روابط حفظی تحلیل سازه ها(مناسب برای آزمون های نظام مهندسی عمران)

روابط حفظی تحلیل سازه‌ها (مناسب برای آزمون‌های نظام مهندسی عمران)

در این مقاله سعی شده  است تا روابط از پیش تعیین شده مورد نیاز برای حل مسائل تحلیل سازه‌ها ارائه گردد. این روابط شامل روابط محاسبه مقادیر تغییرمکان، دوران و لنگر و برش در نقاط شاخص می‌باشد. مطالعه و به ذهن سپردن این حالات مهم، برای درس تحلیل سازه ها به دانشجویان، کلیه داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان و داوطلبان شرکت در آزمون های نظام مهندسی (محاسبات و نظارت) توصیه می‌شود.

۱- روابط مربوط به تیرهای دوسرساده (دوسرمفصلی):

۱-۱- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه   تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز

۱-۲- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی متمرکز

۱-۳- تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه سمت چپ:

تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه سمت چپ

تیر دوسرساده

۱-۴- تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های مخالف در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست:

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های مخالف در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی

۱-۵- تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های یکسان در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست:

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی متمرکز (M) با جهت‌های یکسان در هر دو تکیه‌گاه سمت چپ و راست

تیر دوسرساده تحت اثر دو لنگر خمشی

۱-۶- تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در وسط دهانه:

تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در وسط دهانه

تیر دوسرساده تحت اثر لنگر خمشی

۱-۷- تیر دوسرساده تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر دوسرساده تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر دوسرساده

۲- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل:

۲-۱- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه

تیر یک‌سر گیردار

۲-۲- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه مفصلی:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در تکیه‌گاه مفصلی

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل

۲-۳- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر مفصل

 

۳- روابط مربوط به تیرهای دوسر گیردار:

۳-۱- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه:

یر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در هر نقطه‌ی دلخواه در طول دهانه

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P)

۳-۲- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه:

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P) در نقطه‌ی وسط دهانه

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی متمرکز (P)

 

 

۳-۳- تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر دوسر گیردار تحت اثر نیروی گسترده

۴- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی:

۴-۱- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی

- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی

۴-۲- تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر گیردار- یک‌سر گیردار برشی

۵- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی:

۵-۱- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای گیردار برشی

- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار

۵-۲- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای مفصلی:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای مفصلی

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار

۵-۳- تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر یک‌سر مفصلی- یک‌سر گیردار برشی تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تیر یک‌سر مفصلی 

۶- روابط مربوط به تیرهای یک‌سر گیردار- یک‌سر آزاد (طره‌ای):

۶-۱- تیر طره‌ای تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای آزاد:

تیر طره‌ای تحت اثر نیروی متمرکز (P) در انتهای آزاد

تیر طره‌ای تحت اثر نیروی متمرکز (P)

۶-۲- تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای آزاد:

تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی متمرکز (M) در انتهای آزاد

تیر طره‌ای تحت اثر لنگر خمشی

۶-۳- تیر طره‌ای تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن:

تیر طره‌ای تحت اثر نیروی گسترده‌ی یکنواخت خطی (q) در تمام طول آن

تغییر مکان و دوران

در پایان لازم به ذکر است که موفقیت در آزمون نظام مهندسی در گرو بررسی دقیق منابع آزمون و انتخاب کتب مناسب است. بدیهی است حل مسائل تحلیل سازه ها نیازمند تسلط کافی بر استاتیک می‌باشد. در همین زمینه به داوطلبان آزمون نظام مهندسی و کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون کارشناس رسمی توصیه می شود جهت تسلط بیشتر بر مباحث استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه، کتاب “استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها”  و کتاب “تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی عمران محاسبات” و کتاب ” تشریح کامل سوالات آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت” انتشارات نوآور را مطالعه نمایند.

همچنین  کتاب “درسنامه آزمون های کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان، شهرسازی و معماری” و کتاب “مجموعه آزمون های کارشناس رسمی قوه قضائیه رشته راه و ساختمان” و کتاب ” مجموعه آزمون های کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان” ویژه تمامی متقاضیان شرکت در آزمون های کارشناس رسمی می باشد و داوطلبان شرکت در آزمون های کارشناس رسمی می توانند جهت موفقیت در آزمون، این کتاب ها را هم مطالعه نمایند.

عادت کنید موفق باشید.

مسعود فیروزی

انتشارات نوآور
ناشر تخصصی کتاب‌های نظام مهندسی

0 نظر در مورد «روابط حفظی تحلیل سازه ها(مناسب برای آزمون های نظام مهندسی عمران)»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *