محرممحرم
‎-%۱۰

کتاب الکترونیکی آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

مشخصات کتاب‌الکترونیکی:

نویسنده/ مترجم مهندس جعفر جعفری اصل

مهندس سیما اوحدی

ناشر نوآور
تعداد صفحات 114
نوع کتاب الکترونیکی (آنلاین و غیرقابل دانلود)

توجه: جهت مطالعه‌ی این کتاب الکترونیکی، حتما باید از نرم‌افزار ویندوز یا اپلیکیشن اندروید انتشارات نوآور استفاده نمایید. چنانچه دستگاه ویندوزی یا اندرویدی ندارید، هیچ راه دیگری برای مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی وجود نخواهد داشت.
همچنین می‌توانید قبل از خرید محصول، نرم‌افزار نوآور آنلاین را از لینک زیر نصب کرده و از اجرای بدون مشکل آن اطمینان حاصل کنید:
NPub.ir/v

دقت کنید که مطالعه‌ی کتاب الکترونیکی صرفا به صورت آنلاین امکان پذیر بوده و قابلیت دانلود یا پرینت فایل کتاب وجود ندارد.

نمایش جزئیات بیشتر نمایش محصولات مشابه نمایش توضیحات و سرفصل‌ها

1 در انبار

نکات مهم قبل از خرید کتاب الکترونیکی
  1. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی فقط از طریق نرم‌افزار اندروید/ویندوز نوآور وجود دارد.
  2. امکان مطالعه کتاب‌های الکترونیکی روی دستگاه‌های آیفون و مک وجود ندارد.
  3. امکان دانلود فایل PDF هیچ کدام از کتاب‌های سایت وجود ندارد.
  4. حداقل مشخصات موردنیاز کامپیوترتان: رم 4 گیگابایت و ویندوز 10 با معماری 64بیتی.
  5. حداقل مشخصات موردنیاز گوشی اندرویدی شما: اندروید 7 و 1 گیگابایت فضای خالی.
  6. لطفا پیش از خرید، از نصب و اجرای نرم‌افزار نوآور مطمئن شوید.

توضیحات

کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

کتاب الکترونیکی آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

معرفی فرایندهای الکترودی

الکتروشیمی شاخه‌ای از شیمی است که مرتبط با وابستگی اثرات شیمیایی و الکتریکی است. بخش وسیعی از این رشته به مطالعه تغییرات شیمایی بر اثر عبور جریان الکتریکی و ایجاد انرژی الکتریکی از طریق واکنش‌های شیمیایی می‌باشد.

الکتروشیمی کاربرد وسیعی درعلوم مختلف دارد. اندازه‌گیری‌های الکتروشیمیایی می‌تواند با هدف کسب اطلاعات ترمودینامیکی درباره یک واکنش، تولید یک حدواسط ناپایدار مانند یون رادیکال، مطالعه سرعت واکنش‌ها، اندازه گیری مقادیر بسیار کم یون‌های فلزی یا گونه‌های آلی، همچننین سنتز مواد آلی و معدنی انجام گیرد.

سل‌ها وفرایندهای الکتروشیمیایی

در سیستم‌های الکتروشیمیایی، فرایندها و عوامل موثر بر انتقال بار در فصل مشترک فازهای شیمیایی به عنوان مثال بین یک الکترود و یک الکترولیت بررسی می‌شود. بار در الکترود به وسیله حرکت الکترون‌ها انتقال می‌یابد.الکترودها فلزات جامد، فلزات مایع، کربن، و نیمه رساناها هستند.

طبیعت پتانسیل الکتریکی چیست؟ و رابطه آن با ساختار الکترولیت چگونه است؟

فرایند در الکترودها رخ می‌دهد. یک نوع از آن فرآیندهایی است که انتقال بار در فصل مشترک الکترود و محلول توسط واکنش‌های اکسایش و کاهش صورت می‌گیرد و از قانون فارادی تبعیت می‌کنند، که فرایندهای فارادیک نامیده می‌شوند. گاهی الکترودهایی که فرایند فارادیک در آنها رخ می‌دهد الکترودهای انتقال بار نامیده می‌شوند. تحت شرایطی نامطلوب، از نظر ترمو دینامیکی و سیتنکی در دامنه‌ای از پتانسیل، هیچ واکنش انتقال باری صورت نمی‌گیرد. اما فرایندهایی مثل جذب و واجذب می‌تواند رخ دهد و ساختار فصل مشترک الکترود محلول می‌تواند با تغییر پتانسیل یا ترکیب محلول تغییر کند. این فرایندها فرایندهای غیر فارادیک نامیده می‌شود. در فرایندهای غیر فارادیک الکترون رد و بدل نمی‌شود. هردو فرایندهای فارادیک و غیر فارادیک هنگامی که واکنش‌های الکترودی رخ می‌دهند انجام می‌شوند.

