بتن ریزی در ساختمان و راهسازی (نکات و مراحل اجرای بتن)

مراحل اجرای بتن در رشته راه و ساختمان مناسب آزمون کارشناس رسمی دادگستری

در این مقاله قصد داریم به تفصیل به بررسی اجزا و مراحل اجرای بتن ریزی در ساختمان و راهسازی بپردازیم.
با ما همراه باشید…

۱- نیروی انسانی، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی

۱-۱- نیروی انسانی

تهیه، كاربرد، اجرا و كنترل كارهای بتنی باید به افراد صاحب صلاحیتی واگذار شود كه از تجربه و دانش كافی برخوردار بوده و دارای پروانه مهارت فنی و یا گواهی لازم از مراجع ذیصلاح باشند.

۱-۲- تجهیزات و وسایل

الف) تمام وسایلی كه برای مخلوط كردن و انتقال بتن به كار می‌روند باید تمیز باشند.

ب) پیمانه كردن مصالح تشكیل دهنده بتن باید تا حد امكان به طریق وزنی انجام گیرد. این امر در بتن های سازه ای الزامی است.

پ) رواداری توزین هریك از اجزای تشكیل دهنده بتن ۳ است.

ت) دقت و حساسیت ترازوها و سایر قسمت های توزین باید ۴ /۰ كل ظرفیت دستگاه باشد.

۱-۳- آماده سازی محل بتن ریزی

الف) تمامی مواد زاید از جمله یخ و زواید قالب بندی باید از محل های مورد بتن ریزی زدوده و برداشته شوند.

ب) قالب ها باید به نحوی مناسب تمیز شده و با روغن قالب اندود شوند.

پ) مصالح بنایی كه در تماس با بتن خواهند بود باید به خوبی خیس شوند.

ت) تمامی میلگرد ها باید قبل از بتن ریزی كاملا تمیز شده و عاری از پوشش های آلاینده باشند.

ث) قبل از ریختن بتن، باید آب اضافه از محل بتن ریزی خارج شود. مگر آن كه استفاده از قیف و لوله

مخصوص بتن ریزی در آب (ترمی) مورد نظر باشد.

ج) قبل از ریختن بتن جدید بر روی بتن سخت شده قبلی باید لایه ضعیف احتمالی سطح بتن قبلی و هر نوع ماده زاید دیگر آن زدوده شود.

۲- اختلاط بتن

۲-۱- ریختن بتن در مخلوط کن

بتن باید به گونه ای در داخل مخلوط كن ریخته شده و مخلوط شود كه تمامی مواد تشكیل دهنده آن به صورت همگن در مخلوط كن پخش شوند.

قبل از پركردن مجدد، باید مخلوط كن را به طور كامل تخلیه كرد.

برای توزیع یكنواخت افزودنی های شیمیایی در حجم بتن باید ضمن استفاده از تجهیزات مناسب، دقت لازم به كار گرفته شده و دستورالعمل كارخانه سازنده نیز رعایت شود.

مخلوط كردن مواد افزودنی با بخشی از آب اختلاط، پیش از افزودن به مخلوط كن الزامی است.

بتن ساز باید كنترل شده و نتایج آن در محاسبه میزان آب اختلاط منظور شود.

۲-۲- بتن آماده

بتن آماده باید مطابق استاندارد های (مشخصات بتن آماده) یا (مشخصات بتن تهیه شده از طریق پیمانه كردن حجمی و اختلاط پیوسته) مخلوط و تحویل شود.

۲-۳- بتن مخلوط شده در كارگاه باید مطابق ضوابط زیر تهیه شود.

۱) اختلاط بتن با مخلوط كن مورد تایید دستگاه نظارت انجام گیرد.

۲) مخلوط كن باید با سرعت توصیه شده از طرف كارخانه سازنده چرخانده شود. این سرعت می باید بین ۶ تا ۸ دور در دقیقه باشد. سرعت دوران دیگ كامیون های مخلوط كن در حالت همزن، به منظور جلوگیری از جدا شدگی اجزای بتن، می باید بین ۲ تا ۶ دور در دقیقه باشد.

