲۱
  میباشد آیا میتوانم با مدرک کارشناسی در امتحان اسفند شرکت کنم ؟

 • امیدصفري می‌گوید:

  باسلام وخسته نباشيد خدمت شما
  يه سوال داشتم من کارداني پيوسته کارهاي عمومي ساختمان و کارشناسي ناپيوسته مهندسي اجرايي عمران داررم آيا در کدوم صلاحيت ها ميتونم شرکت کنم؟باتشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با هندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. لطفاجهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام. وقت بخیر
  اینجانب لیسانس مهندسی عمران-عمران(آب) دارم. البته تمام سرفصل ها و دروس عمران-عمران را پاس کردم. من چند سال پیش عضو نظام مهندسی شدم و کدی که برای شماره عضویت بهم اختصاص یافت کد ۳۰(یعنی اصلی زدند و نه مرتبط). سوالم اینه با این شرایط پروانه محاسبات بهم تعلق میگیره یا نه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته :
   به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع
   گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه
   رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
   البته ممکن است با توجه به شرایطی که فرمودین در صورت تطابق بیش از ۷۰ % دروس پاس شده با دروس و سرفصل های رشته عمران – عمران امکان اخذ صلاحیت نظارت و اجرا را داشته باشید ، اما محاسبات خیر.
   لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام بنده سال ۹۰ کاردانی مکانیک خودرو از دانشگاه سراسری و سال ۹۲ کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات از دانشگاه آزاد گرفتم///// آیا میتونم شرکت کنم//// ممنون میشم راهنمایی کنید….با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بر اساس موصبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به دلیل عدم تطابق محتوای علمی و آموزشی رشته کاردانی مکانیک خودرو با رشته های هفت گانه ساختمان ( تاسیسات مکانیکی ساختمان ) هیچ گونه پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی با مدرک کارشناسی مکانیک تعلق نمیگیرد. لطفاجهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام عرض ادب و احترام
  مدرک کاردانی غیر مرتبط با رشته عمران دارم و فارغ الحصیل کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی عمران-عمران هستم، سوال: ۱- آیا می تونم آزمون نظام شرکت کنم؟ ۲- اگه بخوام ارشد بخونم چه گرایشی از شاخه های عمران باید بخونم تا بلکه بتونم درآزمون نظام شرکت کنم؟ ۳- باید چند سال از اخد مدرک تحصیلی ارشد بگذره تا در آزمون نظام شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته
   اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.
   شما میتوانید در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در گرایش های (عمران – سازه ) ، (عمران – زلزله) و یا (عمران – کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان) ، پس از گذشت ۲ سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال کسب نمایید.
   جهت اطلاع بیشتر، میتوانید حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام
  من کاردانی فنی الکترونیک و کارشناسی تکنولوژی الکترونیک و کارشناسی ارشد برق-الکترونیک دارم ، میتونم پروانه نظام مهندسی برق رو بگیرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برای شما بلامانع است. موفق باشید.

 • سلام من کاردانی حسابداری دارم بعد سال ۹۱ کارشناسی عمران گرفتم الان هم دارم کارشناسی ارشد سازه میگیرم آیا برای شرکت در آزمون نظام مشکلی ندارم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته
   اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.
   شما میتوانید در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در گرایش های (عمران – سازه ) ، (عمران – زلزله) و یا (عمران – کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان) ، پس از گذشت ۲ سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال کسب نمایید.
   جهت اطلاع بیشتر، میتوانید حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام کاردانی عمران-کارهای عمومی ساختمان دارم و میخوام ناپیوسته عمران اجرائی بخونم آیا برای ارشد میتونم عمران ساخت یا عمران محاسبات بخونم یا خیر ؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بر اساس کمیسیون هم ارزی رشته ها: برای ارشد یا باید در رشته (عمران -سازه ) و یا (عمران – زلزله) و یا (عمران – مهندسی راه و ساختمان) ادامه دهید تا بتوانید در آزمون نظام مهندسی پس از گذشت سنوات لازم ، در صلاحیت محاسبات شرکت کنید. موفق باشید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بستگی به مدرک کارشناسی تان دارد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سیروس یوسفی می‌گوید:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  رشته تحصیلی من مهندسی جریه راه آهن می باشد که طبق مصوبات کمیسیون هم ارزی در سال ۹۱ عضو نظام مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی شدم ولی هیچگاه در آزمون شرکت نکردم اما حالا که مصوبات هم ارزی جدید را مطالعه کردم متوجه شدم که دیگر به این رشته از سال ۹۳ پروانه داده نمی شود و هم ارز نیست.حالا خواستم بدانم با توجه به عضویت در نظام و صدور کارت شناسایی عضویت در نظام مهندسی، بنده امکان شرکت در آزمون را دارم؟ممنون میشم پاسخ بدهید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی مهندسی جریه راه آهن، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مرتضی حسینی می‌گوید:

