آموزش نحوه محاسبه ظرفیت راه خروج بر اساس ویرایش مبحث سوم

آموزش نحوه محاسبه ظرفیت راه خروج:

آموزش نحوه محاسبه ظرفیت راه خروج بر اساس مبحث سوم مقررات ملی،  ظرفیت راه خروج (عرض راه خروج) متاثر از تعداد افراد داخل فضا و نوع راه خروج می باشد. انواع راه خروج دو دسته می باشد که شامل راه پله و دیگر اجرای راه خروج  می باشد همچنین هر یک از راه ها دارای دو حالت با شبکه بارنده و بدون شبکه بارنده می باشند که برای هر یک در این مبحث مقادیری در نظر گرفته شده است. در برخی موارد تعداد استفاده کنندگان (بار تصرف) باید بر اساس مساحت فضا محاسبه گردد که متراژ سرانه افراد در جدول صفحه ۹۹ این مبحث ذکر شده است. در این فیلم نحوه انجام محاسبات بر اساس بندهای مربوطه در این مبحث شرح داده شده است.

بند های مربوطه در مقررات ملی:

 ۳-۶-۵ ظرفیت راههای خروج

۳-۶-۵-۱ بار تصرف

در هر طبقه، هر بخش از بنا و هر فضای مجزا و مشخص که به تصرف انسان در آید، ظرفیت راه خروج باید برای بار تصرف همان طبقه، بخش یا فضا در نظر گرفته شود و برای تعداد استفاده کنندگان از راه خروج، مناسب و کافی باشد. به این منظور، در هر بنا و هر بخشی از بنا و به طوری کلی در هر فضا، تعداد افرادی که راه خروج برای آنها تأمین می شود، نباید کمتر از تعداد واقعی ادوارفان، که فضا، سطح کف، یا ساختمان برای بهره برداری آنها محاسبه شده و نیز کمتر از حاصل تقسیم مساحت یا زیر بنای فضا یا ساختمان بر سرانه تصرف همان فضا، که در جدول ۳-۶-۵-۱ مشخص شده است، در نظر گرفته شود.

در مواردی که در جدول، برای یک نوع تصرف، مساحت ناخالص و مساحت خالص به صورت اعدادجداگانه ارائه شده است، برای تعیین بار تصرف باید در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخالص برای کل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص را برای سطحی که به طور مشخص به آن تصرف با اختصاص می یابد، در نظر گرفته شود.

2 نظر در مورد «آموزش نحوه محاسبه ظرفیت راه خروج بر اساس ویرایش مبحث سوم»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.