فهرست مطالب کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای 

مقدمه

فصل اول: معرفی فرايندهای الكترودی 

۱ـ ۱ مقدمه
۱ـ۱ـ۱ سل‌ها و فرايند‌های الكتروشيميايی
۱ـ۱ـ۲فرايند‌های فاراديك و غير فاراديك
۱ـ۲ فرايندهای غير فاراديك و طبيعت فصل مشترك الكترود-محلول
۱ـ۲ـ۱ الكترود پلاريزه ايده‌آل
۱ـ۲ـ۲ظرفيت و بار يك الكترود
۱ـ۲ـ۳ساختار لايه دوگانه الكتريكی در سطح الكترود
۱ـ۲ـ۴ظرفيت لايه دوگانه و جريان خازنی  در اندازه‌گيری های الكتروشيميايی
۱ـ۳فرايندهای فاراديك و عوامل مؤثر بر روی سرعت اين فرايندها
۱ـ۳ـ۱ انواع سل‌های الكتروشيميايی و تعاريف
۱ـ۳ـ۲جريان و سرعت واكنش‌های فاراديك
۱ـ۳ـ۳ عوامل مؤثر بر جريان و سرعت واكنش‌های الكترودی
۱ـ۳ـ۴ سل‌های الكتروشيميايی و مقاومت سل
۱ـ۴ مقدمه‌ای بر فرايندهای تحت كنترل انتقال جرم
۱ـ۴ـ۱ انتقال جرم
۱ـ۴ـ۲ تحليل نيمه تجربی انتقال جرم حالت ايستا
۱ـ۴ـ۳ تحليل نيمه تجربی فرايندهای كنترل انتقال جرم در حالت غير ايستا
۱ـ۵ تحليل نيمه تجربی واكنش‌های شيميايی جفت شده با واكنش‌های نرنستی

فصل دوم: پتانسيل و ترموديناميك سل‌ها 

۲ـ۱مقدمه
۲ـ۲ مبانی ترموديناميكی الكتروشيميايی
۲ـ۲ـ۱ برگشت پذيری
۲ـ۲ـ۲ برگشت‌پذيری و انرژی آزاد گيبس
۲ـ۲ـ۳ انرژی آزاد و نيروی الكتروموتوريسل
۲ـ۲ـ۴ نيروی الكتروموتوری و غلظت
۲ـ۳ بررسی دقيق‌تر اختلاف پتانسيل‌های فصل مشترك فازی
۲ـ۳ـ۱ اندازه‌گيری اختلاف پتانسيل
۲ـ۳ـ۲ پتانسيل‌های الكتروشيميايی
۲ـ۳ـ۲ـ۱ خواص پتانسيل‌های الكتروشيميايی
۲ـ۳ـ۲ـ۲ واكنش‌ها درون يك فاز
۲ـ۳ـ۳ـ۳ واكنش‌ها بين دو فاز اما بدون انتقال بار
۲ـ۳ـ۳ـ۴ تبيين پتانسيل سل
۲ـ۴ پتانسيل‌های اتصال مايع
۲ـ۴ـ۱ اختلاف پتانسيل در فصل مشترك الكتروليت-الكتروليت
۲ـ۴ـ۲ انواع پتانسيل‌های مايع
۲ـ۴ـ۳ هدايت، عدد انتقال، قابليت تحرك
۲ـ۴ـ۴ محاسبات مربوط به پتانسيل اتصال
۲ـ۴ـ۵ كاهش پتانسيل اتصال

فصل سوم: سرعت واكنش‌های مبادله باری 

۳ـ۱ مقدمه
۳ـ۲ مرور سينتيك‌های هموژن
۳ـ۲ـ۱ تعادل ديناميك
۳ـ۲ـ۲ معادله آرنيوس و سطوح انرژی پتانسيل
۳ـ۲ـ۳ تئوری حالت گذار
۳ـ۳ اصول واكنش‌های الكترودي
۳ـ۴ ارتباط كمی و دقيق ثابت‌های سرعت با پتانسيل
۳ـ۵ ضريب انتقال
۳ـ۶ مفاهيم معادله باتلر-ولمر براي واكنش يك الكترونی و يك مرحله‌ای
۳ـ۶ـ۱ شرايط تعادل،جريان مبادله‌ای
۳ـ۶ـ۲ معادلات جريان-پلاريزاسيون
۳ـ۶ـ۳ فرم‌های تقريبی جريان نسبت به پلاريزاسيون
۳ـ۶ـ۴ واكنش‌های سريع و برگشتپذير
۳ـ۶ـ۵ رابطه كامل جريان-پلاريزاسيون با در نظر گرفتن اثرات انتقال جرم