  سلام و عرض ادب
  اینجانب در آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی در مهر ۹۹ قبول شدم و داری مدرک مهندسی ناپیوسته مکانیک حرارت و سیالات میباشم و مدرک فوق دیپلم مکانیک خودرو دارم در زمان شرکت در آزمون طبق جدول که رشته های اصلی را جهت شرکت در آزمون مشخص کرده بود مهندسی مکانیک سیالات جزوء رشته های اصلی و مجاز مطرح شده بود و مشخص نشده بو که پیوسته یا ناپیوسته و بنده با استناد به همین جدول سه ساله که شرکت میکنم تا اینکه امسال موفق به قبولی در آزمون نظارت شدم حال جهت استعلام مدرک و مصوبات وزارت محترم راه و شهرسازی که سازمان میفرمایید با توجه به نا مرتبط بودن مدرک کاردانی با کارشناسی مجاز به نظارت نمیباشم واقعا این کارشناسان محترمی که این مدرک رو نامرتبط قراردادن بر چه اساس بوده مگر نفرمودن ۷۰ درصد مدرک اگر مرتبط باشه آن مدرک مجاز به نظارت میباشد، حال واحدهایی که من در مقطع کاردانی و کارشناسی گذراندم در مطابقت با رشته کارشناسی پیوسته با توجه به واحدهای پیشنیاز پاس شده بیشتر نگذانده باشم کمتر نیست یعنی الان بعد از این همه سال وقت گذاشتن و قبولی آزمون چه راهکاری پیشنهاد میفرمایید (کدام جایه دنیا نظام آموزشش اینگونه هست که برای یک مدرک که محتوای آموزشی آن مشخص میباشد هر روز یه تعرفه و تبصره تصویب میکنن اگر مهندسی مکانیک حرارت و سیالات مجاز به نظارت میباشد و من نوعی باهمین مدرک مجاز نمیباشم فقط به دلیل مدرک غیر مرتبط کاردانی با وجود پاس کردن همه واحدهای این رشته باید چه کرد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید )

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر ، بله متاسفانه بر اساس کمیسیون هم ارزی رشته ها: به دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته مکانیک با کارادانی رشته مکانیک خودرو پروانه اشتغال به کار در رشته های هفت گانه ساختمان تعلق نمیگیرد. در صورت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و پس از گذشت دو سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد می توان در آزمون نظام مهندسی شرکت کرد و پرواننه اشتغال به کار نظام مهندسی را اخذ نمود. لطفا جهت اطلاع بیشتر حضورا به اداره نظام شهرتون (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک کاردانی و کارشناسی خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • آزاده آل یاسین می‌گوید:

  سلام ،وقتتون بخیر،من کاردانی نرم افزار کامپیوتر دانشگاه علمی کاربردی دارم،کارشناسی معماری و کارشناسی ارشد معماری،میتونم در ازمون نظام مهندسی شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس موبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با
   عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ،کاربردي با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه
   ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.
   شما میتوانید در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد معماری ، پس از گذشت ۲ سال از اخذ مدرک کارشناسی ارشد در آزمون نظام مهندسی شرکت کرده و در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال کسب نمایید.
   جهت اطلاع بیشتر، میتوانید حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • Morteza hosseini می‌گوید:

  سلام و عرض ا دب من در آزمون نظارت تاسیسات مکانیکی مهر ۹۹قبول شدم مدرکم مهندسی ناپیوسته مکانیک انتقال حرارت و سیالات میباشد که در سال ۹۳ گرفتم و مدرک فوق دیپلم که در سال ۹۰ گرفتم مکانیک خودرو میباشد در حال حاضر از لحاظ مرتبط بودن یا نامرتبط بودن مدرکم میشه راهنمایی بفرمایید

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها: صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی ساختمان براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته
   اصلی با کاردانی در رشته هاي غیر مرتبط بارشته هاي هفتگانه ساختمان ، امکان پذیر نمی باشد.
   به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل:
   نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي،
   پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. لطفا جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با اهدای سلام و تحیات الهی و تشکر از حسن توجه شما عزیزان گرانقدر، بنده با داشتن مدرک کارشناسی کشاورزی ، در دانشگاه علمی کاربردی رشته ناپیوسته مهندسی فناوری معماری ـ طراحی و نوسازی بافت های فرسوده را خواندم و اگر ارشد رشته مهندسی معماری را اخذ کنم آیا باید جداگانه یک سری از دروس را پاس کنم ؟ از وقتی که برای پاسخگویی صرف می کنید مجدداً سپاسگزارم.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : اگر مدرک کاردانی شما ، رشته اصلی یا مرتبط با رشته اصلی (معماری ) باشد، در این صورت با مدرک کارشناسی ناپیوسته رشته «فناوری معماری – طراحی و نوسازی بافت های فرسوده» می توانید در آزمون نظام مهندسی در صلاحیت های نظارت و اجرا شرکت نمایید. و در صورتی که کاردانی غیرمرتبط را داشته باشید ، باید پس از اخذ کارشناسی ارشد معماری و گذشت دو سال از تاریخ اخذ آن در آزمون شرکت نمایید و می توانید در صلاحیت های نظارت و اجرا پروانه اشتغال به کار مهندسی را کسب نمایید. و در هر دو حالت لازم به پاس کردن واحد های جداگانه ای وجود ندارد، موفق باشید.

 • سلام .ارتقاء پروانه عمران ازپایه ۳به ۲ با مدرک معادل کارشناسی درصورتی که الان کد پروانه اصلی می باشد آیا هنگام ارتقا کدپروانه اصلی می شود یا مرتبط؟

 • سلام من فارغ التحصیل عمران تاریخ ۳۱/۱۱/۹۶ هستم. و اکنون دانشجوی ارشد هستم. آیا می توانم در آزمون نظام اسفند امسال شرکت کنم؟

 • سلام وقت بخیر
  ممنون میشم اگه پاسخ بنده رو بفرمائید.
  من فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران آب و فاضلاب از دانشگاه صنعت آب و برق اصفهان می باشم.
  اکنون بعد از سالها تجربه مستقیم در اجرای ساختمان های فلزی و بتنی بلندمرتبه با توجه به گرایش آب و فاضلاب، امکان شرکت در آزمون نظام را دارم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر، طبق مصوبات به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد.
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام، به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی عمران- آب و فاضلاب ، عمران – سد وشبکه ، شیمی صنایع گاز، با توجه به عنوان رشته و محتواي علمی آموزشی ، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. …جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • مجید روشنی می‌گوید:

  سلام
  کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک جامدات و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی هستم.
  قبولی در آزمون طراحی اینجانب بلامانع می باشد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسون هم ارزی رشته ها ، شما هم با مدرک کارشناسی و هم با ارشدتون پس از گذشت سنوات لازم قادر به شرکت در صلاحیت طراحی در آزمون نظام مهندسی خواهید بود و اخذ صلاحیت طراحی بلامانع می باشد. موفق باشید.

 • سلام و خسته نباشید .
  من مدرک کاردانیم علوم پزشکی هست و کارشناسی عمران و اشد سازه آیا میتوانم در آزمون شرکت کنم ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، احتمالا بتوانید صلاحیت نظارت و اجرا را شرکت کنید. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر و خسته نباشید.
  بنده کاردانی معماری-معماری دانشگاه غیرانتفاعی دارم
  کارشناسی ناپیوسته علمی -کاربردی معماری
  کارشناسی ارشد مهندسی معماری
  در چه حدود وصلاحیتی میتونم پروانه اشغال بگیرم؟ ممنون میشم اگر بفرمایید تا چه پایه های هم میتونم پروانما ارتقا بدم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بر اساس مصوبات کمیسیون هم ارزی رشته ها : به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته رشته اصلی با کاردانی در رشته اصلی مقطع
   کارشناسی ، پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی با حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون
   محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.
   به دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی ناپیوسته با عناوین علمی کاربردي، تکنولوژي ، کاربردي در
   رشته هاي موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که داراي مدرك کاردانی در زمینه
   رشته مقطع کارشناسی (رشته هاي کاردانی اصلی و یا مرتبط) می باشند پروانه اشتغال به کار مرتبط با
   حدود صلاحیت نظارت، طراحی یا محاسبات بدون محدودیت و بر حسب سنوات تعلق می گیرد.
   با این تفاسیر شما با مدرک کارشناسیتون و پس از گذشت ۳ سال از تاریخ اخذ آن می توانید در هر سه صلاحیت طراحی ، نظارت و اجرا پروانه اشتغال به کار مهندسی را اخذ نمایید. با این حال می توانید جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مریم زارعی می‌گوید:

  سلام
  آیا اگه کسی در آزمون اجرا قبول بشه ولی در نظارت قبول نشه میتونه پروانه اشتغال به کار در حوزه اجرا بگیره؟ یا باید حتما در آزمون نظارت هم قبول بشه تا پروانه اجرا بدند؟
  متشکرم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام، صلاحیت اجرا و نظارت مستقل از هم می باشد و قبولی در آزمون هر یک، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و مشروط به ارائه سابقه سنواتی حرفه ای در همان زمینه برای اخذ صلاحیت ( اجرا با نظارت ) کافیست. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته ( علمی کاربردی ، تکنولوژی و … ) مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات مکانیکی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام من کارشناسی مهندسی عمران-عمران دارم و کارشناسی ارشد مهندسی معماری هم گرفتم می خواستم بدونم می تونم پروانه معماری بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،طبق مصوبات به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مریم گمار می‌گوید:

  با سلام.وقت بخیر.عنوان رشته کاردانی بنده: معماری- مرمت ابنیه از دانشگاه علمی کاربردی وعنوان رشته کارشناسی ناپیوسته: مهندسی فناوری معماری-طراحی و نوسازی بافت های فرسوده هست.آیا میتونم در آزمون نظام شرکت کنم و پروانه اشتغال بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله رشته شما جزو جدول مصوبات می‌باشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با عرض سلام و خسته نباشید بنده مدرک کارشناسی عمران-عمران دارم برای گرفتن صلاحیت نقشه برداری نظام مهندسی می تونم ارشد نقشه برداری بگیرم یا حتما بایستی کارشناسی نقشه برداری داشته باشم؟ممنونم از پاسخگویی

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، لازم است مدرک کارشناسی نقشه برداری داشته باشید جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام:من در دانشگاه مقطع کارشناسی معماری داخلی پذیرفته شده ام .آیا پس از فارغ التحصیلی مهندسی معماری داخلی عنوان میشود ود ر نظام مهندسی میتوان وارد شد.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات معماری داخلی جزو رشته‌های جدول مصوبه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ می‌باشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید..