۳) ترتیب ورود مواد متشكله بتن به داخل مخلوط كن باید متناسب با نوع مخلوط كن و نوع بتن باشد. رعایت دستورالعمل كارخانه سازنده مخلوط كن در این زمینه الزامی است.

۴) عمل اختلاط باید حداقل تا ۵/۱ دقیقه، پس از ریختن تمامی مواد تشكیل دهنده به داخل مخلوط كن ادامه یابد.

۵) اختلاط با كامیون های مخلوط كن باید بر اساس ضوابط مندرج در استاندارد های ملی ایران صورت گیرد.

۶) نقل و انتقال، پیمانه كردن و اختلاط مصالح بتن باید با ضوابط استاندارد (مشخصات بتن آماده) یا ( مشخصات بتن تهیه شده از طریق پیمانه كردن حجمی و اختلاط پیوسته) مطابقت داشته باشد.

۷) سابقه كار روزانه باید برای تمامی مخلوطهای ساخته شده در كارگاه به طور تفصیلی و مشتمل بر مشخصات بتن از جمله موارد زیر، نگهداری شود:

الف) نسبت های به كار رفته برای اختلاط مصالح

ب) نتایج آزمایش های بتن تازه

پ) دمای بتن و دمای محیط در هنگام بتن ریزی

ت) محل نهایی و حجم تقریبی بتن های ریخته شده در ساختمان

ث) زمان و تاریخ اختلاط و بتن ریزی

۲-۴- ساخت و اختلاط بتن با دست

ساخت و اختلاط بتن های سازه ای با دست به هیچ وجه مجاز نیست، بجز ساخت و اختلاط بتن های غیر سازه ای با دست، مشروط بر رعایت نكات مجاز است:

الف) حداكثر حجم بتن برای هر بار ساخت با دست ۳۰۰ لیتر است.

ب) برای تهیه بتن، ابتدا بر روی یك سطح صاف، تمیز و غیر قابل نفوذ، شن به صورت یكنواخت ریخته، سپس بر روی آن ماسه به طور یكنواخت پخش می شود. در هر حال، ضخامت مجموع دو لایه فوق نباید از ۳۰۰ میلیمتر تجاوز نماید.

پ) سیمان خشك به صورت یكنواخت بر روی مصالح سنگی فوق پخش شده و سپس با وسایل مناسب به طور كامل مخلوط می شود.

ت) پس از اختلاط كامل مصالح، آب به تدریج به مخلوط اضافه شده و به طور یكنواخت مخلوط گردد تا بتن همگن به دست آید.

ث) چنانچه از پیمانه های حجمی استفاده می شود، باید وزن مصالح سنگی خشك، قبلا به دقت اندازه گیری شود و پیمانه های حجمی بر این اساس ساخته شده باشد.

۲-۵- باز آمیختن بتن با آب

باز آمیختن بتن با آب پس از اتمام اختلاط، ضمن نقل و انتقال یا در محل بتن ریزی مجاز نمی باشد، مگر در موارد استثنایی و با كسب مجوز از دستگاه نظارت و رعایت حداكثر نسبت آب به سیمان مجاز در طرح.

۳- انتقال بتن

۳-۱- دقت در جلوگیری از جداشدن مصالح

انتقال بتن از مخلوط كن تا محل نهایی بتن ریزی باید چنان صورت گیرد كه از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری شود.

۳-۲- وسایل انتقال بتن

وسایل انتقال بتن باید امكان رساندن بتن به پای كار را طوری تامین كنند كه مواد تشكیل دهنده جدا نشوند و حالت خمیری بتن، بین بتن ریزی های متوالی از دست نرود.

۳-۲-۱- چرخ های دستی و دامپر

حمل بتن با انواع چرخ های دستی و دامپر فقط تحت شرایط الف تا ت مجاز است:

الف) حجم ساخت بتن از ۳۰۰ لیتر در هر نوبت تجاوز نكند.