فصل چهارم: روش‌های الكتروشيميايی تجزیه‌ای 

۴ـ۱ مقدمه
۴ـ۲ طبقه‌بندی روش‌های الكتروشيميايی تجزيهای
۴ـ۳ روش‌های پتانسيومتری
۴ـ۳ـ ۱ الكترود مرجع
۴ـ۳ـ۱ـ۱ الكترود استاندارد هيدروژن
۴ـ۳ـ ۱ـ۲ الكترود نقره/كلريد نقره
۴ـ۳ـ۱ـ۳ الكترودكالومل
۴ـ۳ـ۲ الكترود شناساگر
۴ـ۳ـ۲ـ۱ الكترودهای فلزی
۴ـ۳ـ۲ـ۲ الكترودهای غشايی
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ۱ الكترودهايی كه به گونه‌های يونی حساساند (الكترودهای يون گزين)
۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ۲ الكترودهايی كه برای تعيين آناليت‌های مولكولی به كار برده می شوند
۴ـ۳ـ۳ روش‌های پتانسيومتری
۴ـ۳ـ۳ـ۱ پتانسيومتری مستقيم
۴ـ۳ـ۳ـ۱ـ۱ منابع خطاها در پتانسيومتری مستقيم
۴ـ۳ـ۳ـ۱ـ۲ مزايای اندازه‌گيری مستقيم
۴ـ۳ـ۳ـ۲ پتانسيومتری غير مستقيم (تيتراسيون‌های پتانسيومتری)
۴ـ۳ـ۳ـ۲ـ۱ مزايای اندازه‌گيری غير مستقيم
۴ـ۳ـ۳ـ۲ـ۲ معايب تيتراسيون‌های غير مستقيم
۴ـ۳ـ۳ـ۳ پتانسيومتر تفاضلی (بيپتانسيومتری)
۴ـ۴ روش‌های پتانسيواستاتيك
۴ـ۴ـ۱ روش پتانسيل پل های
۴ـ۴ـ۲ روش ولتامتری
۴ـ۴ـ۳ دسته‌بندی روش‌های ولتامتری بر اساس ساكن و متحرك بودن الكترود و محلول نسبت به هم
۴ـ۴ـ۳ـ۱ ولتامتری هيدروديناميكی
۴ـ۴ـ۳ـ۲ ولتامتری ساكن
۴ـ۴ـ۴ الكترود كاری
۴ـ۴ـ۴ـ۱ عوامل مؤثر در انتخاب الكترود كاری
۴ـ۴ـ۴ـ۲ انواع الكترود كاری
۴ـ۴ـ۴۲ـ۷ الكترود ديسك چرخان
۴ـ۴ـ۴ـ۲ـ۸ الكترود چرخشی حلقه و ديسك
۴ـ۴ـ۴ـ۳ انواع روش‌های پلاروگرافی
۴ـ۴ـ۴ـ۳ـ۱ روش‌های پويش خطی پلاروگرافی
۴ـ۴ـ۴ـ۳ـ۲ روش‌های پالس پلاروگرافی
۴ـ۴ـ۴ـ۳ـ۳ روش‌های جريان متناوب پلاروگرافی
۴ـ۴ـ۴ـ۴ اثر اكسيژن بر پلاروگرام
۴ـ۴ـ۴ـ۵ اثر pHبر پلاروگرام
۴ـ۴ـ ۴ـ۶ ماكزيما
۴ـ۴ـ۴ـ۷ روش‌های عاری سازی
۴ـ۴ـ۴ـ۸ روش‌های روبش پتانسيل ولتامتری
۴ـ۴ـ۴ـ۸ـ۱ ولتامتری روبش خطی
۴ـ۴ـ۴ـ۸ـ۲ ولتامتری چرخه‌ای
۴ـ۵ روش‌های گالوانواستاتيك
۴ـ۶ الكتروگراويمتری
۴ـ۶ـ۱ الكتروليز با پتانسيل اعمال شده ثابت
۴ـ۶ـ۲ الكتروليز با جريان ثابت
۴ـ۶ـ۳ الكتروليز در پتانسيل الكترود كنترل شده
۴ـ۷ كولومتری
۴ـ۷ـ۱ انواع روش‌های كولومتری
۴ـ۷ـ۲ مقايسه تيتراسيون كولن سنجی و تيتراسيون كلاسيك
۴ـ۸ تيتراسيون آمپرومتری
۴ـ۹ تيتراسيون بي آمپرومتری
۴ـ۱۰ هدايت سنجی
۴ـ۱۰ـ۲ عوامل مؤثر بر هدايت
۴ـ۱۰ـ۳ مكانيسم هدايت H+
۴ـ۱۰ـ۴ اندازه‌گيری هدايت
۴ـ۱۰ـ۵ رابطه كولروش
۴ـ۱۰ـ۶ اثر الكتروفوريتكی
۴ـ۱۰ـ۷ اثر آسايشی
۴ـ۱۰ـ۸ رابطه دباي-هوكل-لونساگر
۴ـ۱۰ـ۹ تعيين   الكتروليت‌های ضعيف
۴ـ۱۰ـ۱۰ معادله آرنيوس
۴ـ۱۰ـ۱۱ قانون رقت استوالد
۴ـ۱۰ـ۱۲ قانون مهاجرت مستقل يونها
۴ـ۱۰ـ۱۳ كاربرد تيتراسيون‌های هدايت سنجي
۴ـ۱۰ـ۱۴ انواع تيتراسيون‌های هدايت سنجي

مراجع کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

انتشارات نوآور

ناشر تخصصی کتاب های نظام مهندسی

پی دی اف بخشی از کتاب

کتاب آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب الکترونیکی آمادگی برای آزمون دکتری الکتروشیمی تجزیه‌ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.