 • سلام و عرض ادب و خسته نباشید من کاردانی عمران ساختمانهای بتنی خوندم وکارشناسی ناپیوسته تکنولوژی راهسازی و۵سال از مدرک کارشناسیم گذشته و الان هم کارشناسی پیوسته مهندسی عمران گرفتم جدیدا .الان اگر بخوام با مدرک جدید مهندسی عمران برای گرفتن پروانه نظارت واجرا وطراحی شرکت کنم باید ۳ سال گذشته باشه یا بر حسب سوابق مدرک قبلیم که عضو نظام بودم می تونم شرکت کنم و یکی این که اگر ارشد نقشه برداری بگیرم می تونم پروانه نقشه هم بگیرم؟ممنون از سایت خوبتون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق جدول مصوبات عمران-راهسازی جزو رشته‌های مرتبط با عمران می‌باشد همچنین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. اما سنوات تحصیلی دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی مرتبط با رشته هاي هفتگانه ساختمان، در صورت اخذ مدرك کارشناسی جدید که بتوانند با آن صلاحیت طراحی یا محاسبات دریافت نمایند، از زمان اخذ مدرك جدید محاسبه می گردد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سعید رجبی می‌گوید:

  سلام وعرض ادب خدمت مدیریت سایت.ببخشید من کاردانی الکتروتکنیک بدون معدل و کارشناسی تکنولوژی برق-قدرت هستم ،پروانه من چه نوع میباشد؟فدای محبتتون.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌طبق مصوبات دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • با سلام و خسته نباشید خدمت شما
  بنده دانش آموخته کارشناسی برق ناپیوسته هستم ، اگر ممکن هست اعلام نظر بفرمایید در این خصوص….

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام خسته نباشید
  من فارغ التحصیل مهندسی مکانیک بدون گرایش سال ۹۶هستم تمام درسهای جدول پیوست ۴ رو بجز دوتاشون گذروندم میخواستم ببینم پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی شامل منم میشه
  ممنونم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات در خصوص فارغ التحصیلان رشته مکانیک بدون گرایش می باشند ، فارغ التحصیلان مذکور چنانچه واحدهای مشخص شده در جدول ( تصویر پیوست شماره ۴) را گذرانیده باشند ، می توانند پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی دریافت نمایند . و اشخاصی که تا پایان سال ۹۲ فارغ التحصیل خواهند شد، چنانچه واحد های جدول مذکور را نگذرانند ، جهت دریافت پروانه اشتغال به کار در رشته اصلی می توانند واحدها را در دانشگاه های سراسری مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری بگذرانند.طبق ماده ۷ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آنها با رشته های اصلی یاد شده در ماده ۶ متفاوت بوده ولی محتوی علمی و آموزشی آنها با رشته های اصلی بیش از ۷۰% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان اینگونه رشته ها خدمات فنی معینی را در زمینه های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش های ساختمان و شهرسازی عرضه می کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا همطراز خدمات رشته های اصلی مهندسی ساختمان نباشد
   جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام
  من کاردانی ناپیوسته عمران امورپیمانها دارم درسال۹۳
  وکارشناسی مهندسی فناوری عمران ساختمان سازی در سال ۹۵ فارغ التحصیل شدم… کاردانیم مرتبط هست؟
  و میتونم در ازمون نظام شرکت کنم
  و اینکه نظارت و یا اجرا میدن؟
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، طبق مصوبات – دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. موفق باشید.

 • با سلام
  بنده کاردانی(ساختمان-کارهای عمومی ساختمان)سال۸۶گرفتم.کارشناسی ناپیوسته(مهندسی تکنولوژی عمران-عمران)سال۹۱گرفتم.کارشناسی ارشدناپیوسته(مهندسی عمران-مهندسی سازه)سال۹۶گرفتم…با این حال قبل از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد سازه عضو سازمان نظام مهندسی شدم که کد مرتبط با مهندسی عمران گرفتم آیا میشود به کد اصلی تبدیل شوم و صلاحیت های نظارت و اجرا و محاسبات تا چه پایه ای میتوانم دریافت کنم؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات . صدور پروانه اشتغال به کار با کد اصلی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته های اصلی که با ارائه مدرک کارشناسی خود می توانند پروانه اشتغال به کار مرتبط با صلاحیت طراحی و نظارت ( بدون محدودیت ) دریافت نمایند ، بلامانع می باشد. همچنین دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام
  ایا ارشد فراگیر مهندسی عمران سازه مورد تایید نظام مهندسی هست؟
  مهر و پروانه اشتغال داده میشود
  کارشناسی بنده مهندسی عمران اجرایی میباشد

 • موسی محرابی می‌گوید:

  سلام
  من دیپلم فنی عمران و کاردانی (کارهای عمومی ساختمان دارم )و کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران دارم من در کدوم از بخش ها میتونم فعالیت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • با سلام و خسته نباشید
  آیا کسی که صلاحیت های مکانیک سیالات (طراحی و نظارت )را داشته باشد میتواند که اگر کارشناسی عمران را بگیرد بعد صلاحیت های عمران را هم همزمان داشته باشد و کار کند؟منظور از اینکه امکان استفاده از ۲ صلاحیت وجود ندارد یعنی چه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، می‌توانید در هر دو رشته پروانه بگیرید اما امکان کار کردن هم زمان دو صلاحیت با هم وجود ندارد به عنوان مثال نمی‌توانید هم مجری باشید و هم ناظر. لطفا بندهای ماده ۳ و ماده ۱۱ مبحث دو را مطالعه کنید. موفق باشید.