ب) بتن، سازه ای نباشد.

پ) فاصله حمل در چرخ های دستی حداكثر ۶۰ متر و در دامپر حداكثر ۱۲۰ متر باشد.

ت) وسایل مزبور دارای چرخ های لاستیكی و مسیر حمل كاملا صاف وافقی باشد.

۳-۲-۲- ناوه شیب دار یا شوت شیب دار

ناوه شیب دار باید فلزی یا دارای روكش فلزی یا پلاستیكی بوده، كاملا آببند باشد و شیب آن ثابت و به گونه ای اختیار شود كه هنگام حمل، عمل جدایی در اجزای بتن حادث نشود.

در انتهای ناوه باید یك مانع قائم برای جلوگیری از جداشدگی اجزای بتن، و یا قیف قائم برای تخلیه بتن به داخل قالب پیش بینی شود.

۳-۲-۳- تلمبه دستی بتن

در انتقال بتن به وسیله پمپ، حداكثر نسبت اندازه سنگدانه ها به كوچكترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از مقادیر زیر تجاوز كند:

الف ) ۳۳/۰ برای سنگدانه های تیز گوشه

ب ) ۴۰/۰ برای سنگدانه های كاملا گرد گوشه

۳-۲-۴- باكت یا جام

دریچه تخلیه باكت باید در كف آن تعبیه شده باشد و بایستی دارای تعداد بازشو كافی باشد.

ابعاد دهانه بازشو نباید از یک سوم طول قائم باكت و ۵ برابر قطر بزرگترین سنگدانه كمتر باشد.

زاویه شیب جدار باكت در محل تخلیه آن نباید از ۶۰ درجه كمتر باشد.

تخلیه بتن به داخل باكت باید به طور قائم و در مركز آن باشد.

چنانچه بتن داخل باكت، مستقیماً و یا از طریق ناوه شیبدار به داخل قالب تخلیه می شود، باید در انتهای نقطه تخلیه و توسط محفظه هدایت كه ارتفاع آن حد اقل ۶۰۰ میلی متر می باشد، به محل نهایی ریخته شود.

۳-۲-۵- كامیون مخلوط كن

انتقال بتن با كامیون های مخلوط كن باید بر اساس استاندارد ملّی ایران صورت گیرد.

۴- بتن ریزی

۴-۱- جلوگیری از جابجایی مجدد

بتن باید تا حد امكان نزدیك به محل نهایی خود ریخته شود تا از جدایی دانه ها بر اثر جابجایی مجدد جلوگیری شود.

۴-۲- روند بتن ریزی چگونه باید باشد؟

روند بتن ریزی باید طوری باشد كه بتن در هنگام ریختن و جای دادن به حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضا های بین میلگرد ها راه یابد.

۴-۳- بررسی اسلامپ بتن در زمان تحویل

درصورتی كه اسلامپ بتن در موقع تحویل برای مصرف كمتر از میزان مقرر باشد، باید از مصرف آن خودداری شود.

با این وجود افزودن اسلامپ بتن تا هنگامی كه هنوز از مخلوط كن تخلیه نشده، فقط با اجازه دستگاه نظارت و با افزودن دوغاب سیمان با یا بدون مواد افزودنی روان كننده میسر می باشد مشروط بر این كه نسبت آب به سیمان از حداكثر مقدار مجاز طرح فراتر نرود.

۴-۴- بتن نیمه سخت شده

بتنی كه به حالت نیمه سخت در آمده و گیرش آن شروع شده و یا به مواد زیان آور بیرونی آلوده شده است، نباید در بتن ریزی قطعات سازه ای به كار رود.

۴-۵-سرعت عملیات بتن ریزی باید چگونه باشد؟

بتن ریزی باید از آغاز تا پایان، به صورت عملیاتی سریع و پیوسته در محدوده مرزها یا درزهای از پیش تعیین شده قطعات ادامه یابد.