 • سلام خسته نباشید می خواستم بدونم کسی که صلاحیت های مکانیک (نظارت و طراحی)رو داره میتونه اگه کارشناسی عمران بگیره صلاحیت های عمران رو هم بگیره و اینکه امکان استفاده از دو صلاحیت به طور همزمان وجود ندارد یعنی چه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، می‌توانید در هر دو رشته پروانه بگیرید اما امکان کار کردن هم زمان دو صلاحیت با هم وجود ندارد به عنوان مثال نمی‌توانید هم مجری باشید و هم ناظر. لطفا بندهای ماده ۳ و ماده ۱۱ مبحث دو را مطالعه کنید. موفق باشید.

 • محمد رضا می‌گوید:

  منظورتان از اینکه امکان اخذ ۲ تا صلاحیت وجود ندارد یعنی چه ؟یعنی کسی که صلاحیت های مکانیک(طراحی-نظارت)را دارد دیگر نمیتواند صلاحیت های عمران یا معماری را بگیرد (اگر کارشناسی این رشته ها را داشته باشد)؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، می‌توانید در هر دو رشته پروانه بگیرید اما امکان کار کردن هم زمان دو صلاحیت با هم وجود ندارد به عنوان مثال نمی‌توانید هم مجری باشید و هم ناظر. لطفا بندهای ماده ۳ و ماده ۱۱ مبحث دو را مطالعه کنید. موفق باشید.

 • محمد رضا می‌گوید:

  با سلام و خسته نباشید
  من لیسانس مکانیک حرارت و سیالات دارم (صلاحیت هایی که میشه گرفت رو میدونم) و دارم برای لیسانس عمران هم می خونم(صلاحیت هایی که میشه گرفت رو میدونم) ، اگر که ارشد نقشه برداری بگیرم میتونم که صلاحیت نقشه برداری(بدون داشتن کارشناسی نقشه برداری) رو هم بگیرم ؟و یا اینکه اگر ارشد معماری بگیرم میتونم که صلاحیت های معماری را هم بگیرم (بدون داشتن کارشناسی معماری)؟ می خوام که کلیه ی صلاحیت ها رو بگیرم لطفا راهنمایی کنید که چه بخونم که سریعتر به هدفم برسم و اینکه اگه صلاحیت های زیادی بگیرم آیا توی کار خوبه کلا میگم ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، با مدرک کارشناسی عمران و ارشد نقشه بردای و یا ارشد معماری امکان شرکت در آزمون برای رشته معماری و نقشه برداری وجود ندارد اما .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. امکان استفاده از دو صلاحیت به طور همزمان وجود ندارد. موفق باشید.

 • سلام . من کاردانی ناپیوسته کارهای عمومی ساختمان دارم. لیسانس کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق شبکه های انتقال و توزیع دارم.فوق لیسانس برق قدرت گرفتم.الان هم دکترا برق قدرت دارم میگیرم. آیا به من طراحی و نظارت برق میدهند؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله،‌طبق مصوبات دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط، که پس از اخذ مدرک کارشناسی، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان با رشته کارشناسی شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت طراحی (محاسبات) و نظارت بدون محدودیت دریافت نمایند. همچنین دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته ، علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان، موضوع ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، که مدرک کاردانی آنها غير مرتبط با رشته های ساختمان است و پس از مدرک کارشناسی ناپیوسته، موفق به اخذ مدارک دانشگاهی در دو مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های اصلی همسان و منطبق با همان رشته کارشناسی ناپیوسته شده اند، می توانند با دارا بودن سایر شرایط لازم ، صلاحیت طراحی دریافت نمایند. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من سال ۹۱ کاردانی الکترونیک گرفتم. یعنی کاردانیم رشته اصلی محسوب میشه. البته کارشناسی الکترونیک بودم که انصراف دادم و کاردانی الکترونیک گرفتم. ۱۲۰ واحد پاس کردم. یعنی از جدولی که برای رشته تاسیسات برقی نوشتید، از ۲۹ تا عنوان، من ۲۶ عنوان رو پاس کردم که میشه ۸۹ درصد دروس. کارشناسی هم کنترل خوندم که مرتبط محسوب میشه.
  با توجه به اینکه من فقط ۳ عنوان درسی رو پاس نکردم، آیا امکانش هست که پروانه طراحی هم بگیرم؟ برای کسری واحدها می تونم اقدام کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌کنترل و ابزار دقیق یا کنترل ساخت و تولید. طبق مصوبات به فارغ التحصیلان رشته کنترل – ساخت و تولید ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان و یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد اما به فارغ التحصیلان کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل و ابزار دقیق ( تکنولوژی یا علمی – کاربردی و یا … ) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام
  بنده مدرک کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری و ارشد مهندسی عمران-سازه دارم سوالم اینکه میتونم پروانه های مهندسی عمران بگیرم؟ اگر نه میتونم با گذراندن دروس هم ارزی پروانه بگیرم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات خیر،‌ جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقتتون بخیر
  من رشته مهندسی برق-الکترونیک خوندم الان من کد رشته اصلی هستم؟
  و آیا هر دو صلاحیت رو میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی پیوسته رشته مهندسی الکترونیک همانند رشته مهندسی برق – قدرت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی تاسیسات برقی ساختمان تعلق می گیرد. بله هر دو آزمون را می‌توانید شرکت کنید. موفق باشید.

 • پس طبق گفته شما بدون داشتن مدرک ارشد و فقط با مدرک گارشناسی رشته مرتبط می توان در صلاحیت طراحی شرکت کرد. درسته؟
  این یعنی برای آزمون عمران در صلاحیت محاسبات هم می توانند شرکت کنند؟
  پس در واقع در پایه ۳ همه صلاحیت ها هست میشه شرکت کرد و تفاوت در ارتقا پایه هست. درسته؟
  یه سوال دیگه اینکه در جدول کارشناسی ناپیوسته برای بخش کاردانی مرتبط با رشته اصلی زدید صلاحیت طراحی و نظارت یعنی برای عمران شامل صلاحیت محاسبات هم میشه؟
  ممنون از راهنماییتون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله می‌توانید با مدرک کارشناسی خود در آزمون شرکت کنید. بله صلاحیت محاسبات هم می‌توانید شرکت کنید تنها درصورتی که رشته کاردانی و کارشناسی شما جزو جدول مصوبات باشد. بله صلاحیت طراحی برای عمران همان محاسبات می باشد. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من کاردانی معماری شهری ازدانشگاه علمی کاربردی و کارشناسی علمی _ کاربردی معماری از دانشگاه سراسری دارم چه صلاحیتی میتونم شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌ معماری شهری جزو جدول مصوبات نمی‌باشد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • مریم زارعی می‌گوید:

  با سلام
  برای کسی که رشته کاردانی مرتبط با رشته اصلی کارشناسی است یعنی دقیقا عنوان رشته اصلی نیست وجزو رشته های مرتبط با رشته اصلی کارشناسی هست آیا می تونه صلاحیت طراحی بگیره؟
  یعنی فقط صلاحیت محاسبات نمی تونند بگیرند؟
  ممنون از پاسخگوییتون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی با تکنولوژی در رشته های اصلی ساختمان با مدرک کاردانی در رشته های اصلی یا مرتبط با رشته مقطع کارشناسی، که مشمول مصوبات کمیسیون مذکور ابلاغی به شماره ۲۷۸۸۲/۴۰۰ مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۴ می باشند، می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با صلاحیت نظارت بدون محدودیت و طراحی (محاسبات) حداکثر تا پایه دو بدون امکان ارتقاء، دریافت نمایند.
   درصورتی که رشته عمران باشید صلاحیت محاسبات و سایر رشته ها صلاحیت طراحی را می تواند شرکت کنند. موفق باشید.

 • سلام
  وقت بخیر
  چند تا سوال داشتم
  رشته های کارشناسی مرتبط کدام رشته ها هستند؟ چون فقط شما جدول رشته های کاردانی اصلی و مرتبط و جدول رشته های ماده ۶ را قرار دادید.
  و رشته های کارشناسی پیوسته مرتبط آیا می توانند صلاحیت طراحی و محاسبات را دریافت کنند؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،جدول رشته های کارشناسی پیوست بخشنامه شماره ۶۰۹۵۸/۴۳۰ به تاريخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ می باشد. بله می‌توانید صلاحیت طراحی شرکت کنید. طبق مصوبات دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در رشته های مرتبط با رشته های اصلی هفتگانه ساختمان که موفق به اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های اصلی هفتگانه ساختمان همسان با رشته کارشناسی شده اند، می وانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط مندرج در قانون یاد شده و آئین نامه اجرائی آن، پروانه اشتغال به کار مرتبط با مهندسی با حدود صلاحیت نظارت بر حسب سنوات و طراحی (محاسبات حداکثر تا پایه دو دریافت نمایند. توضیح اینکه در خصوص رشته های معماری و نقشه برداری بخشنامه های قبلی کماکان ملاک عمل است. دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی پیوسته علمی کاربردی، کاربردی با تکنولوژی در رشته های هفتگانه ساختمان، می توانند با داشتن سایر شرایط لازم، صلاحیت طراحی (محاسبات) فقط در پایه ۳ بدون امکان ارتقاء، با شماره مرتبط دریافت نمایند. موفق باشید.

 • باسلام و احترام. من کاردانی مکانیک صنایع اتومبیل دارم و کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات که در سال ۸۴ فارغ التحصیل شدم، آیا میتونم تو آزمون شرکت کنم ؟ یا باید دروسی که گذروندم رو ببرم تا بررسی کنن ؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌ جدول مصوبات رشته مکانیک صنایع را شامل اما مکانیک صنایع اتومبیل جزو جدول نیست. رشته شما مرتبط محسوب می‌شود. .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام اگر معماری شهری جز مصوبات نیست پس با کارشناسی ناپیوسته معماری محیط داخلی مجاز به شرکت در ازمون نظام نیستم؟اگر ارشد بگیرم چه گرایشی باید انتخاب کنم که مجاز بشم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، احتمالا با بررسی واحد ها توسط کمیسون هم ارزی می توانید در آزمون شرکت کنید. لازم است حداقل۷۰ درصد واحدهای مشخص شده در جدول پیوست را گذرانیده باشید. موفق باشید.