درزهای اجرایی مورد نیاز باید با ضوابط مندرج در این مقررات مطابقت داشته باشد.

۴-۶- سطح بتن ریخته شده به صورت لایه های افقی، باید تراز باشد.

۴-۷- استفاده از مواد حباب زا و ساخت بتن با حباب هوا برای بتن هایی كه در معرض یخ زدن و آب شدن های متوالی قرار می گیرند، الزامی است.

۴-۸- بتن ریزی شالوده

درصورت سست بودن محل شالوده، باید عملیات پی كنی تا تراز زمین سخت (با مقاومت مورد نظر) ادامه یافته و حفاری اضافی با مصالح مورد تایید دستگاه نظارت تا تراز زیر شالوده پرشده و تحكیم یابد.

بستر شالوده باید با حداقل ۱۰۰ میلی متر بتن مگر آماده و رگلاژ شود.

در صورتی كه به علت شرایط زمین شالوده، با دستگاه نظارت، بستن قالب ضرورت نداشته باشد، پیمانكار باید با تعبیه پوشش های پلاستیكی و دیگر روش های مشابه، از جذب آب بتن تازه توسط زمین اطراف شالوده جلوگیری نماید.

۴-۹- بتن ریزی دال و سقف ها

بتن ریزی در دال ها باید در یك جهت و به طور متوالی انجام شود.

محموله های بتن نباید در نقاط مختلف سطح و به صورت پراكنده ریخته و سپس پخش و تسطیح شوند.

همچنین بتن نباید در یك محل و در حجم زیاد تخلیه و سپس به طور افقی در طول قالب حركت داده شود.

با توجه به حجم بتن و روش های حمل و تخلیه، عملیات باید به صورتی انجام شود كه تا حد امكان از به وجود آمدن درز سرد در دال ها پرهیز گردد.

در عملیات بزرگ، باید محل ختم بتن ریزی از قبل تعیین و در نقشه های اجرایی مشخص شود و عملیات تا محل درزهای اجرایی ادامه یابد.

چنانچه بر اثر بروز اشكالات، توقف بتن ریزی حادث شود، باید محل قطع بتن ریزی برای ادامه عملیات بتن ریزی آماده شود.

۴-۱۰- بتن ریزی دیوارها، ستون ها و تیرهای اصلی

بتن ریزی دیوارها باید در لایه های افقی با ضخامت یكنواخت صورت گیرد و هرلایه، قبل از ریختن لایه بعدی به طور كامل متراكم شود.

میزان و سرعت بتن ریزی باید چنان باشد كه هنگام ریختن لایه جدید، لایه قبلی در حالت خمیری باشد.

عدم رعایت این نكته باعث ایجاد درز و نهایتاً عدم یكپارچگی بتن خواهد شد.

پیمانه های اولیه بتن باید از دو انتهای عضو ریخته شوند و سپس بتن ریزی به سوی قسمت مركزی ساختمان ادامه یابد.

در تمام حالات باید از جمع شدن آب در انتها و گوشه ها جلوگیری شود.

در بتن ریزی ستون ها و دیوارها تا حد امكان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود.

این ارتفاع برای جلوگیری از جدا شدن اجزای بتن به ۲/۱ متر محدود می شود.

۵ – تراكم بتن

۵-۱-چه زمانی باید از وسایل متراکم کننده استفاده کرد؟

بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب متراكم شود.

به گونه ای كه میلگرد ها و اقلام مدفون را به طور كامل در بر گیرد و قسمت های داخلی و به خصوص گوشه های قالب ها را به خوبی پر كند.

در بتن های خود تراكم، نیازی به استفاده از وسایل متراكم كننده نیست.

۵-۲-چگونه باید از ویبراتور در بتن ریزی استفاده کرد؟

ویبراتور باید در داخل بتن به طور منظم و در فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود كه دو قسمت لرزانیده شده با هم، همپوشانی داشته باشند.

قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین كه هنوز حالت خمیری دارد، فرو رود.

۵-۳- ویبراتور باید تا حد امكان به صورت قائم وارد بتن گردد و به آرامی بیرون كشیده شود تا حباب هوا داخل بتن باقی نماند.

۵-۴- فاصله بین نقاط فرو بردن ویبراتور می باید حداكثر ۵/۱ برابر شعاع عملكرد موثر ویبراتور باشد.

۵-۵- درصورت استفاده از ویبراتورهای متصل به قالب برای تراكم بتن دیوارها و ستون ها، طول ۸۰۰ میلیمتری بالای این اعضا را می باید با ویبراتور شلنگی ( درونی) نیز متراكم كرد.

۵-۶- در كارهای كوچك و محدود و مخلوط های خمیری و روان، می توان با اجازه دستگاه نظارت از میله فولادی (تخماق) یا وسایل مشابه برای تراكم بتن استفاده نمود.

میله باید به اندازه كافی وارد بتن شود تا بتواند به راحتی به انتهای قالب یا انتهای لایه مربوط به همان مرحله بتن ریزی برسد.

ضخامت میله باید چنان انتخاب شود كه به راحتی از بین میلگرد ها عبور نماید.

۵-۷- تراكم بتن ستون ها می باید الزاما توسط ویبراتورهای ماشینی صورت گیرد.

۵-۸- تراكم بتن می باید پیش از شروع گیرش سیمان صورت گیرد.

۶- پرداخت سطح بتن

۶-۱- دامنه كاربرد و هدف

هدف از عملیات پرداخت سطح بتن افزایش مقاومت سایش و كاهش نفوذپذیری یا فقط تراز كردن سطح بتن است.

كاربرد عملیات پرداخت برای دال های طبقات، دالهای كف روی زمین، و دال های پاركینگ ساختمان و انواع شالوده ها است.

بنابراین مراحل پرداخت تابع نوع دال است كه باید بر ۶-۵ تصمیم گیری شود.

۶-۲- مراحل پرداخت سطح بتن چیست؟

پرداخت سطح بتن باید طبق مراحل زیر انجام شود :

۶-۲-۱- مرحله شمشه یا تراز كردن :

هدف از شمشه كاری، تراز شدن سطح بتن به ارتفاع مورد نظر است. با حركت دادن شمشه به سمت جلو پستی و بلندی سطح بتن تراز می شود.

۶-۲-۲- مرحله ماله كشی با ماله دسته بلند یا كوتاه (تی كشی) :

هدف از ماله كشی با ماله دسته بلند و یا كوتاه حذف لبه های باقی مانده از شمشه كاری و پر كردن منافذ سطح بتن است.

طول دسته ابزار بر مبنای سطح بتن انتخاب می شود.

حركت ابزار به سمت جلو و برگشت است. ابزار ماله كشی با ماله دسته بلند یا كوتاه یا مرحله انجام این عمل، به تی كشی نیز موسوم است.

۶-۲-۳- مرحله ماله كشی :

هدف از ماله كشی فرو بردن سنگدانه ها به درون بتن، حذف ناهمواری ها و تراكم سطح بتن است.

ابزار ماله كشی به صورت دستی و مكانیكی وجود دارند.

ابزار ماله دستی برای سطوح كم و نوع مكانیكی برای سطوح زیاد است.

حركت ابزار دستی به صورت اره ای و قوسی است.

۶-۲-۴- پرداخت نهایی :

هدف از پرداخت نهایی ایجاد سطح صاف و متراكم كردن سطح بتن است.

وسیله پرداخت نهایی مشابه ابزار ماله كشی است و فقط جنس ابزار پرداخت نهایی باید فولادی باشد.

۶-۳- جنس ابزار

جنس ابزار چوبی یا فولاد آلیاژی با آلیاژ منیزیمی است.