 • سلام اگر معماری شهری جز مصوبات نیست پس با کارشناسی ناپیوسته معماری محیط داخلی مجاز به شرکت در ازمون نظام نیستم؟اگر ارشد بگیرم چه گرایشی باید انتخاب کنم که مجاز بشم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، احتمالا با بررسی واحد ها توسط کمیسون هم ارزی می توانید در آزمون شرکت کنید. لازم است حداقل۷۰ درصد واحدهای مشخص شده در جدول پیوست را گذرانیده باشید. اما به‌طور کلی گرایش‌های کارشناسی ارشد مورد تایید برای معمار، کارشناسی ارشد معماری، کارشناسی ارشد فناوری معماری بیونیک، کارشناسی ارشد فناوری معماری دیجیتال، کارشناسی ارشد انرژی و معماری، کارشناسی ارشد معماری داخلی می‌باشد. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر من کاردانی معماری شهری از(دانشگاه جامع علمی کاربردی) و کارشناسی ناپیوسته معماری محیط داخلی(از دانشگاه جامع علمی کاربردی) دارم ایا مجاز درشرکت ازمون نظام هستم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، کاردانی معماری شهری جزو جدول مصوبات نمی‌باشد، .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، کاردانی معماری شهری جزو جدول مصوبات نمی‌باشد، .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • با سلام، کاردانی غیر مرتبط، کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری معماری ـ طراحی و نوسازی بافت های فرسوده ، آیا اگر ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی بگیرم می توان پروانه اشتغال گرفت. با سپاس

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، گرایش های مورد تایید برای رشته ارشد معماری، طبق پیوست ۲ ؛ ۱-کارشناسی ارشد مهندسی معماری، ۲- کارشناسی ارشد فناوری (تکنولوژی) معماری -بیونیک، ۳-کارشناسی ارشد فناوری (تکنولوژی) معماری-دیجیتال، ۴- کارشناسی ارشد انرژی و معماری، ۵-کارشناسی ارشد معماری داخلی می‌باشد. موفق باشید.

 • با سلام و وقت بخیر
  من کاردانی عمران کارهای عمومی ساختمان دارم و کارشناسی مهندسی اجرایی عمران و ارشد عمران- آب و سازه های هیدرولیکی میخواستم بدونم صلاحیت نظارت و اجرا تا پایه ۱ بهم تعلق میگیره؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من کاردانی برق مخابرات کارشناسی مهندسی اجرایی عمران و کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت خوندم.آیا می تونم آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟نظارت می تونم یا اجرا؟چقدر باید از مدرک ارشدم یا کارشناسیم گذشته باشه؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، رشته کاردانی شما مرتبط سایر رشته ها می‌باشد و مدرک کارشناسی ارشد شما جزو رشته‌های مورد تایید کمیسیون هم‌ارزی نمی‌باشد. بنابراین .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید.
   از مدرک کارشناسی لازم است ۳ سال و از مدرک کارشناسی ارشد ۲ سال بگذرد. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، در مصوبات کمیسیون هم‌ارزی در این رابطه مصوبه‌ای آورده نشده‌است. لطفا از طریق نظام مهندسی پیگیری کنید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر
  من کاردانی برق مخابرات کارشناسی مهندسی اجرایی عمران و کارشناسی ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت خوندم.آیا می تونم آزمون نظام مهندسی شرکت کنم؟نظارت می تونم یا اجرا؟چقدر باید از مدرک ارشدم یا کارشناسیم گذشته باشه؟
  تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، رشته کاردانی شما مرتبط سایر رشته ها می‌باشد و مدرک کارشناسی ارشد شما جزو رشته‌های مورد تایید کمیسیون هم‌ارزی نمی‌باشد. بنابراین .جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام
  من مدرک کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد معماری دارم ، همچنین پروانه اشتغالبه کار پایه عمران دارم آیا می توانم از مدرک معماریم استفاده کنم ؟

 • اسماعیل می‌گوید:

  سلام وقت بخیر و خسته نباشید
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی طراحی جامدات دارم و کاردانی نقشه کشی عمومی و طراحی صنعتی دارم در چه سطحی میتونم در ازمون شرکت کنم؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام وقت بخیر من کارشناسی نرم افزار دارم و کارشناسی ارشدم و معماری گرایش معماری گرفتم ، آیا می تونم برای هیچ یک از سطوح دریافت مهر نظام آزمون بدم؟ یا کلا نمیتونم مهر بگیرم ؟ تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، خیر، طبق مصوبات ۱۹ . به دارندگان مدرك کارشناسی ارشد در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان که با مدرك کارشناسی خود نمی توانند پروانه اشتغال به کار در زمینه رشته هاي هفتگانه ساختمان دریافت نمایند، هیچگونه پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته اصلی یا مرتبط با آن تعلق نمی گیرد. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌ طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.موفق باشید.

 • رضا رمضانی می‌گوید:

  با سلام و احترام.
  بنده فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی هستم. خواستم بدونم که آیا بر طبق مصوبات جدید می تونم توی آزمون نظام مهندسی شرکت کنم یا خیر؟
  با تشکر

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر،‌طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک و مخابرات دریایی ، پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تاسیسات برقی ساختمان با حدود صلاحیت نظارت تعلق می گیرد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام
  آیا نمره فولاد و و بتن یا هر درسی از جدول بالا برای کارشناسی عمران در رابطه با رشته های هم ارزی منتشر کردید مهم است که زیر ۱۲ نباشد یا فقط پاس شدن اون درس ها اهمیت دارد
  چون من نمره فولاد و بتنم ۱۱ میباشد و برای شرکت درآزمون نظام مهندسی و اخذ پروانه به مشکل نمیخورم؟؟؟
  ممنون میشم جواب بدید