جنس چوبی، سیمان و ماسه ریز و درشت را حركت میدهد، اما جنس فولادی، سیمان و ماسه ریز را حركت می دهد.

بنابراین برای بتن های چسبنده مانند بتن حاوی فوق روان كننده و پوزولان، نباید از جنس چوبی استفاده شود، زیرا سبب كنده شدن سطح بتن می شود.

فقط جنس ابزار پرداخت نهایی فولاد بدون آلیاژ است.

۶-۴- زمان توقف عملیات پرداخت

هرگاه در هنگام عملیات پرداخت، آب انداختن بتن مشاهده شد، باید عملیات پرداخت متوقف شود و اجازه داده شود كه آب ناشی از آب انداختن تبخیر شود.

اگر شرایط دما، رطوبت و باد به نحوی است كه زمانی طولانی برای تبخیر آب سطحی نیاز است، می توان از چتایی استفاده كرد تا آب توسط چتایی جذب شود.

همچنین می توان از دستگاه مكش استفاده كرد، اما كلاهك دستگاه باید مجهز به فیلتری باشد كه فقط آب را از خود عبور دهد و از عبور ذرات سیمان جلوگیری كند.

اما استفاده از پخش كردن سیمان بر روی سطح بتن برای جذب آب به هیچ وجه مجاز نیست.

چنان چه در هنگام عملیات پرداخت، آب انداختن مشاهده شود، اما عملیات ادامه یابد منجر به ایجاد یك لایه نازك سست بر سطح بتن می گردد كه به مرور زمان آن لایه از سطح جدا می شود و سنگدانه ها در معرض كنده شدن قرار می گیرند كه در طول زمان آن سنگدانه ها از بتن جدا می شوند و در نهایت باعث تخریب بتن می گردد.

۶-۵- تصمیم گیری در خصوص مراحل پرداخت

اگر پرداخت نهایی به دفعات تكرار شود، مقاومت سایش بتن افزایش می یابد و مقاومت سطح بتن در مقابل لیز خوردن كمتر می شود.

بنابراین اجرای پرداخت نهایی و تعداد انجام آن طبق بند ۶-۲-۴ باید بر اساس مقاومت سایش مورد نیاز تصمیم گیری شود.

اگر مقاومت های سایشی و در مقابل لیز خوردن هر دو نیاز باشد، می توان پس از تكرار پرداخت نهایی با ابزار جارو زنی در زمانی كه هنوز بتن سخت نشده است، مقاومت در مقابل لیز خوردن را افزایش داد.

بنابراین انتخاب مراحل پرداخت باید بر اساس نوع دال تصمیم گیری شود.

برای دال پاركینگ ها باید مراحل پرداخت نهایی به دفعات انجام گردد و سپس از ابزار جارو زنی استفاده شود.

چنان چه فقط هدف از پرداخت، تراز كردن یا ماله كشی با ماله دسته بلند یا كوتاه باشد می توان عملیات را تا همین مرحله به اتمام رساند.

۷- عمل آوری

۷-۱- كلیات

عمل آوری روندی است كه رطوبت و دمای مطلوب بتن را حفظ یا تأمین كند تا فرآیند هیدراسیون ادامه یابد و خواص و دوام مورد نظر بتن حاصل شود.

۷-۲- روش های عمل آوری

۷-۲-۱- روش های عمل آوری به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند :

الف – روش آبرسانی:

این روش شامل ایجاد حوضچه بر سطح افقی بتن و پوشش های خیس مانند چتایی است.

ب – روش عایقی :

در این روش، رطوبت بتن حفظ می شود و از تبخیر آب بتن جلوگیری می گردد.

این روش شامل پوشش ها مانند پلاستیك، قالب ها و مواد شیمیایی غشایی عمل آوری است.

۷-۲-۲-چگونه از روش آبرسانی برای عمل آوری بتن استفاده کنیم؟

چنان چه از روش آبرسانی برای عمل آوری استفاده می شود، باید روند عمل آوری به طور مستمر انجام گردد و در مدت عمل آوری نباید سطح بتن خشك باقی بماند.