 • ۱_امکان دارد پروانه اجرا و نظارت به افرادی که کاردانی ساختمان کارهای عمومی و کارشناسی عمران اجرایی خوانده اند تعلق نگیرد؟
  ۲_ پروانه تا چه پایه ای به ما تعلق می گیرد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات ۴- به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد. برای ارتقا پایه مشکلی نخواهید داشت. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • من مدرک کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه گرفتم و ارشد عمران گرایش ساخت گرفتم رفتم نظام مهندسی بندرعباس برای عضویت گفتند طبق بخشنامه شما لیسانس مهندسی مدیریت پروژه دارید نمی تونید عضو بشوید؟؟؟؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر. طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها و کارشناسی مدیریت پروژه و کارشناسی خط و ابنیه که با مدرک کارشناسی پروانه مرتبط با مهندسی عمران با صلاحیت محدود ( فقط نظارت در حد پایه ۳ ) تعلق می گیرد ، در صورت اخذ مدرک کارشناسی ارشد سازه و زلزله فقط می توانند نسبت به ارتقاء پایه صلاحیت نظارت خود اقدام نمایند. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • سلام علیکم
  کاردانی کارهای عمومی ساختمان از دانشگاه علمی کاربردی
  کارشناسی مهندسی اجرایی عمران از دانشگاه آزاد
  و در حال تحصیل در دانشگاه دولتی رشته مهندسی سازه
  طبق آخرین بخشنامه ها کدام صلاحیت به من تعلق می گیرد؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان کارشناسی مهندسی اجرایی عمران فقط پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با مهندسی عمران با حدود صلاحیت نظارت و اجرا تعلق می گیرد.جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید

 • باسلام
  بنده کاردانی رشته طلا سازی خوندم
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران خوندم
  حالا که ارشد میخوام شرکت کنم چه رشته ایی و به صورت پیوسته باشه یا ناپیوسته
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، کاردانی شما غیر مرتبط بوده بنابراین تنها درصورتی می‌توانید در‌ آمون شرکت کنید که دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه، زلزله و راه و ساختمان باشید. شما با مدرک کارشناسی برای ارشد اقدام می‌کنید که به صورت ناپیوسته می‌باشد. موفق باشید.

 • حمیرضاخانبازی می‌گوید:

  سلام اینجانب مدرک کاردانیم علمی کاربردی عمران آب وفاضلاب وکارشناسیم مهندسی تکنولوژی عمران است آیا میتوانم عضو نظان مهندسی شوم ودرآزمونهای اجراونظارت ومحاسبه شرکت کنم

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، به دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی با عناوین رشته های ذیل: ۱-نقشه کشی عمومی ۲- نقشه کشی و طراحی صنعتی ۳- مکانیک خودرو ۴- مکانیک – ماشین ابزار ۵- مکانیک – سردخانه ۶- مکانیک – تعمیرات نیروگاهها ۷- مکانیک نقشه کشی ۸- اتومکانیک ۹- ساخت و تولید ۱۰- عمران – انتقال آب ۱۱- عمران – آب و فاضلاب ۱۲عمران ۱۲- نگهداری سد و شبکه ۱۳- جوشکاری ۱۴ – صنایع فلزی ۱۵- کنترل صنعتي، پروانه اشتغال به کار کاردانی اعم از اصلی یا مرتبط در رشته های هفتگانه ساختمان تعلق نمی گیرد. جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • سلام و خسته نباشید
  بنده در رشته تاسیسات بهداشتی و گازرسانی کاردانی گرفتم و کارشناسیم تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی هستش.آزمون نظارت شرکت کردم.میخاستم بپرسم که آیا می تونم آزمون طراحی مکانیک شرکت کنم یا خیر؟

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، طبق مصوبات به فارغ التحصیلان رشته کارشناسی ناپیوسته تأسیسات حرارتی و برودتی و رشته تهویه مطبوع ( علمی – کاربردی ، تکنولوژی و …) پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته مرتبط با تأسیسات مکانیکی ساختمان تعلق می گیرد. اما طبق مصوبات مدرک کاردانی شما غیر مرتبط می‌باشد بنابراین لازم است جهت اطلاع بیشتر، حضورا به اداره نظام شهرتان (اگر تهران هستید؛ یوسف آباد-خیابان بیست و سوم-روبرو بیمارستان فاطمه الزهرا-نبش کوچه آماج-اداره کل راه و شهرسازی استان تهران) مراجعه نمایید و مدارک خودتان را ارائه کنید تا کارشناسان بتوانند دقیق به شما بگویند چه شرایطی دارید. موفق باشید.

 • بنده کاردانی طلاسازی خوندم و
  کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران خوندم
  حالا ارشد چه رشته ایی بخونم که بتونم امتحان نظارت و اجرا شرکت کنم
  ممنون

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، لازم است دارای مدرک کارشناسی ارشد سازه یا زلزله یا راه و ساختمان باشید. موفق باشید.

  • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

   سلام وقت بخیر، بله، طبق مصوبات به دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته عمران – عمران و کارشناسی ارشد در رشته ترافیک یا راه و ترابری و یا برنامه ریزی حمل و نقل می توانند علاوه بر پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته عمران ، صلاحیت رشته ترافیک با درج در ظهر پروانه خود دریافت نمایند. موفق باشید.