به خصوص اگر از چتایی خیس استفاده می شود، باید به طور دائم مرطوب نگاه داشته شود.

برای حفظ رطوبت چتایی به مدت طولانی می توان از ورق پلاستیك روی چتایی خیس را پوشش داد.

۷-۲-۳-چگونه از مواد شیمیایی برای عمل آوری یتن استفاده کنیم؟

استفاده از مواد شیمیایی غشایی عمل آوری فقط در مواردی مجاز است كه بهره گیری از هیچ روش دیگر عمل آوری امكان پذیر نباشد و از بازده مواد بر اساس اسناد و مدارك تولیدكننده و یا انجام آزمایش ها، اطمینان حاصل شود.

۷-۲-۴- روش عمل آوری باید بر مبنای نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن و شرایط محیطی، طبق جدول ۷-۱ انتخاب گردد.

علت مجاز نبودن روش عایقی برای بتن ها با نسبت آب به سیمان كمتر از ۴۳/۰، خشك شدگی و جمع شدگی خود به خودی بتن است.

جدول 7-1 : روش های مجاز عمل آوری

جدول ۷-۱ : روش های مجاز عمل آوری

۷-۲-۵- در شرایط محیطی هوای گرم به خصوص در رطوبت نسبی كمتر از ۷۰ درصد و سرعت وزش باد بیش از ۵ کیلومتر بر ساعت ، حفاظت بتن از تبخیر آب باید بلافاصله پس از اتمام عملیات پرداخت و با استفاده از پوشش پلاستیك انجام شود.

پس از سخت شدن بتن، روش مجاز عمل آوری طبق جدول ۷-۱ باید اعمال گردد.

۷-۳- مدت عمل آوری

۷-۳-۱- حداقل مدت عمل آوری باید طبق جدول ۷-۲ باشد.

جدول 7-2 : حداقل مدت عمل آوری

جدول ۷-۲ : حداقل مدت عمل آوری

۷-۳-۲- برای سطوح قائم كه در معرض قالب قرار دارند، اگر زمان قالب برداری زودتر از حداقل مدت طبق بند ۷-۳-۱ باشد، باید بقیه مدت باقی مانده عمل آوری شوند.

۷-۳-۳- چنان چه بررسی آزمایشگاهی نشان دهد كه برای بتن و شرایط محیطی مورد نظر، مدت بیشتر از بند ۷-۳-۱ برای عمل آوری نیاز است، باید آن مدت اعمال شود.

۷-۳-۴- برای بتن های ویژه و چنان چه دوام بتن ها مورد نظر باشد، باید مدت عمل آوری طبق یكی از گزینه ها به شرح زیر انتخاب گردد:

الف – مستندات تاریخی موجود باشد.

ب – ارزیابی آزمایشگاهی انجام گردد.

ج- مدت های مندرج در بند ۷-۳-۱ تا ۲ برابر افزایش یابد.

برخی کتاب های مناسب برای آزمون کارشناس رسمی:

2 نظر در مورد «بتن ریزی در ساختمان و راهسازی (نکات و مراحل اجرای بتن)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • بی وند می‌گوید:

    با سلام، در هنگام باز کردن قالب ستون بخشی از بتن کنج آن کنده شده است جهت ترمیم آن بخش چگونه باید عمل کرد؟ در صورت داشتن بند آیین نامه ای خواهشمند است آن را ذکر نمایید.

    • پشتیبانی انتشارات نوآور می‌گوید:

      سلام وقت بخیر. باید شرایط و رواداری رعایت شود، همچنین می توان از ترکیبات عمل آورنده مطابق با دستورالعمل های کارخانه سازنده پس از برداشتن قالب به کار برد. لطفا در این لینک PDF قسمتی از کتاب بتن و قالب بندی را دانلود کنید و فهرست کتاب را مشاهده کنید که نکات لازم در این کتاب آورده شده است. موفق باشید.